Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Du som har avlagt doktorsexamen, examensbevis utfärdat, som tidigast 1 januari 2018 och som senast 31 december 2021

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för din egen lön, overhead och lokalkostnader. Projekten kan vara 24 till 48 månader.

Beslutad: 2021-10-26 15:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Totalt fördelades 104 130 750 miljoner kronor till 23 projekt. 117 ansökningar granskades och 19,7 procent av dem beviljades. Statistiken gäller för Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären 2021.

Beviljandegrad

Beviljandegrad

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

58

14

24,14%

Män

59

9

15,25%

Totalt

117

23

19,66%


*Antal ansökningar, efter tidiga avslag, som genomgick granskning

Medelsförvaltare med beviljade projekt

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Total beviljad summa

Sveriges lantbruksuniversitet

7

35 396 952 kr

Stockholms universitet

5

23 901 431 kr

Lunds universitet

5

19 873 258 kr

Umeå universitet

2

9 349 254 kr

Chalmers tekniska högskola

1

6 238 056 kr

Uppsala universitet

1

4 304 118 kr

Göteborgs universitet

1

2 893 706 kr

Örebro universitet

1

2 173 975 kr

Totalsumma

23

104 130 750 kr

När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer sprider de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder, hittar nya inriktningar för sin forskning och utvidgar sina nätverk. För forskare tidigt i karriären är sådana erfarenheter särskilt värdefulla. På en övergripande nivå bidrar forskarmobilitet till att skapa dynamiska forskarmiljöer som bedriver högkvalitativ verksamhet i forskningsfronten.

Formas mobilitetsstöd riktar sig till dig som har avlagd doktorsexamen, examensbevis utfärdat, tidigast 1 januari 2018 och senast 31 december 2021. Avräkningsbar tid, som föräldraledighet, sjukdom eller militärtjänstgöring, politiskt uppdrag, eller liknande omständighet, kan vara skäl för att medge undantag från tidsregeln.

Utlysningen välkomnar forskningsprojekt där forskare formulerar sina egna frågeställningar, och omfattar Formas alla områden, miljö, areella näringar och samhällsbyggande, gärna med gränsöverskridande frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kan vara både grundläggande och behovsmotiverad för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Utlysningen omfattar både nationell och internationell forskarmobilitet.

Utlysningstext

Läs texten nedan eller ladda ner en utskriftsvänlig version (pdf) , 508.7 kB..

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Innan du ansöker

Tidpunkt för doktorsexamen

För att vara behörig att ansöka om mobilitetsstöd ska du ha avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2018 och senast den 31 december 2021. Det examensdatum som Formas utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, så som obligatoriska kurser, disputation, godkänd doktorsavhandling och fått ett slutgiltigt bevis för din doktorsexamen. Det vill säga det datum då beviset för din doktorsexamen utfärdades av universitetet, oftast med en stämpel. Licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen räknas inte som doktorsexamen. Formas godtar inte andra intyg som exempelvis datumet för genomförd disputation eller intyg från handledare att alla uppgifter är avklarade.

Om du har en doktorsexamen utfärdad innan utlysningen stänger ska den laddas upp i Prisma som en bilaga i din ansökan (Bilaga 3).

Doktorsexamen utfärdad efter utlysningen stängt

Om du inte har erhållit din doktorsexamen innan utlysningen stänger så ska du i ansökan skriva in planerad tid för när du kommer ha din doktorsexamen utfärdad. Om du erhållit din doktorsexamen efter utlysningen stängt är det din uppgift som sökande att säkerställa att din doktorsexamen finns tillgänglig hos Formas ansvariga för utlysningen eller registrator, senast den 31 december 2021. En kopia av examensbeviset mejlas företrädesvis till Formas ansvariga för utlysningen eller Formas registrator. Din ansökan kommer att avslås om du inte uppfyller kravet om utfärdad doktorsexamen inom avsatt tid eller inte har tillhandahållit den till Formas enligt riktlinjerna i utlysningstexten.

Om du inte har en doktorsexamen vid ansökningstillfället ska du i en Word-fil skriva in information om planerat datum för utfärdad doktorsexamen från ditt universitet, och ladda upp denna som bilaga (se Bilaga 3).

