Resurseffektivt och kemikaliesmart

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som bidrar till att öka förutsättningarna för att en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö ska kunna uppnås sida vid sida och som har ett tydligt samhällssystem-perspektiv för lösning av målkonflikter mellan cirkulär ekonomi och Giftfri Miljö.

VEM KAN SÖKA?

Forskare inom alla fakulteter och discipliner som arbetar inom områden som är relevanta för visionen om en cirkulär ekonomi och/eller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för högst två år. Maximal finansiering är 2 miljoner kronor per år. Maximal totalbudget är 4 miljoner kronor per projekt.

Beslutad: 2021-06-17 15:50

Syftet med den här utlysningen är att öka förutsättningarna för att visionen om en cirkulär ekonomi och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås sida vid. Formas vill genom utlysningen främja samarbeten mellan forskningsområdena cirkulär ekonomi och giftfri miljö.

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Ju hårdare krav som ställs på halter av farliga ämnen i återvunna material, desto svårare blir det att nå visionen om en cirkulär och resurseffektiv ekonomi eftersom mer material fasas ut till förbränning eller deponi. Detta gäller såväl material för återanvändning och återvinning som utnyttjande av rest- och biströmmar från olika industriella processer. Vi behöver hitta sätt att förena ambitionen om en cirkulär ekonomi samtidigt som vi värnar om målet Giftfri miljö så att materialflöden blir både resurseffektiva och kemikaliesmarta.

Både nationellt och internationellt får cirkulär ekonomi mycket uppmärksamhet som en väsentlig del av arbetet mot ett hållbart samhälle. Cirkulär ekonomi kopplar till många miljökvalitetsmål och hållbarhetsmål; i vissa fall i form av målkonflikter som till exempel med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

EU publicerade i mars 2020 en handlingsplan för cirkulär ekonomi och i juli publicerade regeringen Sveriges nationella strategi för området. Båda dokumenten betonar att det finns viktiga frågor kvar att lösa och att forskningen har en stor roll för detta. I den nationella strategin är ett av fokusområdena just beröringspunkterna mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö och hur dessa mål måste lösas tillsammans. Detsamma lyfts också i Kemikalieinspektionens underlag och rapport till regeringen gällande förslag på strategi och nya etappmål till 2030 för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, liksom i EUs nyligen publicerade kemikaliestrategi. Dokumenten betonar behovet av cirkulära och giftfria materialflöden. Utöver dessa dokument, är cirkulär ekonomi en viktig pelare också i Green Deal och i EUs planer för återstarten av ekonomin efter covid 19-pandemin.

Sveriges vision om en cirkulär ekonomi är ”ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö syftar till att minska halterna av icke-önskvärda ämnen i omlopp: ”Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”.

Det finns dock en svårighet att förena målet giftfri miljö med visionen om en cirkulär och resurseffektiv ekonomi då produkter och material som ska återanvändas/återvinnas ofta innehåller ämnen och substanser som inte är önskvärda i nästa användningscykel. Dessa ämnen kan finnas där antingen från primärproduktionsprocessen eller anrikats när produkten använts.

En del ämnen kan relativt enkelt undvikas; andra mindre enkelt. Det finns ämnen som har en viktig funktion i vissa applikationer men är oönskade för andra användningsområden och då utgör ett problem i en återvinningsprocess.

Oönskade och/eller skadliga ämnen kan också förorena en produkt under dess livstid, som till exempel vissa förpackningar, konstruktionsmaterial, utomhustextilier, engångsprodukter i sjukvården, arbetskläder, etc.

Ju hårdare krav som ställs på halter av farliga ämnen i återvunna material, desto svårare blir det att nå visionen om en cirkulär och resurseffektiv ekonomi eftersom mer material fasas ut till förbränning eller deponi i stället för att fortsätta i kretsloppet. Detta gäller såväl material för återanvändning och återvinning som utnyttjande av rest- och biströmmar från olika industriella processer. Vi behöver hitta sätt att förena ambitionen om en cirkulär ekonomi samtidigt som vi värnar om målet Giftfri miljö så att materialflöden blir både resurseffektiva och kemikaliesmarta.

