Formas kommunikationsutlysning 2020

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

VEM KAN SÖKA?

Företag (ej enskilda firmor), organisationer, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Projektgruppen ska inneha såväl professionell kommunikations- som forskarkompetens. För företag som söker medel i denna utlysning gäller särskilda regler om stöd av mindre betydelse.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för upp till tre år långa projekt. Maximal finansiering för ett treårigt projekt är 1,8 miljoner kronor.

Beslutad: 2020-06-16 11:00

Formas har avsatt totalt 15 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande och samtidigt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kan söka medel för upp till tre år långa projekt. Maximal finansiering för ett treårigt projekt är 1,8 miljoner kronor.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna här.

2020-01-29

 1. Informationsbox: Ändrat tidsangivelse för projekt från ”tre år” till ”36 månader”.
 2. Ingress: Ändrat tidsangivelse för projekt från ”tre år” till ”36 månader”.
 3. Bidragets storlek och projekttid: Första stycket, ändrat ”per år” till ”per 12-månadersperiod i projektet” samt ”tre år” till ”36 månader”. Andra stycket, ändrat ”per år” till ”per 12-månadersperiod i projektet”. Meningen ”Bidrag kan sökas för projekt som pågår perioden 2020 till 2022.” är struken. Näst sista stycket, meningen ”I kommunikationsutlysningen delar Formas totalt ut upp till 15 miljoner kronor under tre år till utvalda projekt (5 miljoner år 2020, 5 miljoner 2021 och 5 miljoner 2022).” är struken.

Formas har i uppdrag att kommunicera om forskning och forskningens resultat inom våra ansvarsområden. Sedan 2015 genomför vi särskilda kommunikationsutlysningar för att stödja arbetet med att forskning och forskningsresultat ska komma till nytta i samhället.

Syftet med kommunikationsutlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat rörande hållbar utveckling för att resultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället.

Fokus för kommunikationsprojekten ska ligga inom något av våra ansvarsområden, miljö, areella näringar och samhällsbyggande och projekten ska bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Det kan till exempel vara projekt som kommunicerar kring klimat, olika miljöfrågor, cirkulär ekonomi, livsmedel, jordbruk, vattenbruk, skogsbruk eller hållbar samhälls- och stadsplanering. I tidigare utlysningar har ansökningarna exempelvis handlat om populärvetenskapliga seminarier, utställningar, filmproduktioner, teateruppsättningar, olika slags publikationer, digitala utbildningsmaterial, spel och andra kommunikationsaktiviteter.

Utlysningens medel ska möjliggöra gedigna och nyskapande lösningar för att sprida kunskap om forskning och hållbarhet till de målgrupper projekten vill nå.

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag samt andra organisationer kan söka bidrag i utlysningen. Observera att verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka bidrag från Formas omfattas av Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet.

Innan du ansöker

All Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten nedan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 337.1 kB.. (Reviderad 2020-01-29)

Utlysningen välkomnar sökande från både så kallade allmänt godkända medelsförvaltare i Prisma, det vill säga universitet, högskolor och forskningsinstitut, och sökande från icke allmänt godkända medelsförvaltare, det vill säga företag och övriga organisationer som kan bli godkända att söka i enskilda utlysningar. Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar de pengar som Formas betalar ut till ett beviljat projekt. Det går att ansöka om att bli medelsförvaltare i vårt ansökningssystem Prisma. Det är viktigt att göra detta i god tid innan ansökan skickas in. Se vidare under avsnittet Så ansöker du.

Alla kommunikationsprojekt som söker pengar hos Formas ska ha en ansvarig projektledare. För att säkra såväl den vetenskapliga som den kommunikativa kvaliteten ställer vi krav på att det i projektgruppen finns medverkande med såväl forskarkompetens som kommunikationskompetens.

Minst en person med eftergymnasial kommunikationsutbildning eller med motsvarande professionell erfarenhet ska medverka i projektgruppen. Dessutom ska minst en forskare med avlagd doktorsexamen ingå, alternativt ska ett vetenskapligt råd vara kopplat till projektet. Projektet ska genomföras av de personer som är angivna i ansökan.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Vi beviljar inte medel till driftskostnader för en organisations ordinarie kommunikationsarbete, inte heller för internutbildningar eller projekt som i huvudsak rör en organisations egen utbildningsverksamhet. Medlen ska alltså vara tydligt kopplade till projektet du söker medel för och finansiera insatser utöver ordinarie verksamhet.

I Formas kommunikationsutlysning kan ett projekt söka maximalt 600 000 kronor per år, i maximalt tre år.

Formas kommer att avvisa ansökningar där det totalt sökta beloppet överskrider 600 000 kronor per år, utan bedömning. Bidrag kan sökas för projekt som pågår perioden 2020 till 2022. Projekten ska påbörjas under hösten 2020, dock senast i december 2020.

Information om bestämmelserna om stöd av mindre betydelse samt vilka bidragsvillkor som omfattar företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, hittar du på Formas webbplats. OBS. Dessa skrivelser gäller alltså inte universitet, högskolor och forskningsinstitut eller andra allmänt godkända medelsförvaltare.

I ett senare skede av ansökningsprocessen ska företag och organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som söker i utlysningen lämna in ett intyg om stöd av mindre betydelse. Formas meddelar organisationerna när detta ska göras. I intyget redogör ni för om ni mottagit stöd av mindre betydelse, och i vilken omfattning, under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Organisationer ska då redovisa att allt stöd av mindre betydelse som man mottagit under denna period, sammantaget inte överstiger motsvarande 200 000 €, drygt 2 000 000 kronor.

I kommunikationsutlysningen delar Formas totalt ut upp till 15 miljoner kronor under tre år till utvalda projekt (5 miljoner år 2020, 5 miljoner 2021 och 5 miljoner 2022).

Sökt bidrag ska stämma med angivna kostnader. Läs vidare under Budget längre ner i texten.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på svenska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är svenskspråkig. Du kan skriva din ansökan på engelska, men då kommer den inte att översättas till svenska inför bedömning. Den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska.

Ansökningar som skickas in till Formas blir allmänna handlingar efter offentliggörandet av beslut. Vi lämnar dock inte ut uppgifter om enskilds affärs-, person- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna röjs. Om ansökningar begärs ut gör vi en sekretessprövning.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personligt konto.

Sökande från allmänt godkända medelsförvaltare i Prisma, det vill säga universitet, högskolor, forskningsinstitut

I de flesta fall har universitet, högskolor och forskningsinstitut redan ett organisationskonto i Prisma sedan tidigare och kan då använda befintliga organisationskonton. En projektledare vid dessa organisationer ansöker i utlysningen via sitt personkonto i Prisma.

Sökande från icke allmänt godkända medelsförvaltare, det vill säga företag och övriga organisationer

Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats i god tid innan ansökan skickas in. Det kan ta några veckor att få en kontoansökan godkänd. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas kommunikationsutlysning och om den sökande organisationen är ett lärosäte, forskningsinstitut, ideell förening, företag eller annan ekonomisk verksamhet. Den som ska vara projektledare behöver sedan skapa ett personkonto i Prisma.

Om organisationen redan har ett konto i Prisma, men inte är en allmänt godkänd medelsförvaltare hos Formas, ska organisationen kontakta ansvarig forskningsadministratör Anna Kuznetcova.

För att kunna skicka in ansökan, måste en hemvist inom organisationen anges. För att kunna välja en hemvist behöver en sådan struktur ha skapats av organisationskontoansvarig i organisationskontot. Information hur man gör detta finns i Prismas användarstöd.

