Årliga öppna utlysningen 2019 – forsknings- och utvecklingsprojekt till forskare tidigt i karriären

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Forskare tidigt i karriären. Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst tre år (36 månader).

Beslutad: 2019-11-20 12:00

Delutlysningen forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären riktar sig specifikt till forskare tidigt i karriären, huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

I Formas årliga öppna utlysning 2019 finns tre bidragsformer att söka: Forskning och utveckling, Forskning och utveckling för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären. Syftet med årliga öppna utlysningen är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden.

Formas finansierar forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I den årliga öppna utlysningen 2019 välkomnar vi ansökningar inom rådets alla tre områden, gärna med gränsöverskridande frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och ha potentiell samhällsnytta. Forskningen kan vara både grundforskning och behovsmotiverad forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Formas får även finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

För att kunna ansöka om bidrag inom forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären ska huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen två till åtta år sedan (för 2019 innebär detta tidigast den 1 januari 2011 och senast den 31 december 2017).

Avräkningsbar tid: Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring, politiskt uppdrag eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska anges i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från åttaårsregeln.

Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Den tilltänkte bidragstagaren ska vara projektledare på ansökan.

Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Det finns inte någon åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

Det kan du söka för

 • Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären kan förutom lön avse finansiering av driftkostnader (t.ex. förbrukningsartiklar, utrustning, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access), avskrivningskostnader för utrustning och lokalkostnader. Maximalt tillåtet belopp för utrustning och avskrivningskostnader är totalt 500 000 kronor tillsammans.
 • Bidragen får användas som svensk samfinansiering av forsknings- och utvecklingsinriktade internationella projekt, t.ex. inom EU.
 • Utöver forskningsprojekt finansierar Formas även utvecklingsprojekt i begränsad omfattning. Utvecklingsprojekt definieras som systematisk och metodisk användning av forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att ta fram nya eller väsentligt förbättra befintliga produkter, processer eller system (OECD Frascati-manualen). För att söka finansiering av utvecklingsprojekt hos Formas är samfinansiering (minst 50 procent) ett krav.
 • Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och teknisk personal. Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år.
 • Internationellt samarbete. Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas och är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

Bidragets storlek och projekttid

 • Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt kan maximalt omfatta 1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Det går alltså att söka för mer än 1 miljon kronor ett år så länge det sökta beloppet ett annat år av projekttiden är lägre än 1 miljon kronor. Det går inte att söka 3 miljoner kronor totalt för en tid kortare än 36 månader.
 • Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 1 miljon kronor per år kommer ansökan att avvisas.
 • Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering. Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar.
 • Medel kan sökas för högst tre år (36 månader).
 • Projektstart för forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären i årliga öppna utlysningen 2019 kan ske tidigast 1 januari 2020 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2020.

Förutsättningar för att söka

 • För att kunna ansöka om bidrag måste huvudsökanden uppfylla kraven om avlagd doktorsexamen som framgår under rubriken ”Du kan söka”.
 • Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan till Formas öppna utlysning per utlysningstillfälle. De forskare som uppfyller behörighetskraven i mer än en delutlysning (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären och/eller medel för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären) kan enbart inkomma med en ansökan till en av de utlysningar där de är behöriga att söka.
 • Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvudsökanden till Formas årliga öppna utlysning. Detta gäller inom och mellan samtliga delutlysningar (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären och/eller medel för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären). Ansökningar som har samma innehåll kommer att avvisas.
 • Det är endast tillåtet att ha ett löpande projektbidrag som projektledare (huvudsökande) i Formas öppna utlysning. Ett projekt räknas som löpande endast under de år medel betalas ut, även om dispositionstiden är längre än så. Projektansökningar från forskare som redan har ett löpande projektbidrag år 2020 från någon av Formas öppna utlysningar, oavsett delutlysning, avvisas utan granskning. Det går däremot bra att söka i årliga öppna utlysningen 2019 om projektledare (huvudsökande) har löpande projektbidrag från någon av Formas riktade utlysningar. Det är även tillåtet att söka medel i den årliga öppna utlysningen 2019 om projektledaren har ett löpande projekt som slutar senare under 2019.
 • Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och teknisk personal. Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år.

Att ansöka i Prisma

För att söka bidrag hos Formas skickar projektledaren in en ansökan digitalt i ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto. Det rekommenderas att skapa ett konto och en ansökan så tidigt som möjligt och kontakta Formas med eventuella frågor i god tid.

För att kunna skicka in en ansökan måste även den organisation som projektledaren är verksam vid vara godkänd medelsförvaltare. Är organisationen inte redan godkänd medelsförvaltare måste organisationen ansöka om det i god tid innan utlysningen stänger, då det kan ta några veckor att bli godkänd som medelsförvaltare.

Det rekommenderas att ansökan skrivs på engelska då beredningsgrupperna har en internationell sammansättning. För ansökningar som i sin helhet skrivs på svenska kommer forskningsprogrammet att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Det kommer i dessa fall inte ges möjlighet för sökande att se eller göra språkliga justeringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Vänligen notera att budgetspecifikationen alltid bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera)

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (7 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken inklusive mellanslag). Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet: i) om ansökan avser ett utvecklingsprojekt ii) kortfattad beskrivning av befintlig och behov av ny grundutrustning, iii) kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, iv) bekräftelse på att internationella avtal och regler följs, v) köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll, vi) huvudhandledare om finansiering söks för en doktorand.
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/användare (8 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta och vilka de relevanta intressenterna/användarna av forskningen är samt hur forskningen och dess resultat planeras kommuniceras med dessa intressenter. Stöd för att adressera kommunikationskriteriet , 117.2 kB..
 • Referenser. Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.