”Giftfritt från början” är en ambition som innebär att alla produkter eller material som sätts ut på en marknad ska vara fria från farliga ämnen, vilket ska möjliggöra en giftfri, cirkulär ekonomi. ”Giftfritt från början” är en viktig del av lösningen men det behövs ytterligare ansatser för att lösa just den ovan beskrivna problematiken då det dels kommer ta lång tid innan allt, som idag finns i materialkretsloppet, fasats ut och dels inte inkluderar hantering av ämnen som idag är godkända men i framtiden kan visa sig vara icke önskvärda.

Det finns ett tydligt behov av forskning för att beskriva, kartlägga och lösa utmaningar, målkonflikter och kunskapsluckor associerade med det ovan beskrivna.

Syftet med den här utlysningen är att öka förutsättningarna för att en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö ska kunna uppnås sida vid sida genom att ge möjlighet till nya och/eller fördjupade samarbeten mellan forskare som är verksamma inom områdena cirkulär ekonomi och giftfri miljö.

Utlysningen har som mål att projektens resultat bidrar till ökad kunskap om målkonflikter mellan målen giftfri miljö och cirkulär ekonomi samt identifierar behov och potentiella lösningar ur ett samhälls- och systemperspektiv. Projekt som finansieras ska behandla målen giftfri miljö och cirkulär ekonomi på ett integrerat sätt och ska ha en tydlig ambition att på ett konstruktivt sätt bidra till att lösa målkonflikter som finns mellan dessa. Projekten ska behandla frågor som är av stor betydelse för att vi ska kunna gå från målkonflikt till måloptimering.

Utlysningen öppnar för forskarna att identifiera relevanta och viktiga frågeställningar som bidrar till utlysningens syfte. Områden för frågeställningar relevanta för utlysningen inkluderar – men är på intet sätt begränsade till:

 • Identifiering och belysning av målkonflikter mellan de två målen
 • Överbryggande av målkonflikterna, det vill säga hur vi går från målkonflikt till måloptimering
 • Riskbedömning, riskvärdering och riskdelning i ett resurseffektivt och kemikaliesmart samhälle
 • Acceptans och styrmedel i samhället för cirkulära flöden
 • Beskrivning och/eller analys av olika scenarier för ett resurseffektivt och kemikaliesmart samhälle
 • Hinder och drivkrafter för framväxandet av ett resurseffektivt och kemikaliesmart samhälle, inklusive olika aktörers nuvarande och framtida roller

Utlysningen vänder sig till forskare verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

För att syftet med utlysningen ska uppfyllas, måste varje projektgrupp bestå av minst en forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnen som är relevanta för området cirkulär ekonomi och minst en med dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnen som är relevanta för området giftfri miljö. De två områdena ska behandlas jämbördigt och integrerat i projekten. Projektgruppens sammansättning kommer att tas i beaktande i bedömningen av ansökan.

Innan du ansöker

All Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten nedan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 271.2 kB..

För att kunna ansöka om bidrag i utlysningen ska huvudsökanden och medsökande ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).

 • Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska vara projektledare på ansökan.
 • Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.
  Vem kan bli medelsförvaltare?
 • Det finns ingen övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.
 • Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan. Det är dock tillåtet att vara huvudsökande på en ansökan och medverkande i andra. Det är också tillåtet att vara medsökande på flera ansökningar till denna utlysning.
 • Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvudsökande. Ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Du kan söka för maximalt 24 månader och maximalt 2 miljoner kronor per år, dvs maximal projektbudget är 4 miljoner kronor. Projektstart ska vara mellan 2021-07-01 och 2021-11-30. Om projekttiden överskrider 24 månader eller om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt 12-månadersbelopp på 2 miljoner kronor per 12 månader kommer ansökan att avslås.

Det går bra att söka medel i denna utlysning även om man har medel i någon av Formas övriga utlysningar. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering.

Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar. För doktorandlöner går det dock bra att räkna lön enligt doktorandstegen, lönen kan redovisas per år eller beräknas som ett genomsnitt för de sökta åren. Det är viktigt att detta förtydligas i budgetspecifikationen.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Du kan skriva din ansökan på svenska, men då kommer den att översättas till engelska inför bedömning. Sökande kommer inte beredas möjlighet att granska den översatta versionen.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det rekommenderas att skapa ett konto och en ansökan så tidigt som möjligt och kontakta Formas med eventuella frågor i god tid.

Ansök i Prisma Länk till annan webbplats.

