ERA-Net - International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD)

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt inom utlysningens tre olika forskningsområden.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 Euro per projekt, eller 500 000 Euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Beslutad: 2020-11-30 14:00

ERA-Net International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD) utlyser medel till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förbättra djurhälsa och djurskydd och med en koppling till en förbättrad folkhälsa, miljö och ekonomi. I Sverige deltar Formas i utlysningen med totalt 1 350 000 Euro under åren 2021 – 2023.

Utlysningens syfte

Det övergripande syftet med utlysningen är att främja tvärvetenskaplig forskning för att förbättra djurhälsa och därmed även djurvälfärd, med fokus på nyckelepidemier och återkommande sjukdomshot samt utveckling av nya tekniska plattformar för vaccinframställning och diagnostik. Utlysningen omfattar de betydande grupperna av smittsamma sjukdomar hos djur (inklusive fiskar och bin) och infektioner orsakade av patogena svampar, virus, bakterier och prioner samt multifaktoriella sjukdomar med särskild hänsyn till afrikansk svinpest och influensa som drabbar olika djurslag.

Ansökningsprocessen sker i två steg (pre-ansökning respektive fullskalig ansökan). För att få inkomma med en fullskalig ansökan måste man först inkomma med en pre-ansökan i ICRADS internationella ansökningsportal senast den 31 mars 2020. Sökande som gått vidare till steg 2 och som därmed får inkomma med en fullskalig ansökan meddelas den 10 juni. Slutdatum för fullskalig ansökan är den 5 augusti 2020. Beslut om finansiering kommer att äga rum i slutet av november 2020.

Pre-ansökningar skall riktas till ett av följande forskningsområden:

  • Forskningsområde 1: Förbättrad förståelse av epidemiska sjukdomar hos djur samt deras spridning till nya områden.
  • Forskningsområde 2: Gemensamma teknologiplattformar för framställning av nya och/eller förbättrade vacciner.
  • Forskningsområde 3: Användarvänliga och snabba fälttest med hög kapacitet och noggrannhet.

Vilka utlysningen vänder sig till

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Ansökan och utlysningstext

Kontakt

Uppdaterad:30 november 2020
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson