Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Omkostnader i samband med nätverkande med en eller flera internationella partners (utanför Europa) i syfte att formulera gemensamma projektidéer för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka upp till 200 000 kronor för omkostnader för nätverkande år 2021.

Beslutad: 2020-12-09 11:30

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

I samarbete med andra forskningsfinansiärer utlyser Formas medel för nätverkande i syfte att uppmuntra till ny samverkan, så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att de globala målen nås.

Det är nu bara tio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet måste öka forskare emellan.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen om hållbar utveckling som världens ledare någonsin kommit överens om. Kunskapsbyggande, innovation och omställning är centrala begrepp i agendan. Det är bråttom om vi ska ha en chans att nå målen. Vi har nu bara tio år kvar.

Hållbarhetsutmaningarna är gränsöverskridande och de globala målen är universella – alla länder ska utvecklas och bidra till omställning och det internationella samarbetet behöver förstärkas då global utveckling och hållbar utveckling hänger ihop. Det finns ett ökat behov av att finansiera forskning som integrerar såväl olika perspektiv som forskare från olika länder, även låg- och lägre medelinkomstländer. Det finns också behov av forskning kring kopplingar, synergier och konflikter mellan olika mål i Agenda 2030, samt på hur målen kan uppfyllas och hur redan befintlig forskning kan komma till användning.

Enligt regeringens propositions (2019/20:188), Sveriges genomförande av Agenda 2030, kan svensk forskning i ökad utsträckning bidra till att möta de globala samhällsutmaningarna genom samarbete med låg- och medelinkomstländer och man lyfter vikten av forskningssamarbete med de utvecklingsländer som har störst utmaningar att genomföra Agenda 2030.

Denna utlysning är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Sida och Vetenskapsrådet och sker inom ramen för samordningsfunktionen Intsam. Intsam är ett samarbete mellan svenska myndigheter som har i uppdrag att skapa samsyn och samordning av svenskt forsknings- och innovationssamarbete utanför Europa. Intsams medel är viktiga för genomförandet av gemensamt prioriterade områden såsom de globala hållbarhetsmålen.

Det är tio år kvar innan de globala målen ska vara uppfyllda. Det finns redan mycket befintlig forskning i det internationella forskarsamhället. För att komplettera och stärka svensk forskning och innovation behövs samarbeten mellan forskare världen över. Utlysningen syftar till:

 • att främja ny internationell samverkan för formulering av projektidéer för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, samt
 • internationell samverkan så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att de globala målen nås till 2030.

Bidraget ska användas till att etablera ett nätverk kring en specificerad ”projektsidé”, med ett gemensamt forsknings- eller innovationsprojekt som mål att söka medel för i framtiden. Projektidén som nätverket gemensamt samlas runt kan vara allt från i ett tidigt stadium, till en välutvecklad forskningsfråga. Hädanefter i texten kommer den framtida projektidén enbart benämnas ”projektidé”, oavsett hur mogen idén är.

Bidraget avser nätverkande aktiviteter och är inte avsett att finansiera forsknings- och innovationsprojekt.

Projektidén ska vara gemensamt utvecklad av samtliga parter i nätverket, vara tydligt baserad på ömsesidig nytta och innehålla ett jämlikt samarbete.

I projekten måste samverkan ske med forskare i länder utanför Europa men det finns inga andra geografiska krav i utlysningen. Ny samverkan kan till exempel ske med så kallade ”brygganländer” som tidigare varit biståndsmottagare och där samarbetet behöver bryggas över till nya former av hållbar samverkan, eller med låg- och lägre medelinkomstländer där utmaningarna att genomföra agendan är som störst.

Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt. Medlen får delvis användas till att finansiera omkostnader för parter utanför Sverige. Ambitionen är att forskarna i de nya nätverken ska kunna söka medel för gemensamma projekt i nationella och internationella utlysningar.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som vill samverka internationellt i syfte att bidra till att nå målen i Agenda 2030. Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga finansiärers ansvarsområden.

Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör utforma projektet så att resultatet kan gynna en mångfald av människor.

Innan du ansöker

Läs utlysningstexten nedan eller ladda ner en utskriftsvänlig version (pdf) , 251 kB..