För att kunna skicka in en ansökan måste även den organisation som projektledaren är verksam vid vara godkänd medelsförvaltare. Är organisationen inte redan godkänd medelsförvaltare måste organisationen ansöka om detta i god tid innan utlysningen stänger, då det kan ta några veckor att bli godkänd som medelsförvaltare.

Grundinformation

 • Sökt antal månader, dock maximalt 24 månader
 • Titel på svenska med maximalt 200 tecken inklusive mellanslag
 • Titel på engelska med maximalt 200 tecken inklusive mellanslag
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska med maximalt 4 500 tecken, inklusive mellanslag. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska kunna användas i Formas projektdatabas där exempelvis allmänheten och media kan ta del av vilka projekt som har finansierats.
 • Sammanfattning på svenska med maximalt 1 500 tecken, inklusive mellanslag. En kortfattad och tydlig beskrivning på svenska av projektet och dess potential att bidra till en lösning av målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Projektsammanfattningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på engelska med maximalt 1 500 tecken, inklusive mellanslag. En kortfattad och tydlig beskrivning på engelska av projektet och dess potential att bidra till en lösning av målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Projektsammanfattningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Läs bakgrundstexten och utlysningens syfte och inriktning noga innan ni fyller i projektbeskrivningen. Ta även del av bedömningskriterierna under ”Hur går bedömningsprocessen till”.

Adressera alla kriterier i er ansökan. Följande delar ska finnas beskrivna i ansökan:

 • Mål och syfte med projektet, state-of-the-art och projektets relevans för utlysningens syfte (max 7 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar utförlig beskrivning av hur forskningsfrågan och projektgruppens sammansättning är i linje med utlysningens syfte, projektets roll för kunskapsområdets utveckling och relativt redan befintlig kunskap och annan pågående forskning inom liknande områden. Här beskrivs och motiveras även metod, genomförande, plan för vetenskaplig publicering och plan för spridning av resultaten. Metoden ska vara systematisk och vetenskaplig. Beskriv och motivera även hur projektet planeras med de resurser och kompetenser som krävs för att genomföra förslaget till projekt. Inkludera en tidsplan (max 15 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Beskrivning och motivering av projektets samhällsrelevans, se kriterie-beskrivning. Här ska också föras ett resonemang kring systemperspektivet, det vill säga hur projektet eventuellt påverkar och påverkas av andra, för utlysningens syfte, relevanta aspekter (max 8 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Referenser
  Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (max 5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Budget beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare.
  Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal. Sociala avgifter ska vara inkluderade. Formas beviljar inte medel till årliga löneökningar. Du kan därför ansöka om medel för löner som gäller vid ansökningstillfället, men inte ansöka om medel som ska täcka in löneökningar. För redan befintliga anställningar ska du ange den lön som gäller vid ansökningstillfället. Den gäller sedan för samtliga efterföljande år i projektet. För nya anställningar ska du ange den ingångslön som gäller hos medelsförvaltaren. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltids­pensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Aktivitetsgrad i projektet
  Med aktivitetsgrad menas hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med.
 • Driftskostnader
  Till driftskostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access). Utrustning räknas också till driftskostnader, och det gör även avskrivningskostnader som du kan göra för utrustning som du använder i projektet. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt 500 000 kronor.
 • Lokaler
  Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overhead-kostnaden i budgeten för projektet.
 • Indirekta kostnader
  När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som ska förvalta medlen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

  För medel som ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan i stället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas på de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet beräknas och anges i budgettabellen.
 • Budgetspecifikation
  Förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om flera organisationer söker bidrag.

Etik

Anges enbart när det är relevant för genomförandet av projektet. Om det finns särskilda etiska aspekter ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om hantering av personuppgifter eller försök på människor eller djur. Läs mer om etik.

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod) och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde

Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.

 • Forskningsämne (SCB-kod)

Välj minst ett forskningsämne med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.

 • Nyckelord

Välj också minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet. Välj det som ligger närmast ditt projekt, även om det inte passar helt in på det område du är verksam inom.

 • Globala målen för hållbar utveckling

Ange upp till tre globala hållbarhetsmål för klassificering i prioriteringsordning efter grad av relevans.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidragspengarna från Formas. Sökande i den här utlysningen måste ha en medelsförvaltare som är godkänd för alla Formas utlysningar.

Medelsförvaltaren ansvarar för att föra över del av bidraget till eventuella medsökande projektparter. Dessa medel ska överföras och inte faktureras.