Doktorsexamen från ett annat land än Sverige

Din doktorsexamen behöver inte vara utfärdad i Sverige för att du ska vara behörig att söka i utlysningen.

Avräkningsbar tid

Din doktorsexamen kan godkännas för utlysningen fastän den utfärdats tidigare än den 1 januari 2018. Detta gäller enbart om du inte har kunnat forska under tiden närmast efter doktorsexamen på grund av godkänd anledning för avräkningsbar tid. I din ansökan åberopar du avräkningsbar tid och specificerar sedan godkänd anledning och tidsomfattning i ditt cv. Den avräkningsbara tiden skall inte anges som en klumpsumma utan specificeras tydligt i perioder med datum och procentuell frånvaro från forskningsverksamheten. Anledningar som kan ge undantag från tidsregeln är föräldraledighet, sjukskrivning, militärtjänstgöring, politiska uppdrag eller annan liknande omständighet. Observera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester som avräkningsbar tid.

Formas utför behörighetskontroller av registrerade ansökningar först efter att utlysningen stängt. Du som sökande är själv ansvarig för att beräkna din avräkningsbara tid och kontrollera att datumet för din doktorsexamen därmed hamnar inom det godkända tidsintervallet innan du ansöker i utlysningen. Din ansökan kan avslås om ansökan har brister i den information som är obligatorisk i ansökningsblanketten vid åberopande av avräkningsbar tid. Din ansökan kommer att avslås om din begärda avräkningsbara tid inte uppfyller kraven för godkänd anledning eller gör att du inte uppfyller de godkända tidsintervallskraven för en doktorsexamen.

Hemorganisationen – din medelsförvaltare

Under ett mobilitetsprojekt ska du som projektledare vara anställd under trygga anställningsformer av en hemorganisation. Hemorganisationen är medelsförvaltare av det beviljade bidraget för Mobilitetsstödet och betalar ut din lön från dessa medel under hela projekttiden. Bidrag för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Vem kan bli medelsförvaltare?

Du behöver inte vara anställd vid en hemorganisation när du söker i utlysningen, men du ska ha en överenskommelse om anställning som hemorganisationen, i sin roll som medelsförvaltare, intygar genom att digitalt signera ansökan när den registrerats. Medelsförvaltaren måste digitalt signera din ansökan senast sju kalenderdagar räknat från utlysningens stängningsdatum. Det är även obligatoriskt att bifoga en inbjudan från hemorganisationen i ansökan (se information för bilaga 2).

Värdorganisation(er)

Grundläggande för utlysningen är att du som sökande ska vara verksam vid nya forskningsmiljöer där du kan sprida kunskap och samtidigt lära dig nya verktyg och metoder, hitta nya inriktningar för din forskning och utvidga dina nätverk. Detta sker vid både hemorganisationen och värdorganisationen, men mer specifikt vid värdorganisationen/värdorganisationerna.

I din ansökan måste du som sökande ha minst en värdorganisation i projektplanen, det finns ingen övre gräns för antalet värdorganisationer. Godkända värdorganisationer är universitet, högskolor eller forskningsinstitut, de kan vara utomlands och/eller i Sverige. Minst en tredjedel av den sammanlagda tiden som du söker medel för ska spenderas vid en hemorganisation och minst en tredjedel av den sammanlagda tiden som du söker medel för ska spenderas vid en eller flera värdorganisationer. Ange i ansökan vid vilket eller vilka länder och vid vilket lärosäte och institution du tänker att tillbringa tid hos. Ange antalet månader vid varje värdinstitution. Varje enskild vistelse måste vara minst tre månader, i sammanhängande tid.

En enskild inbjudan från varje värdorganisation ska finnas med i ansökan. Inbjudningarna ska innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen samt en försäkran om att nödvändiga faciliteter och resurser kommer att ställas till förfogande (se information för bilaga 2). Värdorganisationerna bör inte ta ut några avgifter för lokaler eller liknande. I ansökan ska du kombinera alla inbjudningar från värdorganisationerna till en fil som bilaga.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

 • Du får bara ha en ansökan inskickad och registrerad i utlysningen Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären när den stänger. Skickar du in fler än en ansökan som slutregistrerats efter utlysningen stängt kommer samtliga att avslås innan granskning.
 • Det är tillåtet att söka både i mobilitetsutlysningen och i den Årliga öppna utlysningen. Det är dock inte möjligt att bidrag betalas ut för två liknande projekt.
 • Det är tillåtet att söka projektmedel i mobilitetsutlysningen även om du har löpande projektbidrag från någon av Formas andra utlysningar.
 • Observera att arbetsaktiviteten som totalt erhålls inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning.

När du ansöker om finansiering till ett mobilitetsprojekt så kan du söka medel för din lön och för indirekta kostnader, samt för direkta lokalkostnader, i enlighet med medelsförvaltarens praxis.

Bidragets storlek

För utlysningen Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären finns inget minimum- eller maximumbelopp för medel.

Lönekostnader

Lönen ska ligga i nivå med din befintliga lön eller motsvarande ingångslön vid den medelsförvaltande hemorganisationen. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering. Du kan inte ha med medverkande forskare (medsökande) i din projektansökan eller söka medel för andra forskare eller personal.

Indirekta kostnader

Du kan söka medel för indirekta kostnader för ditt projekt, samt för direkta lokalkostnader i enlighet med medelsförvaltarens praxis. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader. Dessa uppgifter kan du be din medelsförvaltare om hjälp med.

Schablonbelopp till beviljade projekt

Resekostnader och merkostnader vid värdorganisation(er)

Formas täcker kostnader för resor och merkostnader för vistelsen vid en eller flera värdorganisationer, för både sökanden och medföljande familjemedlemmar som är angivna i ansökan. Summan som beviljas är en schablonsumma och beror på i) värdlandets kostnadsläge och ii) antalet medföljande familjemedlemmar som angetts i ansökan. Denna schablonsumma baseras på aktuella uppgifter från Arbetsgivarverket Länk till annan webbplats. gällande högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg. Dessa kostnader ska du alltså inte söka finansiering för, utan om du beviljas medel kommer Formas att beräkna dessa tilläggskostnader baserat på den angivna informationen i ansökan och addera dem till det beviljade beloppet. Det går inte att göra förändringar som tillägg av medföljande familjemedlemmar eller få tilläggskostnader för ändrade resmål efter ansökan är slutregistrerad och utlysningen stängt. Hemorganisationen är medelsförvaltare av de erhållna schablonbidragen för resekostnader och merkostnader vid värdorganisationer.

Projektkostnader

Du kan inte söka medel för projektkostnader i din ansökan. För de projekt som beviljas medel lägger Formas till en schabloniserad summa om 100 000 kronor per sökt år specifikt för projektrelaterade utgifter och adderar dem till det beviljade beloppet. Projektkostnader avser finansiering av exempelvis intervjuer, analyser, fältarbete, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access eller deltagande vid konferenser, som faller inom det sökta projektet. Mer om stödberättigade kostnader hittar du i Formas generella villkor Länk till annan webbplats. för beviljade medel till forskning och innovation. Hemorganisationen är medelsförvaltare av de erhållna schablonbidragen för projektkostnader.