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

 • För att kunna ansöka om bidrag inom utlysningen ska huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning)
 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Sökanden ska vara projektledare för ansökan.
 • Bidraget får enbart förvaltas av svenska universitet, högskolor eller annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.
  Vem kan bli medelsförvaltare?
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering till ett nätverksprojekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel resor, löner och utrustning. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Formas allmänna riktlinjer för finansiering

Budgeten i denna utlysning får enbart inkludera kostnader för nätverkande aktiviteter, såsom resor för de involverade i projektet, och för att organisera möten och workshops eller liknande aktiviteter för att utveckla ett samarbete. Lönekostnader får enbart sökas för kortare perioder av planering och genomförande av möten, workshops eller liknande aktiviteter och ska motiveras i budgetspecifikationen. Man kan inte söka medel för finansiering av forskning i denna utlysning.

Del av medlen får användas till att finansiera omkostnader för samverkanspartners (medverkande forskare) utanför Sverige. Medelsförvaltaren är ansvarig för att överföring till och användande av medel hos utländska organisationer sker i enlighet med medelförvaltarens regler och riktlinjer.

Sökt bidrag för ett projekt kan uppgå till maximalt 200 000 kronor. Maximal projekttid är ett år. Medlen får disponeras sex månader efter att projekttiden tar slut. Ansökningar med ett sökt belopp eller projekttid som är längre än ett år kommer att avvisas i ett tidigt skede och inte gå vidare till granskning. Ansökans budget ska visa hur medel planeras att användas i projektet.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska. Här kan du läsa mer om Språk i ansökan Länk till annan webbplats. hos Formas.

Din ansökan, inklusive bilagor, betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Så här ansöker du

Du ansöker i Prisma

Din ansökan till utlysningen gör du i Formas ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Även organisationer som ansöker om finansiering behöver ha ett konto.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar

Grundinformation

 • Antal månader som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (maximalt 200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (maximalt 4 500 tecken inklusive mellanslag)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (maximalt 1 500 tecken inklusive mellanslag vardera)

Projektbeskrivning

 • Mål och syfte (maximalt 5 000 tecken inklusive mellanslag). Redogör för projektets mål och syfte samt beskriv varför det är angeläget att genomföra projektet. Motivera hur detta nya samarbete kommer att bidra till måluppfyllelsen av Agenda 2030.
 • Genomförande och nätverk (maximalt 5 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv hur bidraget ska användas för att utveckla nätverket och initiera samarbeten som i framtiden kan leda till forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till måluppfyllelsen av Agenda 2030. Motivera vilka samarbetsparter och andra aktörer som förväntas involveras och på vilket sätt dessa är relevanta för att uppnå projektets mål och syfte.
 • Beskrivning av projektidéns möjliga samhällsnytta (maximalt 5 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv den potentiella samhällsnyttan för projektidén. Motivera hur projektidén kan bidra till måluppfyllelsen av Agenda 2030. Beskriv också vilka aktörer och målgrupper som förväntas ha nytta av resultatet.
 • Referenser. Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (maximalt 4 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Budget beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare.
  Lön kan enbart sökas för kortare perioder av planering och genomförande av möten, workshops eller liknande aktiviteter och ska motiveras i budgetspecifikationen. Lön kan sökas för forskare, doktorander, facilitatorer av möten och teknisk personal. Sociala avgifter ska vara inkluderade.
 • Aktivitetsgrad i projektet
  Med aktivitetsgrad menas hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med.
 • Driftskostnader
  Till driftskostnader räknas exempelvis resor, omkostnader för planeringsmöten och workshops inklusive digitala mötesverktyg.
 • Lokaler
  Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overhead-kostnaden i budgeten för projektet.
 • Indirekta kostnader
  När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som ska förvalta medlen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för lokaler.
 • Budgetspecifikation
  Förklara budgeten i ord. Ange totalbelopp per organisation om flera organisationer söker bidrag.

