Årliga öppna utlysningen 2019 – mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Lön för projektledare, samt indirekta kostnader och direkta lokalkostnader. Bidragsformen möjliggör för projektledaren att besöka nya forskningsmiljöer och på så vis få knyta nya kontakter, lära sig nya verktyg och utvidga sina nätverk.

VEM KAN SÖKA?

Forskare tidigt i karriären. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom de tre senaste åren.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Projektledare söker medel för egen lön samt indirekta kostnader och direkta lokalkostnader. Inget specifikt minimum- eller maximumbelopp finns.

Beslutad: 2019-11-20 12:00

Mobilitetsstödet riktar sig till forskare tidigt i karriären och syftar till att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att besöka nya forskningsmiljöer och på så vis få möjlighet att knyta kontakter, lära sig nya verktyg, arbeta med forskningsfrågor med en ny inriktning och utvidga sina nätverk.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

I Formas årliga öppna utlysning 2019 finns tre bidragsformer att söka: Forskning och utveckling, Forskning och utveckling för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären.

Specifikt för mobilitetsstödet är att projekttiden delas mellan en hemorganisation och minst en värdorganisation. Värdorganisationen(erna) kan ligga utanför eller inom Sverige. Ett mobilitetstöd ska vara mellan 24 och 48 månader långt och minst en tredjedel av projekttiden ska spenderas vid hemorganisationen och minst en tredjedel vid en eller flera värdorganisation(er).

Formas finansierar forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I den årliga öppna utlysningen 2019 välkomnar vi ansökningar inom rådets alla tre områden, gärna med gränsöverskridande frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och ha potentiell samhällsnytta. Forskningen kan vara både grundforskning och behovsmotiverad forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Formas får även finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

 • Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom de tre senaste åren (tidigast 1 januari 2016 och före den 1 oktober 2019).
 • Projekttiden delas mellan hemorganisation och en eller flera värdorganisation(er).
 • Värdorganisation(erna) kan ligga utomlands eller i Sverige, men internationella vistelser uppmuntras.
 • Merkostnader täcks i enlighet med Arbetsgivarverkets schablonsummor.
 • Projekttiden är mellan 24 och 48 månader.
 • Projektledare är anställd vid hemorganisationen under projekttiden, som förvaltar medlen (och blir därmed medelsförvaltare).
 • Det går att söka medel för projektledarens lön samt indirekta kostnader och direkta lokalkostnader. Driftkostnader kan inte sökas för.

För att kunna ansöka om mobilitetsstöd ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom de tre senaste åren. För 2019 innebär det tidigast den 1 januari 2016 och före den 1 oktober 2019. Observera att en kopia av examensbeviset på avlagd doktorsexamen ska lämnas in till Formas i samband med ansökan eller, om examensbevis inte finns då, senast den 1 oktober 2019.

Avräkningsbar tid: Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring, politiska uppdrag eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska anges i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från treårsregeln.

Bidrag för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Som projektledare ska du vara anställd av hemorganisationen och hemorganisationen ska i sin tur vara medelsförvaltare under hela projekttiden. Som sökande behöver du inte vara anställd vid hemorganisationen vid ansökningstillfället, men du ska ha en överenskommelse om anställning som hemorganisationen, i sin roll som medelsförvaltare, intygar genom att signera ansökan när den skickats in.

Det kan du söka för

 • Forskningen som bedrivs inom projektet ska falla inom Formas ansvarsområden.
 • Bidrag till huvudsökandens lön under projekttiden. Lönen ska ligga på nivå med sökandes befintliga lön eller motsvarande ingångslön vid den medelsförvaltande hemorganisationen.
 • OH-kostnader och direkta lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Bidragsansökningar avseende driftkostnader och kostnader för utrustning kommer inte att beviljas.

Formas täcker kostnader för resor och merkostnader för vistelsen vid värdorganisation(erna), för sökanden och medföljande familjemedlemmar. Summan som beviljas är en schablonsumma som beror på i) värdlandets kostnadsläge och ii) antalet medföljande familjemedlemmar. Denna schablonsumma baseras på siffror från Arbetsgivarverket. Vid beviljande läggs merkostnaderna till av Formas.

Bidragets storlek och projekttid

För mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären finns inget specifikt minimum- eller maximumbelopp. Istället gäller att bidraget omfattar den sökandes lön samt OH-kostnader och direkta lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Inga medverkande forskare (”medsökande”) får inkluderas. Bidrag avseende driftkostnader och kostnader för utrustning kommer inte att beviljas.

Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering. Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar.

