Water4All 2023 Joint Transnational Call: Akvatiska Ekosystemtjänster

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt om "ekosystemtjänster" med akvatiska ekosystem som fokus, inklusive ytvatten, grundvatten, kustvatten och att ha vattensäkerhet som huvudmål.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Stängd: Beslutsdatum: 2024-11-12 15:00.

Sök medel för forsknings- och innovationsprojekt om "ekosystemtjänster" med akvatiska ekosystem som fokus, inklusive ytvatten, grundvatten, kustvatten och att ha vattensäkerhet som huvudmål. Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag kan ansöka om högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Europeiska kommissionen och 36 finansieringsorganisationer från 30 länder från hela Europa och utanför bidrar med cirka 34 miljoner euro till utlysningen. Formas bidrar med 20 miljoner kronor till Water4All 2023 Joint Transnational Call. Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag kan ansöka om högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Det allmänna temat för Water4All 2023 Joint Transnational Call är "Ekosystemtjänster". Utlysningen syftar till att leverera kunskap, modeller, verktyg och metoder för att uppnå:

 • Integrering av ekosystemtjänster i styrning och hantering av vattenresurser i samband med förändringar, från lokal till global.
 • Begränsning, anpassning och resiliens hos akvatiska ekosystem och motsvarande ekosystemtjänster.
 • Stöd till genomförandet av EU:s och internationella strategier och strategier för vatten och biologisk mångfald, såsom Europeiska kommissionens strategi för biologisk mångfald till 2020, FN:s Intergovernmental Platform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES), EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, EU-förslag till en lag för naturrestaurering och inrättandet av ett internationellt initiativ för redovisning av naturkapital.
 • Ökad deltagande av stakeholders och samhället i samutformningen av vattenförvaltning och förvaltningssystem relaterade till ekosystemtjänster. Detta inkluderar aktiviteter inom området kommunikation, allmänhetens medvetenhet och utbildning, och involvering av intressenter, ursprungsbefolkningar och medborgarforskare i forskning.
 • Mer omfattande tillvägagångssätt för värdering av ekosystemtjänster, med kartläggning och bedömning som ett avgörande steg för att uppnå politiska mål.

Dessutom kommer denna utlysning att innehålla ytterligare två verktyg som syftar till:

 • Tidiga karriärforskare som har en PhD i mindre än 10 år: I syfte att utveckla kapaciteten hos de begåvade unga forskarna och ge dem möjlighet att agera som ledare för projektkonsortierna, integrerar Water4All också en oberoende modalitet av Early Career Researcher (ECR) i detta JTC. Det tematiska fokuset för modaliteten Early Career Researcher är anpassad till JTC-ämnena. De sökande kan välja om de vill ansöka under det vanliga JTC eller enligt ECR-formen, förutsatt att de uppfyller kraven.
 • Intresseanmälan för att delta i en Knowledge Hub: Denna utlysningen innehåller också en verktyg för att stödja Knowledge Hub (KH) aktiviteter för forskarna från projekt som finansieras inom JTC och ECR-modaliteten. KH kommer att fungera som en nätverksplattform för forskarna med målet att syntetisera och sprida JTC- och ECR-projektens resultat i olika format för att stödja evidensbaserade beslutsprocesser för riktade intressenter. De sökande som lämnar in sina förslag enligt den vanliga JTC- och ECR-modaliteten kan välja om de vill inkludera KH-aktiviteterna i sitt förslag, förutsatt att de uppfyller kraven.

Mer information om utlysningens innehåll, konsortiets sammansättning och behörighetskriterier publiceras på utlysningens webbplats: Water4All Partnership’s website Länk till annan webbplats..

I linje med de strategiska målen för Water4All bör resultaten bidra till genomförandet av evidensbaserade, globala, EU- och nationella strategier och strategier för vattenförvaltning, inklusive Green Deal, ramdirektivet för vatten (WFD), Just Transition och Water Action Agenda för FN:s mål för hållbar utveckling. Förslagen bör visa att man känner till lämplig lagstiftning och politiska ramar på nationell och internationell nivå som är avsedda att lindra effekterna av globala förändringar på akvatiska ekosystemtjänster.

 • Ämne 1. Kartläggning, övervakning och bedömning för en bättre förståelse av ekosystemtjänster i ett sammanhang av förändringar, från lokala till globala förändringar.
 • Ämne 2. Förstå och förutsäga flera påfrestningar (inklusive antropogena påfrestningar) – påverkan – svarsrelationer i ekosystemtjänster genom avancerade metoder och tekniker.
 • Ämne 3. Nya verktyg och lösningar för en bättre integration av ekosystemtjänster i förvaltningen av vattenresurser.

Ämnen specificeras längre fram i utlysningsstexten hos Water4All (pdf) Länk till annan webbplats..

 

Den transnationella utlysningen vänder sig till sökande från alla forskningsdiscipliner. Sökande ska ingå i ett konsortium som består av minst tre oberoende behöriga partners från tre olika länder som söker finansiering från forskningsfinansiärer som deltar i utlysningen. Viktigt: Se utlysningstexten för ytterligare krav gällande konsortiet. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar på Water4Alls webbplats Länk till annan webbplats..

Formas och andra svenska forskningsfinansiärer har de senaste åren haft flera nationella utlysningar som angränsar till denna transnationella utlysning. Genom att delta i denna utlysning vill Formas bidra med finansiering till kunskapsutveckling av stärka motståndskraften hos akvatiska ekosystem och utveckling av innovativa styrmodeller för vattenresurshantering som inte kan utvecklas på nationell nivå. Tydliga kopplingar mellan det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten Länk till annan webbplats. finns till den transnationella utlysningens fokusområden, exempelvis att förstå den komplexa och dynamiska strukturen hos akvatiska ekosystem och deras tjänster. Effektiv miljöövervakning kan hjälpa till att förstå de många påfrestningarna från klimatförändringarna och möjliggöra evidensbaserat beslutsfattande. De nya verktyg och lösningar som förväntas under utlysningen kan ytterligare öka kapaciteten hos praktiker och beslutsfattare.