Sökt antal månader

Startmånad

Projekttitel (max 200 tecken inklusive mellanslag på svenska respektive engelska)

Ansvarsområde

Välj det av Formas ansvarsområden projektet i huvudsak knyter an till:

 • Miljö
 • Areella näringar
 • Samhällsbyggande

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Sammanfattning (max 2 500 tecken inklusive mellanslag på svenska respektive engelska)

En kortfattad och tydlig beskrivning av projektets innehåll och mål. Sammanfattningen ska innehålla motivering av och information om kommunikationskanaler, val av målgrupper och den forskning som ska kommuniceras. Inkludera vilket resultat ni vill få ut av projektet.

Projektbeskrivning – Samhällsrelevans och forskningskvalitet i projektet (max 3 500 tecken inklusive mellanslag)

Redogör för den forskning som ligger till grund för projektet och temat för kommunikationsinsatsen. Beskriv varför det är angeläget att genomföra kommunikationsprojektet. Viktigt är också att beskriva hur forskningen som står i fokus är relevant för ett eller flera av Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande och på vilket sätt projektet kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 – gärna med resonemang på delmålsnivå.

Projektbeskrivning – Kommunikationsinsatser, målgrupper och kommunikationskanal (max 3 500 tecken inklusive mellanslag)

Identifiera och motivera val av målgrupper och kommunikationskanaler. Varför är det viktigt för de utvalda målgrupperna att ta del av det ni vill förmedla och hur kan valda kommunikationskanaler nå ut till målgrupperna på bästa sätt?

Reflektera kring genus, jämställdhet och mångfald när det gäller vilka individer och grupper som kommer till tals. Identifiera resultat- eller effektmål och beskriv hur dessa följs upp.

Kreativa lösningar premieras, till exempel nya kommunikationsformat eller nya idéer om hur man kan använda gamla kommunikationskanaler som samtidigt stärker projektets förmåga att nå ut till målgrupperna.

Projektbeskrivning – Kommunikationsplan och kompetens (max 3 500 tecken inklusive mellanslag)

Beskriv hur ni lägger upp arbetet i projektet och gör en tidsplan. Beskriv vilken typ av kommunikationskompetens som finns inom projektet och hur den bidrar till att nå projektets målsättningar. Beskriv också vilken eller vilka forskare, alternativt det vetenskapliga råd, som ingår, samt hur forskarkompetensen kopplar till projektet och dess målsättningar. Reflektera också kring jämställdhet och mångfald när det gäller projektgruppens utformning.

Budget och övrig information

Projektets budget och övrig information om organisationen redogör du för i Prisma. Observera att funktionen för tillägg av projektpart inte används i kommunikationsutlysningen. Budget beskrivs i form av:

Information om organisationen:

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser företagets eller organisationens totala försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader:

 • Personalkostnader:
  Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning.
 • Utrustning, mark och byggnader.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera. För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader inklusive resor.
 • Indirekta kostnader:
  Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader (overheadkostnader) enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader.

Finansiering:

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas:
  Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för kommunikationsutlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt):
  Används normalt inte i kommunikationsutlysningen.
 • Annat stöd (privat):
  Används normalt inte i kommunikationsutlysningen.
 • Egen finansiering:
  Om projektet går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering. Det finns dock inget krav på en viss andel egen finansiering i kommunikationsutlysningen.

Motivering av personalkostnader i budget

Här specificerar du den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Motivering av budgeten (max 2 000 tecken inklusive mellanslag)

Förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om flera organisationer söker bidrag.

Etik

Anges enbart när det är relevant för genomförandet av projektet. Om det finns särskilda etiska aspekter, redovisa dem och hur de ska hanteras. Det kan till exempel röra sig om hantering av personuppgifter eller försök på människor eller djur.

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde

Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.

 • SCB-kod

Välj minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.

 • Nyckelord

Välj minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet. Välj det som ligger närmast ditt projekt, även om det inte passar helt in på det område du är verksam inom.

 • Globala målen för hållbar utveckling

Välj minst ett och max tre av de globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet.

Medelsförvaltare – organisationen som tar emot bidraget

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidragspengarna från Formas. Formas skiljer på allmänt godkända medelsförvaltare (främst universitet, högskolor och forskningsinstitut) som kan söka i alla utlysningar, och medelsförvaltare som blir godkända för en enskild utlysning. I denna utlysning välkomnar Formas sökande från båda grupperna.

