Konferenser & Workshops

Beslutad: 2018-09-26 00:00

Beslut. Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av vetenskapliga konferenser och workshops (nedan kallat möten) inom Formas samtliga ansvarsområden under 2018-2019. Formas prioriterar möten som hålls i Sverige. Utlysningens totala budget är 2 miljoner kronor.

Beslut

Beslutslista: Konferenser och workshops 2018-09-26 , 13.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad bidrag kan sökas för

Bidrag kan sökas för organisationskostnader, exempelvis möteslokaler. Bidraget kan även täcka kostnader för resor och logi för ett begränsat antal, främst utländska talare och deltagare i möten. OH-kostnader och lönekostnader för arrangörer eller inbjudna föreläsare finansieras inte. Kostnader för deltagande, exempelvis anmälningsavgifter, finansieras inte heller.

Bidragets storlek och projekttid

Riktvärden för bidragets storlek är upp till 200 000 kronor för ett större möte (mer än 200 deltagare) och upp till 30 000 kronor för ett mindre möte (färre än 30 deltagare).
Projekttiden kan som längst vara 15 månader. Projektstart kan tidigast vara den 1 oktober 2018.

Vem kan söka

Doktorsexamen krävs inte för att söka bidrag för att organisera konferenser/workshops. Medelsförvaltare kan endast vara svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag.

Vad ansökan ska innehålla

 • Information om mötet och dess vetenskapliga syfte(n) samt hur dessa bidrar till forskning inom Formas ansvarsområden. Här ska även beskrivas i vilken utsträckning mötet kommer handla om frågor inom dessa.
 • Beskrivning av den vetenskapliga kommittén, inklusive titel, hemvist och relevant kompetens. Beskriv även organisationskommittén och vad de olika ledamöterna bidrar med.
 • En lista över inbjudna föreläsare, inklusive titel, hemvist och relevant kompetens. Beskriv även varför de är relevanta för mötets syften.
 • Beskrivning av mötets värde för kommunikation, samverkan och förnyelse inom området.
 • Förväntat antal deltagare.
 • Tid och plats samt budget och CV.

Ansökan i Prisma

Beskriv projektet under följande rubriker i Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Sammanfattning

En kortfattad och tydlig beskrivning av mötets innehåll och mål.

Information om mötets vetenskapliga syfte(n) och hur det bidrar till forskning inom Formas ansvarsområden

Beskriv det vetenskapliga syftet med mötet och hur det bidrar till forskning inom Formas ansvarsområden. Beskriv även i vilken utsträckning mötet kommer röra frågor inom dessa. Genusaspekter bör beaktas där det är relevant.

Beskrivning av den vetenskapliga kommittén och organisationskommittén

Lista över medlemmar av den vetenskapliga kommittén och organisationskommittén behöver anges om konferensen/workshopen förväntas bli större än 30 deltagare. Ange namn, titel, organisations- tillhörighet och ge en kort sammanfattning av relevant kompetens hos de personer som ingår och hur de bidrar till mötet.

Inbjudna föreläsare vid konferens/deltagare i workshop samt deras bidrag

Lista över inbjudna föreläsare: Ange namn, titel, organisationstillhörighet och ge en kort samman- fattning av kompetenser och varför de är relevanta för mötet.

Beskrivning av mötets värde för kommunikation, samverkan och förnyelse inom området

Var noga med att beakta genusaspekter där det är relevant.

Tid, plats och förväntat antal deltagare

Sammanställs kort i listformat.

Budget

Ange det belopp som söks från Formas. Driftskostnader kan till exempel vara resekostnader för inbjudna talare och andra kostnader relaterade till mötet såsom mötesförtäring och möteslokaler.
I fältet beskrivning anges vilken slags utgiftspost det är.

Formas beviljar inte OH-kostnader i denna utlysning, inte heller lönekostnader för arrangörer eller inbjudna föreläsare vid konferenser/deltagare i workshops. Kostnader för deltagande, exempelvis anmälningsavgifter, finansieras inte.

Klassificeringar

Välj ämnesområde och lägg till en underrubrik. Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden (max tre sammanslagna SCB-koder kan väljas). Välj avslutningsvis minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Ladda upp en bilaga med en detaljerad budget som redogör för hur kostnaderna har beräknats och fördelats på olika finansieringskällor. I denna budgetbeskrivning visar du mötets budget i sin helhet. Under fliken Budget skrivs den summa in som söks från Formas (se mer information under rubriken Budget). Var tydlig och följ utlysningens budgetregler.

Medelsförvaltare

Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer i länken nedan om Formas krav på medelsförvaltare.

Beredningsgrupp

Inget val. Beredningsgruppen vald av Formas.

Medverkande

Medverkande forskare och administratörer bjuds in i ansökan via Prisma.

CV

 • Anställningar – minst en anställning ska läggas till.
 • Postdoktorvistelse – max tre postdoktorsvistelser kan läggas till, men är inte nödvändigt då forskarutbildning inte är ett krav.
 • Forskarutbyten – inte relevant för denna utlysning.
 • Uppehåll i forskningen – inte relevant för denna utlysning.
 • Utbildning – Forskarutbildning är inte ett krav för denna utlysning.
 • Övriga meriter kan läggas till om det är relevant för att styrka den sökandes kompetens att organisera mötet.

Publikationslista

Max fem publikationer för sökande och medverkande forskare kan laddas upp, men är inte nödvändigt.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna i utlysningen bedöms av en intern beredningsgrupp på Formas, när så är relevant bedöms ansökningarna även av externa granskare.

Ansökan bedöms utifrån:

 • Den vetenskapliga kommitténs sammansättning och grad av oberoende från organisatörerna, detta bedöms i proportion till mötets omfattning.
 • Mötets internationella inslag i förhållande till mötets vetenskapliga syfte(n).
 • Mötets explicit uttryckta främjande av förnyelse inom forskningsområdet.
 • Mötets explicit uttryckta värde för kommunikation och samverka inom området.

Formas prioriterar möten som hålls i Sverige. Mötet ska behandla något eller några av Formas ansvarsområden. Mötet får gärna vara tvärvetenskapligt.

Beviljat bidrag

När bidrag för ett möte beviljas förväntas arrangören annonsera om mötet på lämpligt sätt och tydliggöra att Formas har finansierat arrangemanget.

Formas forskarråd förväntas fatta beslut i september 2018. Besluten offentliggörs normalt samma dag eller senast dagen efter på Formas webbplats. Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet. Läs mer om detta i länken till Formas allmänna anvisningar, se nedan.

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontaktpersoner

Ansvarig

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 40
Mobil: +46 (0)72-718 94 38
E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Administrativt stöd

Sara Paglia, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 41 09
Mobil: +46 (0)72-451 33 55
E-post: sara.paglia@formas.se

Uppdaterad:28 januari 2019