Projekttid

 • Den totala projekttiden för ett mobilitetsstöd ska vara minst 24 månader och högst 48 månader långt. Projekttidens längd måste vara 24, 36 eller 48 månader det vill säga två, tre eller fyra år.
 • Av den totala tiden du söker projektmedel för ska minst en tredjedel av den totala tiden som är sökt spenderas vid en hemorganisation och minst en tredjedel av den totala tiden som är sökt spenderas vid en eller flera värdorganisationer.
 • För värdorganisationerna gäller det att den sammanlagda tiden för alla vistelser vid värdorganisationerna måste uppnå till minst en tredjedel av den totalt sökta projekttiden.
 • Det innebär att en forskare kan tillbringa från 8 till 32 månader vid värdorganisationerna beroende på den totalt sökta projekttiden.
 • Vistelserna hos en värdorganisation eller hemorganisation kan delas upp i flera perioder, men varje enskild period får inte vara kortare än tre sammanhållande månader.
 • Exempel: söker du projektmedel för 36 månader måste du spendera minst 12 månader vid din hemorganisation (den sammanslagna tiden ska vara minst 12 månader och varje enskild period får inte vara kortare än tre sammanhållande månader) och minst 12 månader vid dina värdorganisationer (deras sammanslagna tid ska vara minst 12 månader och varje enskild period får inte vara kortare än tre sammanhållande månader). De andra 12 månaderna kan du fördela där de ger störst kvalitet och är mest verkningsfulla för ditt forskningsprojekt och ditt nätverkande.
 • Kom ihåg att kontrollera i din ansökan att du uppfyllt de olika tidskraven för hemorganisationen och värdorganisationen, din ansökan kan avslås om du inte har uppfyllt dessa krav.
 • Projekten förväntas starta under kalenderåret 2022, med tidigast startdatum den 1 januari 2022. I Formas beslut finns information om under vilken tidsperiod projektmedel kommer att betalas ut samt hur länge medlen får disponeras.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av professionella översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Skriv därför dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den inkommit till Formas. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Formas eget hållbarhetsarbete

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Så här ansöker du

Du ansöker i Prisma

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det rekommenderas att skapa ett konto och en ansökan så tidigt som möjligt och kontakta Formas med eventuella frågor i god tid.

För att kunna registrera en ansökan måste även den hemorganisation som den huvudsökande kommer vara verksam vid under projektet, vara godkänd medelsförvaltare för alla typer av utlysningar.

Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor. Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna. Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska (max 200 tecken inklusive mellanslag)
 • Projekttitel på engelska (max 200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (max 4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska (max 1 500 tecken inklusive mellanslag
 • Sammanfattning på engelska (max 1 500 tecken inklusive mellanslag)

Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (max 7 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och kommunikation av resultat (max 15 000 tecken inklusive mellanslag).

  Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet:
 • kortfattad beskrivning av befintlig och behov av ny grundutrustning
 • kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten
 • bekräftelse på att internationella avtal och regler följs
 • Beskrivning av projektets samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/användare (max 8 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv kortfattat forskningens samhällsnytta, hur projektet på kort eller lång sikt kan bidra till hållbar utveckling, hur hänsyn tagits till intressenter och/eller användares behov vid utformningen av projektet samt hur forskningen och dess resultat kommuniceras och kommer användarna till nytta.

  Stöd för att adressera bedömningsgrunden för samhällsnytta och kommunikation (pdf) , 80.3 kB.

 • Referenser. Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (max 5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation också bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor:
1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Lön, inklusive sociala avgifter för den sökande.

  Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att om du har fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön.
 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som motsvarar lönen i projektet.
 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som den sökande bidrar med.
 • Lokaler. Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overhead-kostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som kommer automatiskt överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis vid medelsförvaltaren. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för lokaler.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.

Budgetspecifikation avser att förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år. Här ges en kortfattad motivering till lönekostnaden. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen. Om du skriver på svenska, vänligen notera att en budgetspecifikation på svenska inte kommer att översättas och att den kommer vara en del av den internationella beredningsgruppens granskningsunderlag.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur. Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst. Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas. Även om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande, ska du ändå ta upp det i din ansökan. Skriv detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde, välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod), välj minst ett och max tre forskningsämnen samt två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord, ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.
 • Globala målen för hållbar utveckling, välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.

  Mer information om målens innebörd Länk till annan webbplats.

Medelsförvaltare – organisationen som tar emot bidraget

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidraget från Formas. I den här utlysningen kan enbart sökande som har en godkänd medelsförvaltare för alla typer av utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

CV

Du som projektledare hämtar uppgifterna från ditt personkonto i Prisma. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

Utbildning
Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsliv
Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen. Ange eventuella längre uppehåll i forskningen till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag. Om avräkningsbar tid ska åberopas är det viktigt att tiden inte anges som en klumpsumma utan specificeras tydligt i perioder med datum och procentuell frånvaro från forskningsverksamheten. Läs mer i avsnittet om avräkningsbar tid.