Etik

Om det finns särskilda etiska aspekter ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om hantering av personuppgifter eller försök på människor eller djur. Även om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt övervägande, ska du ändå ta upp det i ansökan. Skriv detta, och motivera hur och varför. Redovisning av djurförsök och humanförsök beskrivs i separata fält med maximalt 4 000 tecken inklusive mellanslag i respektive fält.

Redovisa dina etiska överväganden Länk till annan webbplats.

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • SCB-kod
  Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Välj också minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet. Välj det som ligger närmast ditt projekt, även om det inte passar helt in på det område du är verksam inom.
 • Globala målen för hållbar utveckling
  Välj minst ett och maximalt tre av de globala målen som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för projektet anges i den första rutan. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.

Mer information om målens innebörd Länk till annan webbplats.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidragspengarna från Formas. Sökande i den här utlysningen måste vara godkänd medelsförvaltare hos Formas.

Vem kan bli medelsförvaltare?

 • Välj din medelsförvaltare i Prisma och lägg till projektets avdelning eller institution.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.
 • Medelsförvaltaren ansvarar för att föra över del av bidraget till eventuella medsökande projektparter. Dessa medel ska överföras och inte faktureras.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).
 • Observera att inbjudna medverkande forskare ska överföra sina CV och publikationer i ansökan så att huvudsökande kan registrera ansökan när den är klar. Se avsnitt CV.

CV

Följande uppgifter ska läggas till i ansökan

 • Projektledaren hämtar uppgifterna från sitt personkonto i Prisma.
 • Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan in Prisma.
 • Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.
 • Om medverkande forskare inte har fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan.
 • Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i projektbeskrivningen.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan

 • Utbildning. Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:
  • Docentur
  • Handledda personer: Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
  • Bidrag erhållna i konkurrens: ange de mest relevanta (maximalt 10)
  • Priser och utmärkelser: ange de mest relevanta (maximalt 10)
  • Övriga meriter: Här kan huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin sammanlagda publicering (maximalt 800 tecken inklusive blanksteg), samt övriga meriter som är relevanta för ansökan, såsom dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (maximalt 10)
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (maximalt 10).

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma.

Bilagor

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Efter att du lämnat in din ansökan

Först kontrolleras om din ansökan ligger inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till en beredningsgrupp för bedömning. Om den inte gör det, avvisas den.

Ansökningarna kommer att bedömas av en beredningsgrupp med god kompetens att täcka det aktuella temat för utlysningen. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen. Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och personer verksamma utanför universitetet med kompetens att bedöma forskningens relevans samt finansiärerna som samverkar i denna utlysning.

För att möjliggöra projekt av hög kvalitet och med en bredd inom utlysningens ramar kommer ett portföljperspektiv att eftersträvas.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier på en skala 1–7, där 1 är lägst och 7 är högst.

Projektidé

 • Projektidé och syfte är tydlig, logisk och i linje med utlysningens syfte
 • Den utmaning som projektet adresserar är viktig att lösa och bidrar till genomförandet av Agenda 2030
 • Projektidén är nyskapande i någon dimension och kan väsentligt förändra kunskapsläget

Genomförande

 • Projektets planering och föreslagna aktiviteter är ändamålsenliga i förhållande till syfte och förväntade resultat
 • Tidsplan och budget är rimlig i förhållande till projektets genomförande och förväntade resultat
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur sökande hanterar dessa är ändamålsenliga

Nätverk och kompetens

 • Förslagen till samarbeten och samverkan som ska utvecklas genom projektet är ändamålsenliga i förhållande till projektidéns syfte och mål
 • Nätverket har de kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra projektet och gemensamt utveckla projektidén
 • Inslagen av mång- och tvärvetenskap och samverkan mellan parter är tydligt argumenterad och avvägd

Samhällsnytta

 • Projektidén adresserar betydande utmaningar i genomförandet av Agenda 2030
 • Projektet och projektidén har potential att bidra till jämställdhet eller annan mångfald
 • I projektets utformning har relevant hänsyn tagits till intressenters eller användares behov

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 18 november 2020. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk rapport samt en rapport om projektets resultat i enlighet med beslutet. På Formas webbplats går det att läsa mer om rapportering.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Revisionshistorik

Inga ändringar av utlysningstexten har gjorts.

Kontaktpersoner

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:23 november 2022