Forskningsprogram

Formas programverksamhet omfattar både nationella forskningsprogram som bedrivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer och egna program inom särskilt utpekade områden.

Nationella forskningsprogram

Regeringen har i forskningspropositionen 2016 inrättat sex nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för två av dessa – Klimat och Hållbart samhällsbyggande. Forte och Vetenskapsrådet ansvarar för de fyra andra. Programmen är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en gemensam nationell forskningsagenda för respektive område.

Klimat

Det nationella forskningsprogrammet inom klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Kontaktpersoner Klimat

Maria Alm, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 48
E-mail: maria.alm@formas.se

Sandro Caruso, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46(0)8 775 40 64
E-post: sandro.caruso@formas.se

Hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet inom hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap som ger möjlighet att utveckla nya lösningar inom samtliga samhällssektorer för att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Programmet utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen. Formas ansvarar även för en närliggande satsning på forskning för en social bostadspolitik.

Kontaktpersoner Hållbart samhällsbyggande

Kristina Laurell, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46(0)8 775 40 59
E-post: kristina.laurell@formas.se

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 25
E-mail: hanna.ridefelt@formas.se

Nytt om de nationella forskningsprogrammen

Formas forskningsprogram

Biobaserad samhällsekonomi

Formas har i uppdrag från regeringen att långsiktigt satsa på ett forskningsprogram som ska främja en biobaserad samhällsekonomi. Inom programmet görs riktade utlysningar som spänner över ett brett fält av områden. Forskningen omfattar produktion och användning av råvara och biomassa från skogsbruk, jordbruk och vattenbruk. Även utveckling av nya biobaserade produkter och material samt frågor om marknadsmässiga, politiska och konsumtionsrelaterade aspekter ingår som en viktig del. Programmet har tagits fram i samråd med finansiärer, branschorganisationer och lärosäten. Flera av satsningarna görs med samfinansiering från näringsliv och andra samhällsaktörer.

Sandro Caruso

2017-03-28