Formas bedömer att det finns en stor potential för forskare och medverkande aktörer från olika discipliner i Sverige att bidra till det internationella kunskapsbyggandet med kunskaper och erfarenhet från pågående nationella forsknings- och innovationsprojekt. Samtidigt ser Formas stora möjligheter att också få in de internationella perspektiven i den nationella forskningen och utvecklingen av nya metoder inom vattenområdet. Deltagandet av vattenförvaltande kommuner och organisationer, som lyfter vattenförvaltningsfrågor relaterade till extrema händelser, är meriterande i utvärderingen av de transnationella ansökningarna.

Innan du ansöker

Se nedan för en sammanfattning av vad ansökan ska innehålla när du söker medel från Formas för ditt deltagande i ett konsortium. Du bör utgå från den transnationella utlysningstexten som publiceras på utlysningens webb när utlysningen öppnar för fullständig information gällande krav på konsortium, de tematiska beskrivningarna samt övriga krav som gäller för alla sökande i utlysningen.

Bidrag från Formas i denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

Vem kan bli medelsförvaltare?

För att kunna ansöka om bidrag hos Formas i denna utlysning ska:

 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare som söker bidrag från Formas via huvudsökande, ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet och söker bidrag från Formas behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte huvudsökande och dess organisation blir bidragstagare och medelsförvaltare för de svenska sökande; det vill säga projektledare på ansökan som skickas in till Formas och svensk PI eller projektkoordinator i den internationella ansökan och i det transnationella konsortiet.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering i denna transnationella utlysning kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Det här kan du söka finansiering för

Projekten ska vara 36 månader. Bidragets storlek som kan sökas från Formas är högst 300 000 Euro per projekt, eller 500 000 Euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator för det transnationella konsortiet. Formas önskar en svensk sökande PI (Huvudsökande/Projektledare), som koordinerar övriga svenska medverkande sökande i ett konsortium. Se övriga riktlinjer för projektens totala storlek och konsortiernas sammansättning i den transnationella utlysningstexten.

Ansökan skrivs på engelska då beredningen av ansökan sker av en internationell expertgrupp. Läs mer om beredningen av ansökningarna i den transnationella utlysningstexten.

Utvärdering av ansökan baseras på de krav och anvisningar som ställs av utlysningssekretariatet för den transnationella utlysningen Water4All JTC 2023 Länk till annan webbplats..

Anvisningar till utformning av ansökan till Formas skickas ut till sökande via mail efter att ”Pre-proposal” och ”Full proposal” har skickats in i utlysningens formella ansökningssystem.

Din ansökan (inklusive bilagor) som skickas in via Prisma betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Detta är en rekommendation: Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall.

Formas eget hållbarhetsarbete

Då din ansökan bedöms av den transnationella utlysningens internationella expertgrupp kommer kriterierna för bedömningen av ansökan följa kriterierna presenterade i utlysningstexten.

Så här ansöker du

Om du är koordinator för den transnationella utlysningen så skickar du in ansökan i utlysningens ansökningssystem, läs mer om hur du gör i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

När du som koordinator eller som medsökande i den transnationella utlysningen blir uppmanad att skicka in din ansökan till Formas, gör du det i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats.

Information om vad din ansökan till Formas ska innehålla skickas ut med mail till inbjudna sökande efter det att ansökan har inbjudits till steg 2 för att lämna in ett fullständigt förslag.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning av Formas:

 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Följande krav kommer att kontrolleras av utlysningssekretariatet:

 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på konsortiet är uppfyllda.

Läs om övriga krav som kommer att kontrolleras i utlysningstexten.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna beskrivna i utlysningstexten.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas vid ett av Formas forskarrådsmöten i september eller november 2024. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt finansierade i en transnationell utlysning är dispositionstiden lika med projekttiden. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat Länk till annan webbplats.

För återapportering av projekt finansierade i en transnationell utlysning ska återrapporteringskraven ställda i utlysningstexten och i de internationella reglerna presenterade av utlysningssekretariatet följas. Formas kan också komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats..

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Webbinarium om utlysningen

Torsdag 5 oktober 13.30–15.30 (CEST)

Webbinariet är på engelska och anordnas av Water4All JTC 2023 utlysningssekretariat.

Anmälan till webbinarium Länk till annan webbplats.

Viktiga datum

Steg 1 – Pre-proposal

Deadline för inskickande av ”Pre-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 13 november 2023, kl. 15.00.

Utvärdering av ”Pre-proposal” och inbjudan att skicka in ”Full-proposal” meddelas via e-post preliminärt den 29 februari 2024 från det internationella utlysningssekretariatet.

 

Steg 2 – Full-proposal

Deadline för att skicka in ”Full-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 29 april 2024.

 

Steg 3 – Ansökan till Formas i Prisma

Om ansökan går till steg 2 för att lämna in fullständigt förslag får huvudsökanden ett mejl från Formas om nationell ansökan i Prisma. Preliminärt ska ansökan i Prisma göras mellan 15 april och 13 maj 2024.

 

Beslut

Ansökningar rekommenderade för finansiering meddelas via utlysningssekretariatet preliminärt den 30 september 2024.

Formas beslut om finansiering, preliminärt november-december 2024, meddelas via Formas webbplats och Prisma.

 

Projektstart

Slutet av 2024/början av 2025

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:8 februari 2024