Visioner i Norr steg 2

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Utlysningen består av två faser. Den första fasen utgörs av inventering och analys av platsspecifika utmaningar. Fas ett innefattar också att utveckla ett förslag på en ny lösning. I fas två ges ett mindre urval av teamen möjlighet att fortsätta arbetet och testa sina förslag genom att utveckla en prototyp.

VEM KAN SÖKA?

Vi söker engagerade och kreativa tvärdisciplinära team för att gemensamt utforska och lösa komplexa utmaningar i kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Ett team kommer att väljas ut per kommun. Respektive team kommer att erhålla ett sammanlagt arvode om 600 000 SEK inklusive moms för att genomföra fas ett. Max tre team kommer att väljas ut och få möjlighet att gå vidare i fas två för fortsatt arbete under 2025 med ett sammanlagt arvode om ytterligare 600 000 SEK inklusive moms med möjlighet till stimulansmedel om cirka 1 000 000 SEK inklusive moms för prototyp.

Beslutad: 2024-04-25 14:00

Rådet för hållbara städer söker – tillsammans med kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå – designers, arkitekter, antikvarier och andra aktörer för att på sex unika platser utveckla hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer, på kort och lång sikt.

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna någonsin i grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningarna ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara platser och bostäder på kort tid? Det ska ske samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapar långsiktigt goda livsmiljöer med god kvalitet. Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

Visioner i norr steg 2 är en fristående del av Visioner: i norr, som genomfördes 2022. Utlysningen syftar till att utforska och få in nya ögon i samhällsbyggnadsprocessen och hitta nya metoder för att skapa långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsstrategier. Den riktar sig till tvärdisciplinära team av designers, arkitekter, gestaltare och andra innovationsaktörer för att ta sig an konkreta platser i kommunerna.

Sex tvärdisciplinära team ges i uppgift att utforska och lösa komplexa utmaningar tillsammans med kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå. Målet är att påskynda arbetet med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Detta genom att identifiera viktiga nycklar i platsspecifika förutsättningar, som leder till resultat och erfarenheter som kan omsättas i större skala.

Utlysningen består av två faser. Den första fasen utgörs av inventering och analys av platsspecifika utmaningar. Både inventering och analys ska vara tvärdisciplinär, det vill säga bestå av och integrera metoder, kunskaper och perspektiv från olika kunskapsområden. Fas ett innefattar också att utveckla ett förslag på en ny lösning. Det kan exempelvis handla om en föreslagen förändring av den fysiska miljön eller ett nytt arbetssätt som kan testas genom en prototyp. I fas ett ingår även att ta fram en utvecklings och förvaltningsplan för lösningen. I fas två ges ett mindre urval av teamen möjlighet att fortsätta arbetet och testa sina förslag genom att utveckla en prototyp. Genom att undersöka och testa i liten skala utforskas nya metoder och tankesätt och baserat på resultaten tas långsiktiga utvecklings och förvaltningsstrategier fram. Målet är att identifiera viktiga nycklar och tidsdjup för att påskynda en mer hållbar omställning.

Mer information

Utlysningen hanteras av Arkdes. Hos dem hittar du fullständig information.

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete med regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och håll bara städer och samhällen.

I Rådet för hållbara städer ingår Boverket, Folkhälso myndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxt verket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd samt länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakt hos Formas

Uppdaterad:25 april 2024