Water JPI 2018: Closing the Water Cycle Gap – Sustainable Management of Water Resources

Beslutad: 2018-07-09 00:00

Utlysningen syftar till att finansiera transnationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på samhällets vattenutmaningar. Utlysningen är Water JPI:s femte utlysning. I utlysningskonsortiet ingår 20 finansiärer från 18 länder. Total budget är ca 19 000 000 euro (ca 190 miljoner kronor). Formas bidrag därav är ca 20 miljoner kronor för finansiering av projekt 2019 - 2021.

Beslut

 

En hållbar vattenförsörjning, både med avseende på kvalitet som kvantitet är en global utmaning. Observationer, experiment och modellering av vattenresurser behövs för att utveckla ny kunskap om hydrologiska processer som sedan kan stödja analyser och utveckla prognoser för de mest effektiva metoderna. Metoder som i sin tur kan stödja ett förbättrat beslutsfattande för att säkerställa tillgången på vattenresurser på lång sikt. Utvecklingen av en sådan kunskap behövs för att uppnå en hållbar och integrerad förvaltning av vattenresurser på nationell, regional och global nivå. Ny kunskap behövs även för att mobilisera investeringar i vattenhantering och främja/uppmuntra nya metoder i riktning mot en cirkulär ekonomi.

Denna utlysning omfattar följande tre teman:

  • Förutsättningar för hållbar hantering och ledning av vattenresurser
  • Utveckling av socio-ekonomiska metoder för vattenhantering
  • Stödverktyg för hållbar integrerad hantering och ledning av vattenresurser


Allt som gäller utlysningen finns publicerat på Water JPI: hemsida Länk till annan webbplats. inklusive regler för teman och sub-teman som bör adresseras i ansökan. Ett informationsmöte i form av ett webinar kommer att genomföras den 12:e mars.

Sökande skriver en skissansökan och en fullständig ansökan på engelska och skickar in ansökan elektroniskt via utlysningens ansökningssystem. Ansökningssystemet tillhandahålls av den franska forskningsfinansiären ANR (L'Agence nationale de la recherche). Länk till ansökningssystemet finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

OBS! För sökande från Sverige och Formas skall en ansökan även skickas in i Prisma efter inbjudan till steg 2. Information om hur ansökan ska skickas in till Prisma kommer med inbjudan från Formas den 9 juli 2018. Sökande får då även anvisningar om sökt belopp i svenska kronor (kurs Euro/ SEK = beslutsdag för ansökningar till steg 2).

Behörighet att söka medel

Projektansökan ska bestå av minst tre huvudforskare från minst tre av de i utlysningen medverkande länderna, se nedan.

Behörighetskraven för varje huvudforskare samt övriga krav och regler för sökta medel framgår av respektive länders nationella villkor WaterJPI 2018 Joint Call_National Regulations , 891.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Se även nedan för de villkor som gäller för sökande från Sverige.

Deltagande länder

Totalt deltar arton länder i utlysningen: Belgien, Brasilien, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Tunisien.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen sker i två steg: deadline för steg 1 (skiss-ansökan) är den 24 april 2018 (17:00, CEST) och deadline för steg 2 (fullständig ansökan) är den 18 september 2018 (17:00, CEST). Förväntad projektstart är april 2019.

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor kontakta utlysningssekretariatet på e-postadressen nedan.

Utlysningssekretariatet

Water JPI 2018 Joint Call Secretariat: ww17@formas.se

Kristina Laurell – Swedish Research Council Formas
Thao Le – Swedish Research Council Formas

Krav för sökande från Sverige

Vad bidrag kan sökas för

Stöd kan ges till forskningsprojekt som ligger inom ramarna för utlysningens alla teman. Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, såsom anställningar för forskare eller doktorander, resor, konferenser och workshops, provtagning och analyser samt till lokaler och andra relaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Bidrag kan sökas för utrustning till en maximal kostnad av 500 000 svenska kronor, Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access.

Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Riktvärde för bidragets storlek

Projekttiden ska vara mellan 24 och 36 månader. Sökande från Sverige kan som mest söka 300 000 euro för deltagande i ett projekt och 400 000 euro om sökande också koordinerar projektet. Sökande från Sverige måste samordna sin ansökan med övriga deltagare i projektet. Det är viktigt att det totala beloppet som söks för ett projekt, med minst tre huvudforskare från tre medverkande länder, inte överstiger 1,5 miljoner euro.

Vem som kan söka

Sökande och medverkande forskare måste ha avlagt doktorsexamen. Bidraget får endast förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag.

Från Sverige ska sökande från samma medelsförvaltande organ tillhöra en PI (Prinicipal Investigator). Fler svenska sökande PI från olika medelsförvaltande organ kan ingå i ett projekt förutsatt att det då också ingår PI:s från två andra länder. En sökande PI som också är koordinator kan inte delta i något annat projekt, varken som PI eller som koordinator.

Samhällsutmaningar kräver ett multidisciplinärt angreppsätt. Av den anledningen skall alla ansökningar sträva efter att ha deltagare i projektet från intressentgrupper och beskriva hur resultaten kan spridas och exploateras. Vissa medverkande forskningsfinansiärer godkänner företag som mottagare av finansiering. För svenska sökande gäller att deltagare från intressentgrupper kan vara underleverantörer (subcontractors) till den sökande. Det är viktigt att medelsförvaltaren har godkänt underleverantören när ansökan skickas in. Formas finansierar inte intressentgrupper eller företag som söker projektmedel som PI eller koordinator.

Mer information om Formas krav på medelsförvaltare hittar du här.

Beviljat bidrag

Beredningen av samtliga ansökningar som inkommit till utlysningssekretariatet bereds under 2018 av internationella experter och de högst rankade ansökningarna diskuteras vid ett möte under hösten 2018. Den internationella beredningsgruppen rekommenderar efter utvärdering och diskussion de högst rankade ansökningarna till finansiering. Varje finansiär fattar det slutliga beslutet om finansiering till respektive sökande. Formas forskarråd förväntas fatta beslut i februari 2019. Fattade beslut om bidrag kan inte överklagas. Beslut om finansiering offentliggörs efter det att alla finansiärer har fattat sina beslut. Förväntad projektstart är april 2019.

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet.

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare på Formas
Kristina Laurell
Telefon: +46 (0)8 775 40 59
E-post: kristina.laurell@formas.se

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor kontakta utlysningssekretariatet.

Utlysningssekretariatet
Water JPI 2018 Joint Call Secretariat: ww17@formas.se

Kristina Laurell – Swedish Research Council Formas
Thao Le – Swedish Research Council Formas

Forskningsrådet Formas finansierar forskare från svenska universitet, högskolor och andra svenska offentliga organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

The Joint Programming Initiatives (JPIs) are intergovernmental initiatives aiming at strengthening European leadership and competitiveness in Research and Innovation (R&I). In particular, the Water JPI responds to the grand challenge of “Achieving Sustainable Water Systems for a Sustainable Economy in Europe and Abroad”.

Uppdaterad:7 februari 2019