Fostering agroecology at farm and landscape levels

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt för hållbar omställning av lantbruket med fokus på tillämpning av agroekologi.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhällesorganisationer.

Projektteamen ska bestå av minst tre partners från tre olika länder i partnerskapsprogrammet.

Minst en partner i den svenska projektgruppen ska vara disputerad och vid en forskningsutövande organisation.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektkoordinatorn är en svensk partner.

Beslutad: 2024-06-14 14:00

Formas utlyser 25 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Accelerating farming systems transition: Agroecology living labs and research infrastructure – AGROECOLOGY inom Horisont Europa. Syftet med utlysningen är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som bidrar till att öka takten av omställningen till ett mer motståndskraftigt, klimatanpassat, produktivt, välmående och platsanpassat jordbrukssystem. 35 finansiärer från 22 europeiska länder ingår i utlysningen som har en sammanlagd budget på drygt 30 miljoner euro.

Utlysningen välkomnar forskare, företag, civilsamhället och andra intressenter att söka medel som kan bidra i omställningen till ett hållbart jordbrukssystem. Den avser att stödja en stor bredd av vetenskapliga discipliner och välkomnar tvärvetenskapliga angreppssätt. Ett tydligt mål för utlysningen är också att engagera andra typer av aktörer som lantbrukare, rådgivningstjänster, jordbruksföretag, konsumenter och det civila samhället samt lokala och regionala myndigheter, samt att ta hänsyn till användarnas behov när projektets mål identifieras.

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess. En kortfattad ansökan lämnas in i steg 1 senast kl. 14.00 CEST den 26 april 2024. Om projektet godkänns i steg 1 bjuds projektet in till att lämna in en fullständig ansökan i steg 2 senast kl. 14.00 CEST den 19 september 2024. Läs mer om tvåstegsprocessen och annat i den fullständiga utlysningstexten Guidelines for Applicants (PDF) på utlysningens internationella webbsida Länk till annan webbplats..

Project Management Juelich i Tyskland administrerar utlysningen i samarbete med Agence Nationale de la Recherche, ANR i Frankrike. Juelich ansvarar även för det elektroniska ansökningssystemet ditt ansökningar i både steg 1 och 2 ska skickas. Se fullständig information och ingång till ansökningssystem på utlysningens internationella webbsida Länk till annan webbplats..

I den europeiska Gröna given och dess underliggande strategier – från jord till bord-strategin, EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 och handlingsplanen för ekologisk produktion – fastställs mycket ambitiösa mål som ska vara uppnådda inom en snar framtid. Agroekologi nämns i dessa strategier som en lovande metod för att stödja omställningen till ett mer hållbart jordbruk. De många gemensamma målen mellan agroekologi och ekologiskt jordbruk innebär att en mer utbredd tillämpning av agroekologiska metoder också kommer att bidra till att uppnå målet i den europeiska Gröna given om att 25 % av jordbruksmarken ska användas till ekologisk produktion senast 2030. Trots stora ambitioner på både nationell och europeisk nivå sker omställningen inte tillräckligt snabbt. Skillnaderna i intressen och värderingar mellan olika intressenter, till exempel jordbrukare, offentliga myndigheter och det civila samhället, illustreras tydligt i förhållande till många frågor såsom användning av bekämpningsmedel och bevarande av biologisk mångfald, vattenanvändning och vattenförvaltning samt begränsning av klimatförändringar. Målet att uppnå välmående och miljövänliga jordbrukssystem är en komplex strävan som kräver en mycket stor förändring av rådande tänkesätt när det gäller jordbruksproduktion och konsumtion. Det kräver tvärvetenskaplig kunskap från både forskning, innovation och praktik samt intressenters engagemang i samskapande processer och utformning av ny politik.

Omställningen till ett hållbart lantbruk måste bidra till att lösa globala utmaningar (klimatanpassning, bevarande av biologisk mångfald, bevarande av ekosystemtjänster, reglering av vattenbrist eller vattenöverskott) och tillgodose samhällets krav på hälsosam mat och andra hållbart producerade jordbruksprodukter. Omställningen måste också göra det möjligt för jordbruksproduktionen att anpassa sig till de nya villkoren med begränsad tillgång på fossila bränslen och fluktuationer i vattenförsörjningen, stigande temperaturer och ökad sannolikhet för extrema väderhändelser, samtidigt som jordbruksföretagens totala produktivitet och ekonomiska bärkraft bibehålls på kort och lång sikt. Att förbättra jordbrukets motståndskraft, stänga närings- och energiflödena, förbättra effektiviteten i insatsvaror och resursanvändning och öka jordbrukets biologiska mångfald är nyckelfrågor under dessa omständigheter och måste beaktas i de finansierade forskningsprojekten. Det behövs ett holistiskt, integrerat tillvägagångssätt för att ta hänsyn till de olika miljömässiga och socioekonomiska aspekter som är inblandade, och för att ta hänsyn till värdekonflikter och deras sociala och ekologiska konsekvenser. Lösningarna bör anpassas till lokala utmaningar och projekten bör ta hänsyn till denna kontextspecifika karaktär.

Denna utlysning för forsknings- och innovationsprojekt handlar om en övergång till agroekologi inom ramen för både konventionella och ekologiska jordbrukssystem. Båda delar många av de utmaningar som nämns ovan. Ekologiskt jordbruk utforskar metoder och implementerar system som ofta är inspirationskällor för agroekologi

Syftet med denna första utlysning inom det nya partnerskapet AGROECOLOGY är att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att studera och genomföra agroekologi på två geografiska nivåer: gården och dess omedelbara omgivning, enligt vad som anges i tema 1, och landskaps- eller territoriell nivå, som anges i tema 2.

Med "gårdsnivå" avses metoder och lösningar som berör jordbruksföretag, deras omedelbara omgivning och närstående enheter, t.ex. små bearbetnings- och/eller distributionsföretag och lokala konsumenter, men utan att ta hänsyn till det rumsliga samspelet mellan de olika jordbruksföretagens jordbruksmetoder. "Landskapsnivån" avser ett helt område eller avrinningsområde där lösningarna kräver åtgärder utanför gårdarna och kan till exempel omfatta territoriell planering och landskapsvård. Denna nivå gör det möjligt att i analysen integrera samspelet mellan de olika produktionssystemen (t.ex. grödor och djurhållningssystem), förvaltningen av oodlade arealer och gränssnitt samt förhållandet mellan de olika jordbrukssystemen och de olika sektorerna. Se den fullständiga internationella utlysingstexten för närmare beskrivningar av de två temana.

Förslagen bör bygga på ett tvärvetenskapligt och integrerat tillvägagångssätt med ett flerpartsperspektiv (dvs. som samlar forskare från alla relevanta discipliner, inklusive samhällsvetenskap och humaniora, och andra typer av aktörer, inklusive jordbrukare, rådgivningstjänster, jordbruksföretag i tidigare och senare led, konsumenter och det civila samhället samt lokala och regionala myndigheter). En sådan strategi kommer att underlätta gemensam utformning, gemensam bedömning och gemensamt genomförande av innovationerna. Det tillvägagångssätt som antas kan baseras på befintliga så kallade Living labs eller sammanföra olika aktörer som följer en Living labs-ansats (enligt definitionen av The European Network of Living Labs, ENoLL Länk till annan webbplats.). Forsknings- och innovationsfrågor bör ta upp faktiska behov och integrera slutanvändarnas praktiska kunskaper (som måste identifieras och beskrivas i förslaget samt det sätt på vilket gemensamt skapande kommer att genomföras). Åtgärderna bör ge användbara resultat och ge användarna användbar kunskap och operativa lösningar. Forskningsinfrastrukturer kan vara ett komplement till living labs och stödja till exempel datainsamling och testning av de föreslagna innovationerna och deras konsekvenser.

Förslagen måste ge ett europeiskt perspektiv genom att ta hänsyn till problem och utmaningar som är gemensamma i minst tre länder som deltar i partnerskapet med anknytning till dessa frågor.

Aktörer verksamma i Sverige som kan bidra i internationella forsknings-, och innovationsprojekt inom utlysningens områden är välkomna att söka. Sökande kan exempelvis vara: forsknings-, och innovationsutförare från universitet och högskolor (samtliga discipliner och forskningsämnen är välkomna), institut, rådgivningstjänster, jordbruksföretag, konsumenter och det civila samhället samt lokala och regionala myndigheter.

