Water4All JTC 2022: Vattenresurshantering

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt inom utlysningens tre tematiska områden.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Beslutad: 2023-11-13 12:00

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Water4All JTC 2022: Vattenresurshantering

 

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-01868

Andrea

Popp

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Isotope-aided assessment and forecasting of hydroclimatic extremes in Scandinavia through stakeholder co-design

3 269 630

2023-01869

Jing Li

Li

Lunds universitet

Digitala verktyg för hållbar förvaltning av vattenresurser: Integrering av effekterna av klimatförändringar, markanvändning och optimerade lösningar

5 427 000

2023-01870

Roland

Barthel

Göteborgs universitet

Att förstå och hantera grundvatten för att minska riskerna med extrema hydrologiska händelser

3 269 699

2023-01872

Don

Pierson

Uppsala universitet

Hantera händelser och extrema förhållanden i vattenförsörjning

5 461 127

2023-01875

Zahra

Kalantari

Kungliga Tekniska högskolan

Förbättra landskapets motståndskraft genom att integrera åtgärder för att anpassa och mildra hydrologiska extremer

3 414 120

2023-01877

Ronny

Berndtsson

Lunds universitet

Kopplad urban-rural vatteninfrastrukturhantering under hydroklimatiska extremer med beslutsstödssystem

5 417 000

      
      
      

Det internationella utlysningssekretariatet har skickat ut besked till alla sökanden från utvärderingen. Det formella beslutet från Formas kommer att fattas den 13 november 2023 med information via Prisma.

 

Steg 2: Koordinatorn för ett projekt som har gått vidare till Steg 2 har fått en inbjudan från det internationella sekretariatet att skicka in ”Full proposal” senast den 27 april 2023 till den transnationella ansökningsportalen. Svenska koordinatorer eller projektpartners, en svensk huvudsökande från varje projekt, ska också skicka in en ansökan till Formas, via Prisma. En inbjudan kommer från Prisma direkt till den svenska huvudsökande för varje projekt. Ansökan kan skickas in till Prisma mellan den 13 april och den 11 maj 2023.

Syftet med utlysningen är att bidra till kunskapsutveckling och utveckling av nya modeller, tillvägagångsätt, verktyg och metoder för att bättre förstå hydrologiska processer (lokalt, regionalt, globalt) med avseende på vattnets flöden och kretslopp i samband med extrema klimathändelser.

Formas utlyser 20 miljoner kronor till forskare tillhörande svenska universitet, högskolor och institut för medverkan och/eller koordinering av en ansökan till det europeiska partnerskapet Water4Alls Länk till annan webbplats. första transnationella utlysning: Water4All JTC 2022: Vattenresurshantering motståndskraft, anpassning och begränsning av hydroklimatiska extrema händelser samt metoder.

Här hittar ni den fullständiga utlysningstexten Länk till annan webbplats..

Se även information på utlysningens internationella webbsida Länk till annan webbplats..

Totalt ingår 34 internationella forskningsfinansiärer i utlysningen som tillsammans bidrar med över 300 miljoner svenska kronor (30 miljoner euro) till forsknings- och innovationsprojekt som förväntas bidra till att lösa utmaningarna med en effektiv vattenresurshantering avseende kunskapsutveckling och utveckling av metoder för att bygga motståndskraft och anpassa och begränsa hydroklimatiska extrema händelser.

Webbinarium om utlysningen

Fredag 23 september kl. 14.00–15.30

Webbinariet är på engelska och anordnas av Water4All JTC 2022 utlysningssekretariat.

Anslut ovan eller ange Meeting ID: 879 1179 0563

Webbinariet anordnas via Zoom. För bäst upplevelse, förbered dig genom att ladda ner Zoom Länk till annan webbplats. till din dator eller enhet.

Alla datum nedan är preliminära

Steg 1 – Pre-proposal

Deadline för inskickande av ”Pre-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 31 oktober 2022, kl. 15.00.

Utvärdering av ”Pre-proposal” och inbjudan att skicka in ”Full-proposal” meddelas via e-post preliminärt den 15 februari 2023 från det internationella utlysningssekretariatet.

Steg 2 – Full-proposal

Deadline för att skicka in ”Full-proposal” i den transnationella ansökningsplattformen: 27 april 2023.

Steg 3 – Ansökan till Formas i Prisma

Efter inskickad ansökan i den transnationella ansökningsplattformen kommer den svenska huvudsökanden att få ett mail och en direkt inbjudan i Prisma för att skicka sin ansökan under våren 2023 till Formas via Prisma.

Beslut

Ansökningar rekommenderade för finansiering meddelas via utlysningssekretariatet preliminärt den 6 juni 2023.

Formas beslut om finansiering, preliminärt juni-september 2023, meddelas via Formas webbplats och Prisma.

Projektstart

Hösten 2023

Syftet med denna transnationella utlysning är att projekten förväntas bidra till kunskapsutveckling och utveckling av nya modeller, tillvägagångsätt, verktyg och metoder för att bättre förstå hydrologiska processer (lokalt, regionalt, globalt) med avseende på vattnets flöden och kretslopp i samband med extrema klimathändelser.

Utlysningen har tre tematiska områden där sökande kan välja att fokusera minst ett av följande:

Topic 1: Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events

Topic 2: Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events

Topic 3: Improved water governance in the context hydroclimatic extreme events and international contexts.

Utlysningens syftar också till att resultaten av projekten, i linje med partnerskapet Water4Alls strategiska mål Länk till annan webbplats., ska bidra till utvecklingen av evidensbaserade, nationella, europeiska och globala strategier för vattenförvaltning och policy inom ramen för EUs Green deal, Just Transition och Vattendirektivet samt FNs mål för hållbar utveckling.

Den transnationella utlysningen vänder sig till sökande från alla forskningsdiscipliner. Sökande ska ingå i ett konsortium som består av minst tre oberoende behöriga partners från tre olika länder som söker finansiering från forskningsfinansiärer som deltar i utlysningen. Viktigt: Se utlysningstexten för ytterligare krav gällande konsortiet. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar på Water4Alls webbplats Water4All 2022 Joint Transnational Call Länk till annan webbplats.

Formas och andra svenska forskningsfinansiärer har de senaste åren haft flera nationella utlysningar som angränsar till denna transnationella utlysning. Genom att delta i denna utlysning vill Formas bidra med finansiering till kunskapsutveckling av hydrologiska processer och utveckling av innovativa styrmodeller för vattenresurshantering som inte kan utvecklas på nationell nivå.

Tydliga kopplingar mellan det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten Länk till annan webbplats. finns till den transnationella utlysningens fokusområden, exempelvis hur vattnets nederbörd, avdunstning och avrinning hanteras i städer, på landsbygden och vid kustlinjerna. Ledning och styrning av vattnets flöden och kretslopp spelar en nyckelroll i vattenresurshantering. Vattnets flöden och kretslopp följer inte nationella gränser, vilket medför stora utmaningar gällande utvecklingen av innovativa styrmodeller.

Formas bedömer att det finns en stor potential för forskare och medverkande aktörer från olika discipliner i Sverige att bidra till det internationella kunskapsbyggandet med kunskaper och erfarenhet från pågående nationella forsknings- och innovationsprojekt. Samtidigt ser Formas stora möjligheter att också få in de internationella perspektiven i den nationella forskningen och utvecklingen av nya metoder inom vattenområdet. Deltagandet av vattenförvaltande kommuner och organisationer, som lyfter vattenförvaltningsfrågor relaterade till extrema händelser, är meriterande i utvärderingen av de transnationella ansökningarna.

Innan du ansöker

Se nedan för en sammanfattning av vad ansökan ska innehålla när du söker medel från Formas för ditt deltagande i ett konsortium. Du bör utgå från den transnationella utlysningstexten som publiceras på utlysningens webb när utlysningen öppnar för fullständig information gällande krav på konsortium, de tematiska beskrivningarna samt övriga krav som gäller för alla sökande i utlysningen.

Bidrag från Formas i denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

Vem kan bli medelsförvaltare? Länk till annan webbplats.

För att kunna ansöka om bidrag hos Formas i denna utlysning ska:

  • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
  • Medverkande forskare som söker bidrag från Formas via huvudsökande, ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet och söker bidrag från Formas behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
  • Den tilltänkte huvudsökande och dess organisation blir bidragstagare och medelsförvaltare för de svenska sökande; det vill säga projektledare på ansökan som skickas in till Formas och svensk PI eller projektkoordinator i den internationella ansökan och i det transnationella konsortiet.
  • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering i denna transnationella utlysning kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Det här kan du söka finansiering för

Projekten ska vara 36 månader. Bidragets storlek som kan sökas från Formas är högst 300 000 Euro per projekt, eller 500 000 Euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator för det transnationella konsortiet. Formas önskar en svensk sökande PI (Huvudsökande/Projektledare), som koordinerar övriga svenska medverkande sökande i ett konsortium. Se övriga riktlinjer för projektens totala storlek och konsortiernas sammansättning i den transnationella utlysningstexten.

Water4All 2022 Joint Transnational Call Länk till annan webbplats.

Ansökan skrivs på engelska då beredningen av ansökan sker av en internationell expertgrupp. Läs mer om beredningen av ansökningarna i den transnationella utlysningstexten.

Utvärdering av ansökan baseras på de krav och anvisningar som ställs av utlysningssekretariatet för den transnationella utlysningen Water4All JTC 2022: Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools.

Water4All 2022 Joint Transnational Call Länk till annan webbplats.

Anvisningar till utformning av ansökan till Formas skickas ut till sökande via mail efter att ”Pre-proposal” och ”Full proposal” har skickats in i utlysningens formella ansökningssystem.

Din ansökan (inklusive bilagor) som skickas in via Prisma betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Detta är en rekommendation: Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall.

Formas eget hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Då din ansökan bedöms av den transnationella utlysningens internationella expertgrupp kommer kriterierna för bedömningen av ansökan följa kriterierna presenterade i utlysningstexten.

Water4All 2022 Joint Transnational Call Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du

Du ansöker i den transnationella utlysningens plattform och i Prisma

Om du är koordinator för den transnationella utlysningen så skickar du in ansökan i utlysningens ansökningssystem, läs mer om hur du gör i utlysningstexten.

Water4All 2022 Joint Transnational Call Länk till annan webbplats.

När du som koordinator eller som medsökande i den transnationella utlysningen blir uppmanad att skicka in din ansökan till Formas, gör du det i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Det här ska din ansökan innehålla

Information om vad din ansökan till Formas ska innehålla skickas ut med mail till inbjudna sökande efter det att ansökan har skickats in till den transnationella utlysningens ansökningssystem.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning av Formas:

  • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
  • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Följande krav kommer att kontrolleras av utlysningssekretariatet:

  • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens ansvarsområden.
  • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
  • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
  • Att de krav som ställs på konsortiet är uppfyllda.

Läs om övriga krav som kommer att kontrolleras i utlysningstexten.

Water4All 2022 Joint Transnational Call Länk till annan webbplats.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna beskrivna i utlysningstexten.

Water4All 2022 Joint Transnational Call Länk till annan webbplats.

Beslut om finansiering fattas i slutet av oktober.

Resultatet från beredningen av ansökningarna kommer att skickas till sökanden från utlysningssekretariatet. Formas fattar det formella beslutet om finansiering i slutet av oktober.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt finansierade i en transnationell utlysning är dispositionstiden lika med projekttiden. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

För återapportering av projekt finansierade i en transnationell utlysning ska återrapporteringskraven ställda i utlysningstexten och i de internationella reglerna presenterade av utlysningssekretariatet följas. Formas kan också komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:13 november 2023