 • Aktivitetsgrad. Ange aktivitetsgrad i projektet för samtliga projektdeltagare, även för de projektdeltagare som bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.

 • Driftskostnader. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.

 • Avskrivningar utrustning. Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan.

 • Lokaler. Specificera lokalkostnader (om lokalkostnader inte ingår i OH-kostnader) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.

 • Total budget. Denna rubrik syftat till en budgetsammanställning.

  Specificerade kostnader: Redan ifyllda uppgifter i tidigare budgettabeller kommer automatiskt flyttas till denna tabell.

  Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.

  Annan kostnad: Med ”Annan kostnad” avses kostnader som inte söks från Formas men som är av relevans för projektets genomförande, till exempel eventuell medfinansiering från samverkanspartners. Här anges också om projektet har finansiering från annan källa.

 • Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, publicering via Open Access av både publikationer och data, med mera. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen (en svensk budgetspecifikation kommer inte att översättas).

Observera att budget och budgetspecifikation bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Etik

Sökanden bör alltid ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Om så är fallet ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller försök på människor eller djur. Läs mer om hur du redovisar dina etiska överväganden.

Klassificeringar

 • Välj minst ett och max tre ämnesområden.
 • Välj minst en och max tre SCB-koder.
 • Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. För mer information om målens innebörd se här Länk till annan webbplats.. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för projektet anges i den första rutan. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas ni att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål du tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.
 • Ange minst ett och max fem nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Följande bilaga kan laddas upp om relevant för ansökan:

 • Bilaga J. Illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp.

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om vem som kan bli medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Kontakta din organisation om den saknas i listan. Din organisation måste då skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt efter utlysningen stängts till medelsförvaltaren som har sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Beredningsgrupper

Välj den beredningsgrupp där du önskar få din ansökan granskad, välj i prioriteringsordning ytterligare två beredningsgrupper som alternativ. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, förbehåller vi oss rätten att flytta ansökan till annan beredningsgrupp.

Medverkande

Huvudsökande bjuder in medverkande forskare (disputerade forskare som anses vara medsökande för projektet) och medverkande administratörer (inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret).

Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma.

Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Den sökande hämtar de uppgifter från sin personliga profil som är relevanta för den aktuella ansökan. Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan och bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Uppgifterna ska omfatta:

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:
 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin bibliometriska profil, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), ii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.
  Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.

Inkomna ansökningar bedöms i någon av Formas beredningsgrupper för årliga öppna utlysningen. Sökande kan föreslå upp till tre beredningsgrupper i prioriteringsordning från den rullmeny som finns i ansökningsformuläret. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, förbehåller vi oss rätten att flytta ansökan till annan beredningsgrupp.

Beredningsgruppernas inriktningar

Beredningsgrupperna är problemorienterade och brett definierade för att kunna täcka in Formas ansvarsområden. I varje grupp ingår både aktiva forskare och användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan. Forskarna är i majoritet. Grupperna har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Grupperna kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fem kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet:

 • Frågeställning
 • Metod och genomförande
 • Vetenskaplig kompetens

Kriterier för samhällsrelevans:

 • Frågeställningens möjliga samhällsnytta
 • Kommunikation med intressenter/användare

Alla kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan. Köns- och genusperspektiv bör beaktas i projektförslag när så är tillämpbart.

Fördjupad information om Formas bedömningskriterier och beredningsprocess.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som kommer beviljas bidrag den 20 november 2019. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och skickas senare ut via epost från Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Återrapportering av beviljade projekt

Ekonomisk återrapportering sker årligen för projekt längre än 18 månader. Ekonomisk och vetenskaplig slutrapportering sker i enlighet med beslut, vanligtvis tre månader efter dispositionstidens slut. Läs mer om hur du rapporterar utgifter och resultat.

Öppen tillgång till publikationer och forskningsdata (Open Access)

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (Open Access). Läs mer om våra krav på öppen tillgång till forskningsresultat och data.

De projekt som beviljas finansiering ska ta fram en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls. Detta ersätter ”Bilaga K Forskningsdata” som begärdes in för samtliga inskickade projekt 2018. År 2019 ska inte någon Bilaga K bifogas ansökningarna.

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Kontaktinformation

För specifika frågor angående utlysningen

Hitta kontaktuppgifter under den beredningsgrupp som är aktuell för din ansökan.

1. Klimatförändringar
2. Vatten – från källa till hav
3. Ekosystem och biologisk mångfald på land
4. Miljöföroreningar
5. Livsmedelsförsörjning
6. Djurs hälsa och välbefinnande
7. Konsumtion, produktion och material
8. Byggd miljö
9. Städer och landsbygder
10. Övergripande styrning, genomförande och uppföljningar

Formas jourtelefon

Under perioden 3-4 april besvarar Formas jourtelefon allmänna frågor om utlysningen kl. 9:00–16:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Telefon: 08-775 40 05

Formas chatt

Under perioden 1–4 april besvarar Formas chatt allmänna frågor om utlysningen kl. 9.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00.

För teknisk support Prisma

Prisma support Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Åsa Frisk