CV

Projektledaren hämtar uppgifterna från sitt personkonto i Prisma. Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan i Prisma. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Om medverkande forskare inte har fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan. Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan.

 • Utbildning. Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:
 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-reviewförfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
  • Eventuella citeringsmått ska anges utan självciteringar och från vilken databas dessa är hämtade.
  • Summeringen ska inte innehålla information om H-index, Journal Impact Factor eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.
  • Under övriga meriter ska även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
  • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma.

Bilagor

Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först kontrolleras om din ansökan ligger inom Formas ansvarsområden, uppfyller utlysningens formella krav samt faller inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till en beredningsgrupp för bedömning. Om den inte gör det, avslås den.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån beskrivningarna i ansökan och hur väl kriterierna adresseras. Därför är det viktigt att ansökan är så tydligt som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Beredningsgruppen är sammansatt av både forskare och praktiker med kunskap inom utlysningens område. Läs mer om bedömningsprocessen på Formas webb Länk till annan webbplats.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Vetenskaplig frågeställning

 • hur väl projektets syfte är i linje med utlysningens
 • hur integrerat projektet arbetar med områdena giftfri miljö och cirkulär ekonomi
 • originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och frågeställning
 • möjlighet till vetenskapligt betydande resultat

Metoder och genomförande

 • den vetenskapliga metoden är ändamålsenlig
 • budgetens och arbetsplanens lämplighet för projektets syfte och mål
 • planen för vetenskaplig publicering och informationsspridning är konkret och realistisk
 • koordineringen av projektet och forskargruppen är ändamålsenlig
 • eventuella etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig

Vetenskaplig kompetens

 • projektgruppens sammanlagda styrka och kompetens relativt utlysningens syfte samt erfarenhet av olika perspektiv på giftfri miljö och cirkulär ekonomi
 • projektgruppens förmåga att genomföra projektet enligt planen
 • erfarenhet av projektledning – i synnerhet i multi- och tvärdisciplinära projekt
 • nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag samt deltagande vid eller arrangerande av workshoppar eller konferenser
 • erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter och användare

Samhällsrelevans

Här bedömer beredningsgruppen hur väl du motiverar hur den föreslagna forskningen uppfyller följande aspekter:

 • Frågeställningen avser samhällsviktiga frågor inom utlysningens inriktning
 • Utformningen av projektet har tagit relevant hänsyn till intressenters och/eller användares behov och beskriver väl hur projektet kan komma dem till nytta. I ansökan förs ett resonemang kring systemperspektivet; hur frågeställningen eventuellt påverkar och påverkas av andra, för utlysningens syfte, relevanta aspekter
 • Projektets förväntade resultat är relevant för en mångfald av grupper i samhället

Att ta hänsyn till intressenters eller användares behov kan innefatta referenser till till exempel direktiv, miljömål, globala hållbarhetsmål och strategier samt diskussioner med relevanta intressenter eller användare.

Begreppen ”intressenter” och ”användare” ska betraktas i vid mening som aktörer som påverkas av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället. Det kan vara aktörer utanför eller innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär), och det kan gälla såväl nationellt som internationellt.

Kommunikation med intressenter och användare

Här bedömer beredningsgruppen om ansökan innehåller följande:

 • en beskrivning av relevanta intressenter och/eller användare
 • en konkret och realistisk plan för a) projektets involvering av relevanta intressenter eller användare och för b) projektets kommunikation av forskningen och dess resultat med intressenterna eller användarna.

Kommunikationen med intressenter och användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar, beroende på den aktuella frågeställningen. Den bör dock innefatta olika former av dialog med intressenterna och de möjliga användarna av forskningen och forskningsresultaten.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 17:e juni 2021. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Under projekttiden kommer Formas arrangera möten eller annan form av samverkan för att främja utbyten och synergier mellan projekten, som finansierade projekt förväntas delta i.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och vetenskaplig slutrapport i enlighet med beslutet, tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader skall även en ekonomisk lägesrapportering ske årligen.

Så här rapporterar du utgifter och resultat.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Du behöver ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Vi rekommenderar att du följer det förslag för en vad datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om förslaget i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management Länk till annan webbplats. (pdf).

Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan
forskningen påbörjas och att den underhålls.

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten ovan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 271.2 kB..

Kontaktpersoner

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:17 juni 2021