Urban migration

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Transnationella projekt som sammanför redan existerande kunskap inom olika discipliner om migration på nationell och lokal nivå, i syfte att syntetisera och stärka forskning och innovation på området. Projekt med svenska deltagare måste relatera till ett eller flera teman och perspektiv från Formas forskningsagenda.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel. Formas kan inte finansiera företag i denna utlysning.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Formas budget i utlysningen uppgår till 0,4 miljoner Euro. Det går att söka finansiering för svenska deltagare i projekt som pågår i 12 – 18 månader och har en budget på max 80 000 Euro per projekt.

Beslutad: 2020-11-20 14:00

Utlysningen genomförs av nätverket JPI Urban Europe i vilket flera europeiska länder ingår. I just den här utlysningen samarbetar Sverige, Lettland, Storbritannien, Tyskland och Österrike för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Forskare och praktiker uppmuntras ansöka om medel för tvärvetenskapliga och tvärsektoriella projekt som för samman och syntetiserar redan existerande kunskap om urban migration på nationell och lokal nivå. Resultaten från beviljade projekt bör bidra till kunskapsöverföring och lärande mellan olika europeiska kontexter, städer och länder.

Fokus och teman

Fokus för utlysningen är de sätt som migration påverkar och påverkas av städers liv och funktion, och ansökningar ska adressera åtminstone ett av följande tre teman:

  • Tema 1: Socio-spatial integration and citizen involvement
  • Tema 2: Urban governance of housing issues
  • Tema 3: Enhancing cities’ administrative capacities and supporting evidence-based integration policies (managing migration)

Projekt som innehåller svenska deltagare måste relatera till ett eller flera teman och perspektiv som lyfts fram i Formas forskningsagenda för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.

Krav på projekten

Projekten som beviljas medel i utlysningen ska bestå av ett konsortium med:

  • Minst tre deltagare från minst tre länder som deltar i utlysningen (utöver dessa kan konsortiet även bestå av självfinansierade deltagare)
  • Åtminstone en relevant icke-akademisk användare av forskning och innovation (exempelvis en kommun eller region) som antingen söker medel i utlysningen eller deltar med egna medel

Ansökan och utlysningstext

Allt du behöver veta inför och efter du ansöker hittar du i den internationella utlysningstexten Länk till annan webbplats. som innehåller mer detaljerad information och bör läsas noga innan skiss skickas in.

Webbinarium

Se webbinariet som sändes den 17 februari.

Utlysningsansvariga


Sverige


Österrike

För frågor om ansökningssystemet e-call:

Uppdaterad:8 december 2020
Sidansvarig: Ann Rodenstedt