Meriter och utmärkelser

 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning: Här ska sökande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:

  Denna summering bör inkludera följande:
 • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
 • Eventuella citeringsmått ska anges utan självciteringar och från vilken databas dessa är hämtade.
 • Summeringen ska inte innehålla information om H-index, Journal Impact Factor eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.
 • Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Här anger du upp till tio av dina mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från din personliga profil. Detta är tidskrävande och bör göras i ett tidigt skede när utlysningen öppnat, inte under utlysningens slutskede. Du ska redogöra för publiceringssammanfattningen i Prisma under Övriga meriter.

Bilagor

Ansökan ska innehålla tre obligatoriska bilagor (Bilaga 1; Bilaga 2; Bilaga 3). Det finns en valfri bilaga (Bilaga 4) som laddas upp om det är relevant för ansökan. Alla bilagor bör skrivas på engelska.

Bilaga 1. Sökandes vetenskapliga utveckling, forskningsmiljöernas mervärde och resplan för projektet

I denna bilaga ska du beskriva hur projektet och forskningsmiljön vid hem- och värdorganisationerna kommer att bidra till din vetenskapliga utveckling, samt en resplan.

Mall för Bilaga 1 Länk till annan webbplats.

Du fyller i följande information i mallen:

Sökandes namn

 • Sökandes namn

Medföljande familjemedlemmar

 • Antal medföljande familjemedlemmar (partner/make/maka och antal barn).

Information om hem- och värdorganisationer

 • Namn på hemorganisationen. Namn, mejladress och telefonnummer till prefekt eller motsvarande vid hemorganisationen. Kontaktperson vid hemorganisationen (namn, mejladress och telefonnummer).
 • Namn på varje värdorganisation. Namn, mejladress och telefonnummer till prefekt eller motsvarande vid värdorganisationen. Kontaktperson vid värdorganisationen (namn, mejladress och telefonnummer). Fyll i information för varje värdorganisation.

Resplan med tidsperioder för vistelserna vid värdorganisationerna

 • Värdorganisationens namn. Starttid och sluttid för varje vistelse. Antal månader. Komihåg att varje enskild vistelse måste vara minst tre sammanhållande månader. Totalt antal månader vid värdinstitutionen/värdinstitutionerna.

Beskrivning och motivering av hur forskningsprojektet uppfyller utlysningens syften

 • Syftet med utlysningen är att
  (1) möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden och
  (2) att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att besöka nya forskningsmiljöer. I den nya forskningsmiljön kan du som forskare tidigt i karriären sprida din kunskap och samtidigt lära dig nya verktyg och metoder, hitta nya inriktningar för din forskning och utvidga dina nätverk.
 • En beskrivning av hur ditt forskningsprojekt uppfyller syftet för Formas mobilitetsstöd och hur projektet fokus skiljer sig från forskningen under ditt tidigare doktorandprojekt. (max 2 000 tecken).

Mervärdet av forskningen vid hemorganisationen

Mervärdet av forskningen vid värdorganisationen

 • En motivering av ditt val av värdorganisation och hur forskningen vid värdorganisationen kommer bidra till utvecklingen av din forskningskarriär, vilken roll har du vid värdorganisationen. Vad är mervärdet för dig, värd- och hemorganisationen (max 2 000 tecken)?
 • Läs utlysningens specifika Bedömningsgrund för forskningsmiljöernas mervärde.

Bilaga 2. Inbjudan från hemorganisation och värdorganisation

A. Inbjudan från hemorganisationen/medelsförvaltaren

Inbjudan ska innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen samt en försäkran om att nödvändiga faciliteter och resurser kommer att ställas till den sökandes förfogande. I inbjudan från hemorganisationen ska:

 • Inbjudan från den svenska medelsförvaltaren (hemorganisationen) med åtagande att godkänna din ansökan och att förvalta projektmedlen.
 • Information om den sökandes anställningsform och att du kan bedriva din planerade forskning hos medelsförvaltaren under hela projektets tid.
 • Hur medelsförvaltaren kommer att uppfylla eventuella behov av lokaler, utrustning och övrig infrastruktur som behövs för projektet.
 • Inbjudan ska vara ställd till dig som sökande och gälla projektperioden som avses i denna utlysning.
 • Efter att ansökan kommit in, registrerats och utlysningen stängt kommer medelsförvaltaren bekräfta sitt åtagande genom en signering av ansökan i Prisma. Detta ska ske inom sju arbetsdagar efter utlysningen stängt.
 • Inbjudans avsändare ska vara den prefekt eller motsvarande för hemorganisationen där forskningen kommer att bedrivas.
 • Maximalt en bilaga (pdf) om 4 MB kan laddas upp.