Ett mobiltetsstöd ska vara mellan 24 och 48 månader långt, där minst en tredjedel av den sammanlagda tiden som man söker medel för ska spenderas vid en hemorganisation och minst en tredjedel ska spenderas vid en eller flera värdorganisationer. Det innebär att forskaren kan tillbringa från 8 till 32 månader vid värdorganisationen(erna). Vistelsen kan delas upp i flera perioder, men varje enskild period får inte vara kortare än tre månader.

Projektstart för mobilitetsstöd kan ske tidigast 1 januari 2020 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2020.

Förutsättningar för att söka

 • För att kunna ansöka om bidrag måste huvudsökanden uppfylla kraven om avlagd doktorsexamen som framgår under rubriken ”Du kan söka”.
 • I mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären får inga medverkande forskare (”medsökande”) inkluderas.
 • Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare (läs mer om medelsförvaltare nedan).
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska stå som projektledare på ansökan och vara anställd vid en svensk hemorganisation (som blir medelsförvaltare av bidraget) under hela bidragsperioden som projektet beviljas medel. Det kan vara samma organisation vid vilken doktorsexamen avlades, men det kan även vara ett annat universitet eller forskningsinstitut. Värdorganisation(erna) kan ligga i Sverige eller utomlands, internationella vistelser uppmuntras men är inget krav.
 • Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan till Formas öppna utlysning per utlysningstillfälle. De forskare som uppfyller behörighetskraven i mer än en delutlysning (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till forskare tidigt i karriären och/eller medel för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären) kan enbart inkomma med en ansökan till en av de utlysningar där de är behöriga att söka.
 • Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökning med olika huvudsökanden till Formas årliga öppna utlysning. Detta gäller inom och mellan samtliga delutlysningar (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till forskare tidigt i karriären och/eller medel för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären). Ansökningar som har samma innehåll kommer att avvisas.
 • Det är endast tillåtet att ha ett löpande projektbidrag som projektledare (huvudsökande) i Formas öppna utlysning. Ett projekt räknas som löpande under de år medel betalas ut, även om dispositionstiden är längre än så. Projektansökningar från forskare som redan har ett löpande projektbidrag under år 2020 från någon av Formas öppna utlysningar, oavsett delutlysning, avvisas utan granskning. Det går däremot bra att söka i årliga öppna utlysningen 2019 om projektledare (huvudsökande) har löpande projektbidrag från någon av Formas riktade utlysningar. Det är även tillåtet att söka medel i den årliga öppna utlysningen 2019 om projektledaren har ett löpande projekt som slutar senare under 2019.

Att ansöka i Prisma

För att söka bidrag hos Formas skickar projektledaren in en ansökan digitalt i ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto. Det rekommenderas att skapa ett konto och en ansökan så tidigt som möjligt och kontakta Formas med eventuella frågor i god tid.

För att kunna skicka in en ansökan måste även den organisation som projektledaren är verksam vid vara godkänd medelsförvaltare. Är organisationen inte redan godkänd medelsförvaltare måste organisationen ansöka om det i god tid innan utlysningen stänger, då det kan ta några veckor att bli godkänd som medelsförvaltare.

Detta ska ansökan innehålla

Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska då beredningsgrupperna har en internationell sammansättning. För ansökningar som i sin helhet skrivs på svenska kommer forskningsprogrammet att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Det kommer i dessa fall inte ges möjlighet för sökande att se eller göra språkliga justeringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Vänligen notera att budgetspecifikationen alltid bör skrivas på engelska. En budgetspecifikation på svenska lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera)

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (7 000 tecken inklusive mellanslag)
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken inklusive mellanslag). Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet: i) kortfattad beskrivning av grundutrustning, ii) kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, iii) bekräftelse på att internationella avtal och regler följs, iv) köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/användare (8 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta och vilka de relevanta intressenterna/användarna av forskningen är samt hur forskningen och dess resultat planeras kommuniceras med dessa intressenter. Stöd för att adressera kommunikationskriteriet , 117.2 kB..
 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Det visar om sökande bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Lokaler. Specificera lokalkostnader (om lokalkostnader inte ingår i OH-kostnader) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Total budget. Denna rubrik syftat till en budgetsammanställning.
  Specificerade kostnader: Redan ifyllda uppgifter i tidigare budgettabeller kommer automatiskt flyttas till denna tabell. Ange indirekta kostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.
  Annan kostnad: Med ”Annan kostnad” avses kostnader som inte söks från Formas men som är av relevans för projektets genomförande, till exempel eventuell medfinansiering från samverkanspartners. Här anges också om projektet har finansiering från annan källa.
 • Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till lönekostnaden. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen.

Observera att budget och budgetspecifikation bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Etik

Sökanden bör alltid ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Om så är fallet ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller försök på människor eller djur. Läs mer om hur du redovisar dina etiska överväganden.