Beslut om att godkänna nya medelsförvaltare tas nära inpå beslut i utlysningen för att detta ska kunna stödjas på aktuella uppgifter. Inför beslut genomför Formas kreditkontroller av alla företag och ekonomiska verksamheter som kan komma i fråga för beviljning

En förfrågan om organisationskonto i Prisma innebär samtidigt att ni ansöker om att bli medelsförvaltare. I samband med ansökan, kontakta också ansvarig forskningsadministratör hos Formas, Anna Kuznetcova. En medelsförvaltare kan vara en så kallad allmänt godkänd medelsförvaltare eller godkänd för en viss utlysning. Om organisationen redan är medelsförvaltare behöver denna förfrågan inte göras.

Om ni inte vet om er organisation redan är godkänd medelsförvaltare, kontakta administrativ handläggare för denna utlysning, Anna Kuznetcova.

En registrerad ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltaren när utlysningen stängt. Medelsförvaltaren har sedan sju kalenderdagar på sig att signera ansökan.

Medverkandes CV

CV för medverkande i projektet läggs till i ansökan som en samlad pdf-bilaga om max 10 MB, rekommenderad längd per CV är max 2 A4-sidor). Det går alltså inte att länka till redan inlagda CV:n via Prisma vilket ofta är möjligt i utlysningar av stöd till forskningsprojekt. Detta är för att en likvärdig bedömning av ansökningar och CV:n från olika typer av organisationer ska kunna göras.

Publikationer för medverkande kommunikatörer och forskare

Det är möjligt att lägga till relevanta publikationer (vetenskapliga eller populärvetenskapliga) som pdf i ”Övriga bilagor”. (Max 4 MB).

Bilagor

Det går också att ladda upp bilagor som kan öka förståelsen för projektet, exempelvis genom illustrationer, bilder eller skisser. Eventuella bilagor laddas upp i pdf-format (max 10MB).

Efter du har lämnat in din ansökan

Först kontrollerar vi om din ansökan ligger inom Formas ansvarsområden och inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till en beredningsgrupp för bedömning. Om ansökan inte gör det, avvisas den.

Ansökningarna i kommunikationsutlysningen bedöms av en beredningsgrupp, sammansatt av erfarna kommunikatörer och forskare inom Formas ansvarsområden. Bedömningarna görs utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Projektets samhällsrelevans

 • Den utmaning som projektet adresserar är viktig att lösa. Det är angeläget att målgruppen tar del av forskningsresultaten.

Projektets forskningskvalitet

 • Forskningen som står i fokus är gedigen och är relevant för ett eller flera av Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande och bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Kommunikationsinsatser

 • Identifierade målgrupper, kanaler och insatser är relevanta för eftersträvat resultat.
 • Projektet utformas så att genus, jämställdhet och mångfald adresseras på relevant sätt.
 • Kommunikationsinsatsen är originell eller nyskapande

Kommunikationsplan och kompetens

 • Ansökan har en plan som är ändamålsenlig för att nå projektets mål och syften.
 • Tidsplan och budgeterade kostnader är rimliga och ändamålsenliga i förhållande till projektets mål
 • Ansökan innehåller och beskriver de resurser, kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra projektet, såväl gällande kommunikation som forskning.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 16-17 juni 2020. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och de skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas i Prisma genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet. Alla projekt som är längre än 18 månader ska förutom en slutlig ekonomisk återrapportering, även komma in med en årlig ekonomisk återrapportering. I den populärvetenskapliga sammanfattningen som sker när projektet är avslutat ska projektets måluppfyllelse beskrivas och styrkas.
Läs mer om rapportering. Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring att beviljade projekt deltar i konferenser och liknande för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten ovan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 337.1 kB.. (Reviderad 2020-01-29)

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll:

För administrativa frågor och frågor om Prisma:

För frågor om utlysningens budget och försumbart stöd

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Johan Bryggare