B. Inbjudan från värdorganisationen

Inbjudan ska innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen samt en försäkran om att nödvändiga faciliteter och resurser kommer att ställas till den sökandes förfogande. I inbjudan från varje värdorganisation ska:

 • finnas en beskrivning att du är välkommen att bedriva din planerade forskning där och att de kommer vara din värdorganisation
 • inbjudan vara ställd direkt till dig som sökande och avsändaren ska vara den prefekt eller motsvarande för värdorganisationen där forskningen kommer att bedrivas
 • namn och kontaktuppgifter för den som upprättat dokumentet framgå (förnamn, efternamn, telefonnummer samt e-postadress). Även värdorganisationens fakultet samt postadress ska anges.
 • inbjudan ska gälla för projektperioden som avses i denna utlysning
 • den innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen och hur den passar in i den berörda forskargruppens/institutionens forskning och expertis
 • innehålla en försäkran om att nödvändiga faciliteter, resurser och övrig infrastruktur kommer att ställas till förfogande för den sökande
 • beskriva hur forskningsmiljön kommer att stödja utvecklingen av den sökandes vetenskapliga meritering, nätverk och kompetens.
 • Alla inbjudningar från värduniversiteten måste sammanfogas till ett dokument (pdf) för denna bilaga. Maximalt en bilaga (pdf) om 4 MB kan laddas upp.

Bilaga 3. Kopia av examensbevis på avlagd doktorsexamen

För att vara behörig att ansöka om mobilitetsstöd ska du ha avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2018 och senast den 31 december 2021. Det examensdatum som Formas utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, som obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling och fått ett slutgiltigt bevis för din doktorsexamen. Det vill säga det datum då beviset för din doktorsexamen utfärdades av universitetet, oftast med en stämpel. Licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen räknas inte som doktorsexamen. Formas godtar inte andra intyg som exempelvis datumet för disputation eller intyg från handledare att alla uppgifter är avklarade.

Din ansökan kommer att avslås om du inte uppfyller kravet och bedömningsgrunderna för utfärdad doktorsexamen inom avsatt tid enligt utlysningens riktlinjer och/eller om Formas inte erhållit den inom krävd tidpunkt.

 • Ladda upp en kopia av ditt examensbevis/diplom för avlagd doktorsexamen, maximalt 4 MB.
 • Om du ännu inte har erhållit din doktorsexamen när utlysningen stänger så ska du skriva in planerad tid för när du kommer ha din doktorsexamen i ansökan (skriv in det i en fil och ladda upp som bilaga 3).
 • Om du erhållit din doktorsexamen efter utlysningen stängt är det din uppgift som sökande att säkerställa att din doktorsexamen finns tillgänglig hos Formas ansvariga för utlysningen eller registrator, senast den 31 december 2021. En kopia av examensbeviset mejlas företrädesvis till Formas ansvariga för utlysningen eller Formas registrator.

Följande bilaga kan laddas upp om den är relevant för ansökan (den är ej obligatorisk):

Bilaga 4. Illustrationer

Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa tillsammans i bilaga 4. Du kan inte ladda upp cv eller andra dokument i bilaga 4. Enbart illustrationer. Maximalt en bilaga (pdf) om 4 MB kan laddas upp.

Efter du har slutregistrerat din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan (avregistrera den och registrera på nytt) fram till utlysningen stänger kl. 14:00 CET onsdagen den 14 april 2021. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Såvida inga fel påvisats i Prisma får inga ändringar göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis mejl eller per telefon utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

När utlysningen stängt kommer Formas kontrollera om din ansökan ligger inom Formas ansvarsområden och inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till beredningsgruppen för bedömning. Om ansökan inte gör det kommer den att avslås och inte gå vidare för bedömning.