Klassificeringar

 • Välj minst ett och max tre ämnesområden.
 • Välj minst en och max tre SCB-koder.
 • Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för projektet anges i den första rutan. För mer information om målens innebörd se här Länk till annan webbplats.. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas ni att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål du tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.
 • Ange minst ett och max fem nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Följande bilagor ska bifogas ansökan:

 • Bilaga G. Beskrivning av hur projektet och forskningsmiljön vid värd- och hemorganisation(erna) kommer att bidra till sökandens utveckling samt en resplan. Mall för Bilaga G , 3.6 MB..
 • Bilaga I. Kopia av diplom eller examensbevis på avlagd doktorsexamen. Sökanden som önskar inkomma med sitt examensbevis till Formas efter den 4:e april men senast den 1:a oktober skriver en notering om detta och laddar upp som en pdf (max 4 MB). OBS! Vi godtar bara examensbevis.
 • Bilaga L. Inbjudan från hem- och värdorganisation(erna). Bilagan ska innehålla en inbjudan från både hem- och värdorganisation(erna). Inbjudningarna bör innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen samt en försäkran om att nödvändiga faciliteter och resurser kommer att ställas till förfogande. Maximalt en bilaga (PDF) om 4 MB kan laddas upp.

Följande bilaga kan laddas upp om relevant för ansökan:

 • Bilaga J. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga (PDF) om 4 MB kan laddas upp.

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om vem som kan bli medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Kontakta din organisation om den saknas i listan. Din organisation måste då skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt efter utlysningen stängts till medelsförvaltaren som har sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Beredningsgrupper

Välj den beredningsgrupp där du önskar få din ansökan granskad, välj i prioriteringsordning ytterligare två beredningsgrupper som alternativ. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, förbehåller vi oss rätten att flytta ansökan till annan beredningsgrupp.

Medverkande

För mobilitetsstöd ska inte andra medverkande forskare (”medsökande”) läggas till.

Den sökande kan dock bjuda in eventuella medverkande administratörer (inte en del av projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret). Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Den sökande bjuder in medverkande administratörer genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Den sökande hämtar de uppgifter från sin personliga profil som är relevanta för den aktuella ansökan. I denna utlysning är det följande:

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar. Eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:
  • Handledda personer: till exempel examensarbetare; ange det totala antalet samt namnge de mest relevanta (max 10).
  • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
  • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska den sökande forskarens hela bibliometriska profil summeras (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), ii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.
   Under övriga meriter läggs även andra meriter som är relevanta för ansökan, som till exempel populärvetenskapliga texter samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Den sökande forskaren anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profil.

Inkomna ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Bedömningen sker av någon av Formas tio beredningsgrupper för årliga öppna utlysningen. Sökande kan föreslå upp till tre beredningsgrupper i prioriteringsordning från den rullmeny som finns i ansökningsformuläret. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, förbehåller vi oss rätten att flytta ansökan till annan beredningsgrupp.

Beredningsgruppernas inriktningar

Beredningsgrupperna är problemorienterade och brett definierade för att kunna täcka in Formas ansvarsområden. I varje grupp ingår både aktiva forskare och användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan. Forskarna är i majoritet. Grupperna har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Grupperna kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fem kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet:

 • Frågeställning
 • Metod och genomförande
 • Vetenskaplig kompetens. För Mobilitetsstöd ska även forskningsmiljöns styrka och konkurrenskraft bedömas för både hem- och värdorganisation(erna) under detta kriterium.

Kriterier för samhällsrelevans:

 • Frågeställningens möjliga samhällsnytta
 • Kommunikation med intressenter/användare

Alla kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan. Köns- och genusperspektiv bör beaktas i projektförslag när så är tillämpbart.

Fördjupad information om Formas bedömningskriterier och beredningsprocess.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som kommer beviljas bidrag den 20 november 2019. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och skickas senare ut via epost från Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Återrapportering av beviljade projekt

Ekonomisk återrapportering sker årligen för projekt längre än 18 månader. Ekonomisk och vetenskaplig slutrapportering sker i enlighet med beslut, vanligtvis tre månader efter dispositionstidens slut. Läs mer om hur du rapporterar utgifter och resultat.

Öppen tillgång till publikationer och forskningsdata (Open Access)

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (Open Access). Läs mer om våra krav på öppen tillgång till forskningsresultat och data.

De projekt som beviljas finansiering ska ta fram en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls. Detta ersätter ”Bilaga K Forskningsdata” som begärdes in för samtliga inskickade projekt 2018. År 2019 ska inte någon Bilaga K bifogas ansökningarna.

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Åsa Frisk