Aquatic Pollutants

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt om nya förorenade ämnen, patogener och/eller antimikrobiell resistens. Utlysningen är ett samarbete mellan Water JPI, JPI Oceans, JPI AMR och syftar till att säkra tillgången på rent dricksvatten och rena vattenmiljöer. 

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en svensk projektkoordinator.

Beslutad: 2020-08-01 23:59

Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR utlyser medel för att stimulera tvärvetenskaplig forskning och innovation om förekomsten av föroreningar, patogener och antimikrobiellt resistenta bakterier i akvatiska miljöer samt vilka risker de innebär för människor och miljö. Utlysningen Aquatic Pollutants fördelar totalt 24 385 000 euro och samfinansieras genom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

I utlysningen deltar följande 27 länder: Belgien, Brasilien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Israel, Italien, Lettland, Moldavien, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Taiwan, Tunisien och Turkiet.

Från Sverige deltar Formas med 1,5 miljoner euro och Vetenskapsrådet med totalt 1,9 miljoner euro under åren 2021-2023.

Utöver dessa länder så kan Sida finansiera medel för vissa länder söder om Sahara. Läs mer på Sidas webbplats Länk till annan webbplats..

Till följd av situationen orsakad av COVID-19 kommer tidsfristen för att lämna in ansökningar till utlysningen att senareläggas till den 18 maj 2020 kl 16.00. För ytterligare frågor kring detta, kontakta utlysningssekretariatet.

Utlysningens teman

Projekten ska omfatta minst ett av följande teman:

  • Kartläggning – Halter av och spridningsvägar för nya förorenade ämnen, patogener och antimikrobiellt resistenta bakterier i akvatiska ekosystem.
  • Utvärdering - Riskbedömning för människors hälsa och miljö samt hantering av nya förorenande ämnen, patogener och antimikrobiellt resistenta bakterier i akvatiska ekosystem.
  • Åtgärder: Strategier för att minska nya förororenande ämnen, patogener och antimikrobiella resistenta bakterier i akvatiska ekosystem (inland och marina).

Vilka utlysningen vänder sig till

Behörig att söka medel genom utlysningen i Sverige är du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Du kan söka finansiering på 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en svensk projektkoordinator. Vid projektansökan måste du ange om du söker medel från Formas eller Vetenskapsrådet. Som projektledare kan du bara söka medel för ett projekt. Som medsökande kan du delta i flera projektansökningar.

Nyhet - Förtydligande angående finansiärsregler

Två svenska parter i samma projekt kan söka tillsammans och dela på maxbeloppet från en av de svenska finansiärerna. Men det är också möjligt att de två parterna söker bidrag så att då båda kan söka maxbeloppet var för sig.


Maxbeloppet för en part som samtidigt är koordinator är 500 000 euro. Maxbeloppet för part som inte är koordinator är 300 000 euro.


Rent praktiskt kommer det fungera så här:

  • I den transnationella ansökan (ansökan senast 18 maj) ska varje part ange sökt budget och finansiär. Om ni är två svenska partner som båda vill söka mer än maxbeloppet för en part, ska i första hand den ena ange Formas och den andra anger VR i rullisten för finansiär. Notera att VR bara stödjer sökande vars delprojekt innehåller forskning på patogena och antibiotikaresistenta bakterier (AMR). Om ingen av de svenska parternas forskning behandlar AMR finns även möjligheten att båda anger Formas som finansiär.
  • Sökande till VR måste parallellt skicka in kopia på ansökan till VR i Prisma (se instruktion Länk till annan webbplats.)
  • Konsortier som bjuds in till att skicka in fullständig ansökan i steg 2 (inklusive svenska sökande) kommer meddelas efter beredning om former för ansökan (se även utlysningstext (pdf) , 610.5 kB.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen sker i två steg. I steg 1 så lämnar du in en föransökan via den internationella utlysningssidan Länk till annan webbplats. senast den 18 maj 2020. Sökande som går vidare till steg 2 får besked i slutet av juli. En fullskalig ansökan ska skickas in senast augusti 2020 (datum meddelas senare) både via utlysningens internationella webbplats och Formas webbplats (ansökningsportalen Prisma Länk till annan webbplats.). Det är således först om du går vidare till steg 2 som du lämnar in en ansökan till Formas. Beslut om vilka projekt som beviljats finansiering kommer att ges i slutet av 2020.

Att tänka på inför ansökan

Läs igenom utlysningstexten noggrant. Dröj inte med att skicka in ansökan till sista minuten innan deadline. Det finns risk för tekniska problem på grund av högt söktryck. Följ den internationella utlysningssidan för att inte missa sena uppdateringar i samband med att utlysningen öppnas.

Webbinarium

12 mars, kl. 13.00 – 14.00.

Anmälan Länk till annan webbplats.

Svenskar kommer utöver ovanstående utlysning även att erbjudas möjlighet att lämna in en ansökan om ett så kallat transfer project. Utlysningen Aquatic Pollutants transfer project syftar till att stödja kunskapsöverföring, utveckling av vetenskapliga nätverk och skapa ökat engagemang hos allmänheten kring den problematik som utlysningen syftar till att bemöta samt sprida resultaten av projekt som finansieras inom utlysningen Aquatic Pollutants.

Uppdaterad:5 november 2020