En ansökan avslås även:

 • om den innehåller formella fel eller är ofullständig, det vill säga brister i den information som är obligatorisk i ansökningsformuläret eller bilagorna. De grundläggande kraven, som måste uppfyllas, i denna utlysning finns under Krav på dig och din organisation.
 • om den inte har signerats eller nekas av medelsförvaltare
 • om huvudsökande ej har slutrapporterat avslutade projekt i någon av Formas andra utlysningar
 • ansökan har brister i den information som är obligatorisk i ansökningsblanketten vid åberopande av avräkningsbar tid.

Alla ansökningar bedöms av en beredningsgrupp, specifik för utlysningen, utifrån det innehåll som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydligt som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Så här går bedömningsprocessen till

Beredningsgruppen är problemorienterad och brett definierad för att kunna täcka in Formas ansvarsområden. I beredningsgruppen ingår både aktiva forskare och användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan, majoriteten består av forskare. Gruppen som helhet har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden och kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Bedömningsgrunder

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. För denna utlysning omfattar sammantaget följande fem bedömningsgrunder:

Bedömningsgrund för vetenskaplig kvalitet

 • Vetenskaplig frågeställning
  - Syftets vetenskapliga betydelse.
  - Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser.
  - Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat.
 • Metod och genomförande
  - Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet.
  - Arbetsplanen är konkret och realistisk.
  - Koordinering av projektet och forskargruppen.
  - Lämplighet i mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga angreppssätt där sådana har valts.
  - Där den föreslagna forskningen kräver etiska överväganden hur, i så fall, den sökande har planerat att hantera dessa.
  - Budgetens rimlighet i förhållande till projektets genomförande.
 • Vetenskaplig kompetens
  - Publikationernas vetenskapliga kvalitet.
  - Kompetenser för att genomföra projektet är ändamålsenliga.
  - Erfarenhet av handledning.
  - Erfarenhet av projektledning.
  - Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag samt deltagande vid eller arrangerande av workshoppar eller konferenser.
  - Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter och användare.
  - Forskargruppens styrka och konkurrenskraft.
 • Forskningsmiljöernas mervärde

  Forskningsmiljöerna bidrag till den sökandes vetenskapliga utveckling
  - Är forskningsmiljön, det vill säga den forskningsgrupp där sökanden kommer var aktiv, av betydelse för utvecklingen av den sökandes självständighet, vetenskapliga meritering och forskningskarriär?
  - Finns möjligheten att komplettera och utvidga den nuvarande kompetensen med exempelvis nya verktyg, metoder och tekniker?
  - Ger forskningsmiljön möjlighet för den sökande att bygga nätverk inom nya kompletterande fält och/eller utöka det befintliga nätverket?
  - Finns det potential för synergier och framtida samarbete mellan deltagande forskningsmiljöer för den sökande?
  Forskningsmiljöernas relevans för projektet
  - Tillgång till exempelvis infrastruktur, forskningsämnen och fältförsök
  - Finns det tillgång till specifika samarbeten och vetenskapliga styrkor inom de forskningsområden som är relevanta för projektet?

Bedömningsgrund för samhällsnytta och kommunikation

 • Frågeställningens samhällsnytta och kommunikation av resultat
  - Frågeställningen avser viktiga samhällsfrågor eller sektorsfrågor nationellt eller internationellt (eller både och).
  - Projektets potential att på kort eller lång sikt nyttiggöras och bidra till hållbar utveckling, nationellt eller internationellt (eller både och).
  - I utformning av projektet har sökande tagit hänsyn till intressenters och/eller användares behov.
  - Planen för vetenskaplig publicering och kommunikation av resultat med intressenter och/eller användare under projektets gång är konkret och realistisk.

Alla fem bedömningsgrunder ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa bedömningsgrunder. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 26 oktober 2021. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och information om att beslut tagits skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslutet finns tillgängligt i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader skall även en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (Open Access).

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Du behöver ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Vi rekommenderar att du följer det förslag för en vad datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om förslaget i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management Länk till annan webbplats..

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Stöd, kontakt och webbinarier

Revisionshistorik

Inga ändringar i utlysningstexten har gjorts.

Kontakt

Uppdaterad:26 oktober 2021