Hantering av invasiva främmande arter

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskning och metodutveckling för hantering av invasiva främmande växter i terrestra livsmiljöer samt invasiva främmande djur i akvatiska livsmiljöer.

VEM KAN SÖKA?

Disputerade forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för forskningsprojekt på upp till fyra miljoner kronor fördelat på upp till fyra år (2021–2024).

Beslutad: 2021-01-14 14:00

Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten utlyser gemensamt 36 miljoner kronor för forskning om hantering av invasiva främmande arter. Sista ansökningsdag är 7 september 2020.

Syftet är att ta fram kunskap om hantering av invasiva främmande arter och att utveckla och/eller identifiera nya eller förbättrade metoder att permanent utrota eller hindra införsel respektive vidare spridning av invasiva främmande arter i naturen. Med arter avses främmande växter i terrestra livsmiljöer samt invasiva främmande djur i akvatiska livsmiljöer, inklusive strand- och kustzoner liksom människoskapade miljöer och infrastruktur.

Projekten ska stödja myndigheternas arbete med arter på EU:s unionsförteckning och andra arter av vikt för myndigheternas arbete med invasiva främmande arter. Projekten kan avse till exempel terrestra växter som parkslide, jätteslide, vresros, gudaträd, blomsterlupin, jätteloka, bergklint, uppländsk vallört, jättebalsamin, kanadensiskt gullris och akvatiska djur som vandrarmussla, japanskt jätteostron, solabborre, svartmunnad smörbult, bäckröding, blåskrabba och kinesisk ullhandskrabba.

Invasiva främmande arter är ett stort globalt hot mot biologisk mångfald. Med ökande internationell handel och transporter introduceras allt fler arter utanför sina naturliga utbredningsområden, i många fall med stora ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Klimatförändringar kan påverka etablering och spridning av invasiva främmande arter. Kostnader för att avlägsna introducerade oönskade arter ökar och den utvecklingen förväntas fortsätta under kommande år.

Regeringen har gett invasiva främmande arter en ökad prioritet. I den senaste budgetpropositionen står det att ”Invasiva främmande arter har identifierats som ett av de största hoten mot biologisk mångfald både på land och i akvatiska miljöer.”

I Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 2019 nämns främmande arter som ett av de allvarliga hoten mot biologisk mångfald under miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Hav i balans, Levande kust och skärgård samt Myllrande våtmarker.

Sedan 2015 finns en EU-förordning (1143/2014) med syfte att hindra introduktion och etablering samt begränsa spridning av invasiva främmande arter. EU-lagstiftningen reglerar hantering, handel och transport för arter upptagna på unionsförteckningen som idag omfattar 66 arter. Därutöver finns en mängd andra invasiva och/eller svårutrotade arter som skapar problem och kostnader i naturen och för infrastruktur på nationell nivå. De flesta av dessa arter finns med i den riskklassificering av 1033 arter som ArtDatabanken vid SLU genomförde 2018, där arters invasionspotential och effekt på ekosystemen bedömdes.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter i Sverige. Invasiva främmande arter nämns i både Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev för 2020 och anges som ett eget mål för verksamhetsplaneringen under 2020. Transporter är en av de viktigaste införsels- och spridningsvägarna och därför är Trafikverket en central aktör på området.

Utlysningstext och ansökan

Ansökningarna hanteras av Naturvårdsverket och sker i Prisma. Där hittar du också den kompletta utlysningstexten.

Uppdaterad:14 januari 2021
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt