Biodiversa+: Naturbaserade lösningar för biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och transformativ förändring

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Transnationell, tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning om naturbaserade lösningar i alla delar av världen. Alla områden (markbundna, marina, kustnära och sötvatten) kommer att vara berättigade.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 Euro per projekt, eller 500 000 Euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Stängd: Beslutsdatum: 2025-09-30 15:00.

Formas utlyser 30 miljoner svenska kronor till forskare tillhörande svenska universitet, högskolor och institut för medverkan och/eller koordinering av en ansökan till det europeiska partnerskapet Biodiversa+ transnationella utlysning ”Naturbaserade lösningar för biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och transformativ förändring” (BiodivNBS Länk till annan webbplats.).

Totalt ingår 41 internationella forskningsfinansiärer i utlysningen som tillsammans bidrar med över 40 millioner Euro till forsknings- och innovationsprojekt som förväntas skapa en bättre förståelse för de brytpunkter, avvägningar och underliggande mekanismer som påverkar naturbaserade lösningar. Och hur implementeringen av naturbaserade lösningar påverkar naturen, människors välbefinnande och samhällsomvandlingen.

Utlysningen sker i två steg och öppnar den 11 september 2023.

Steg 1

Deadline för inskickande av ”Pre-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 10 november 2023.

Utvärdering av ”Pre-proposal” sker under november-januari. En inbjudan att skicka in ”Full-proposal” meddelas via e-post preliminärt i mitten av februari 2024 från det internationella utlysningssekretariatet.

Formas kommer skicka ut anvisningar gällande inskickandet av ansökan till Prisma, till de svenska sökande som har kvalificerat sig till Steg 2 efter det att besked har lämnats från det internationella utlysningssekretariatet.

Steg 2 (preliminära deadlines)

Deadline för att skicka in ”Full-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 9 april, 2024 kl. 15:00 CET.

Deadline att skicka in Formasansökan i Prisma: 23 April 2024. Information om innehållet i denna ansökan meddelas via mail från Formas.

Beslut

Ansökningar rekommenderade för finansiering meddelas via utlysningssekretariatet preliminärt mitten av september 2024.

Formas beslut om finansiering, preliminärt 30 september, meddelas via Formas web och Prisma.

Projektstart

Mellan 1 december 2024 och 1 april 2025.

Denna utlysning syftar till att stödja transnationella forsknings- och innovationsprojekt (36 månader) som tar upp ett av tre teman nedan:

A. Synergier och kompromisser med NBS i samband med människors välbefinnande

B. NBS som minskar antropogena drivkrafter bakom förlust av biologisk mångfald

C. NBS bidrag till transformativ förändring

Observera att dessa utlysningsteman är överlappande och icke-exklusiva, och att varje projekt kan adressera ett eller flera teman. Den biologiska mångfaldens roll ska ligga till grund för forskningen inom alla teman (fig. 3 i utlysningstexten Länk till annan webbplats.), genom att anta strategier för att ”inte vålla skada” och öka fördelarna för den biologiska mångfalden i enlighet med begreppet naturbaserad natur (enligt definitionen i UNEA-5, ruta 1 i utlysningstexten Länk till annan webbplats.). På samma sätt är den pluralistiska värderingsmetoden (IPBES 2022) central för alla teman.

Den transnationella utlysningen vänder sig till sökande från alla forskningsdiscipliner. Sökande ska ingå i ett konsortium som består av minst tre oberoende behöriga partners från tre olika länder som söker finansiering från forskningsfinansiärer som deltar i utlysningen.

Viktigt: Se utlysningstexten för ytterligare krav gällande konsortiet BiodivNBS_Call_Documents_final.pdf (biodiversa.eu) Länk till annan webbplats..

Innan du ansöker

Se nedan för en sammanfattning av vad ansökan ska innehålla när du söker medel från Formas för ditt deltagande i ett konsortium. Du bör utgå från den internationella utlysningstexten för fullständig information gällande krav på konsortium, de tematiska beskrivningarna samt övriga krav som gäller för alla sökande i utlysningen, se utlysningstexten här: BiodivNBS_Call_Documents_final.pdf (biodiversa.eu) Länk till annan webbplats.

Bidrag från Formas i denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

Vem kan bli medelsförvaltare?

För att kunna ansöka om bidrag hos Formas i denna utlysning ska:

 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare som söker bidrag från Formas via huvudsökande, ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet och söker bidrag från Formas behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte huvudsökande och dess organisation blir bidragstagare och medelsförvaltare för de svenska sökande; det vill säga projektledare på ansökan som skickas in till Formas och svensk PI eller projektkoordinator i den internationella ansökan och i det transnationella konsortiet.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering i denna transnationella utlysning kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader. Här finner du Formas regler för vad du kan söka finansiering för: Det här kan du söka finansiering för.

Projekten ska vara 36 månader. Bidragets storlek som kan sökas från Formas är högst 300 000 Euro per projekt, eller 500 000 Euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator oavsett hur många partners och medsökande som ingår i projektet. Formas önskar en svensk sökande PI (Huvudsökande/Projektledare), som koordinerar övriga svenska partners och medverkande sökande i ett konsortium.

Ansökan skrivs på engelska då beredningen av ansökan sker av en internationell expertgrupp. Läs mer om beredningen av ansökningarna i den transnationella utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Utvärdering av ansökan baseras på de krav och anvisningar som ställs av utlysningssekretariatet för den transnationella utlysningen Biodiversa+: ”Naturbaserade lösningar för biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och transformativ förändring”.

Anvisningar till utformning av ansökan till Formas skickas ut till sökande via mail efter att sökande har blivit inbjuden av det internationella sekretariatet att skicka in en ”Full proposal”.

När du skickar in din ansökan (inklusive bilagor) via Prisma betraktas den enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Detta är en rekommendation: Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Då din ansökan bedöms av den transnationella utlysningens internationella expertgrupp kommer kriterierna för bedömningen av ansökan följa kriterierna presenterade i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Så här ansöker du

Om du är koordinator för den transnationella utlysningen så skickar du in ansökan i utlysningens ansökningssystem, läs mer om hur du gör i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

När du som koordinator eller som PI (medsökande i den transnationella utlysningen) blir uppmanad att skicka in din ansökan till Formas, gör du det i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Anvisningar till utformning av ansökan till Formas skickas ut till sökande via mail efter att sökande har blivit inbjuden av det internationella sekretariatet att skicka in en ”Full proposal”.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning av Formas:

 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökande som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.
 • Att de svenska sökande har sökt ett av de fyra första tematiska områdena.

Följande krav kommer att kontrolleras av utlysningssekretariatet:

 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på konsortiet är uppfyllda.

Läs om övriga krav som kommer att kontrolleras i den transnationella utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna beskrivna i utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas av Formas i april 2025. Vi offentliggör besluten på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt finansierade i en transnationell utlysning är dispositionstiden lika med projekttiden. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat i Prisma

För återapportering av projekt finansierade i en transnationell utlysning ska återrapporteringskraven ställda i utlysningstexten och i de internationella reglerna presenterade av utlysningssekretariatet följas. Formas kan också komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:9 april 2024