Innan du ansöker

Du bör utgå från utlysningstexten Guidelines for Applicants (PDF) på utlysningens internationella webbplats Länk till annan webbplats. för att få fullständig information om bland annat utlysningens adresserade utmaningar, de två olika teman (gårdsnivå och landskapsnivå) som sökande kan ansöka inom, deltagande länder och dessas budgetar och nationella regler, ansökningsförfarande och transnationella krav.

Först kontrollerar det internationella utlysningssekretariatet (Call office) Juelich om din ansökan uppfyller de generella kraven och ligger inom utlysningens ramar. Efter det kommer Formas som deltagande finansiärsorganisation att kontrollera om ansökan uppfyller våra nationella krav. Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas för medelsförvaltare. Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Universitet, högskolor, myndigheter med forskningsuppdrag och de flesta forskningsinstitut är godkända som medelsförvaltare i alla utlysningar hos Formas. De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver få ett enskilt godkännande som medelsförvaltare.

Vem kan bli medelsförvaltare?

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av Regler för statligt stöd.

Huvudsökande i den svenska projektgruppen behöver inte vara disputerad forskare eller från en forskningsutövande organisation. Minst en partner i den svenska projektgruppen ska dock vara disputerad och vid en forskningsutövande organisation.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader och driftkostnader. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Här finner du Formas regler för vad du kan söka finansiering för: Det här kan du söka finansiering för - Formas. För företag och andra icke-offentliga organisa­tioner finns det även annat att ta hänsyn till när det gäller vilka kostnader du kan söka finansiering för. Du kan läsa mer om det under Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet.

Läs även Villkor för beviljade medel för fullständig information om Formas villkor.

Beviljade projekt planeras starta runt april-maj 2025. Projekttiden får vara högst 36 månader (3 år). Projektslut bör vara detsamma för samtliga deltagare i konsortiet.

Formas finansierar projekt med högst 300 000 euro per projekt för det svenska deltagandet, eller högst 500 000 euro per projekt om projektkoordinatorn är en svensk partner.

Ansökan skrivs på engelska då beredningen av ansökan sker av en internationell expertgrupp.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Så här ansöker du

Utlysningen sker i två steg. Ansökan i steg 1 är obligatorisk för att kunna delta i att lämna in en fullständig ansökan i steg 2. Koordinatorn för varje internationellt konsortium samordnar så att varje transnationellt projekt lämnar in en första ansökan. Ansökan ska vara skriven på engelska, och alla fält i ansökningsformuläret ska vara ifyllda. Ansökan i steg 1 ska vara inlämnad senast kl. 14.00 (CEST) den 26 april 2024. Ansökan skickas in till Juelichs elektroniska ansökningssystem som du hittar länken till på utlysningens internationella hemsida Länk till annan webbplats..

Efter att ni lämnat in en första ansökan i steg 1 kommer de ansökningar som uppfyller nationella och transnationella krav att utvärderas av en internationell panel av expertgranskare.

De ansökningar i steg 1 som får positiva utvärdering av granskarpanelen bjuds in att utveckla sin första ansökan och skicka in en fullständig ansökan i steg 2. Fullständiga ansökningar ska skrivas på engelska och alla fält i webbformuläret ska vara ifyllda. Fullständiga ansökningar ska vara inlämnade senast kl. 14.00 (CEST) den 19 september 2024. Fullständiga ansökningar ska skickas in via Juelich elektroniska ansökningssystem som du hittar länken till på utlysningens internationella hemsida Länk till annan webbplats..

I samband med att ansökan skickas in i steg 2 ska de svenska parterna skicka in samma ansökan i Formas ansökningssystem Prisma. Samtliga sökande från Sverige i ett och samma projekt skickat in en gemensam ansökan i Prisma med en gemensam projektledare. Mer information om hur du ansöker i Prisma kommer längre fram i steg 2 av utlysningen.

Efter att ni lämnat in en fullständig ansökan i steg 2 kommer ansökningarna att utvärderas av en internationell panel av expertgranskare.

Vi uppmuntrar alla sökande att noga läsa utlysningstexten Guidelines for Applicants (PDF) på utlysningens internationella webbplats Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

För frågor om partnerskapsprogrammet och utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Johan Hansson

Tjänstledig

Uppdaterad:14 juni 2024
Sidansvarig: Johan Bryggare