Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad 2018-11-14. Formas forskarråd har fattat beslut om vilka forskningsprojekt som beviljas medel i Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären 2018.

Formas finansierar forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Beslut

Beslutslista: Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären (xls) , 20.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma.

Nyhet för årliga öppna utlysningen 2018

Formas uppmuntrar öppen tillgång och användning av vetenskapliga data, förutsatt att det inte strider mot nationell lagstiftning. I den årliga öppna utlysningen 2018 är det obligatoriskt att fylla i och bifoga bilaga K – Forskningsdata till ansökan. Ska ingen data samlas in eller om det inte är möjligt att spara den öppet tillgänglig anges detta i bilagan.

Bidrag för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Formas välkomnar ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Syftet med mobilitetsstödet är att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att besöka nya forskningsmiljöer och på så vis erbjuda möjligheten att lära nya verktyg, arbeta med forskningsfrågor med en ny inriktning och utvidga sina nätverk.

Ansökan om mobilitetsstöd kan göras för mellan 24 och 48 månader, där minst 1/3 av den sammanlagda tiden som man söker medel för ska spenderas vid ett hemuniversitet eller forskningsinstitut och minst 1/3 ska spenderas vid ett eller flera värduniversitet eller forskningsinstitut. Det innebär att forskaren kan tillbringa från 8 till 32 månader vid värdorganisationen(erna). Vistelsen kan delas upp i flera perioder, men dessa perioder får inte vara kortare än tre månader. Den tilltänkte bidragstagaren ska stå som projektledare på ansökan och vara anställd vid ett svenskt hemuniversitet eller forskningsinstitut (som blir medelsförvaltare av bidraget) under hela bidragsperioden om projektet beviljas medel. Det kan vara samma universitet vid vilket doktorsexamen avlades, men det kan även vara ett annat universitet eller forskningsinstitut. Värdorganisation(erna) kan ligga i Sverige eller utomlands, men internationella vistelser uppmuntras.

Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökning med olika huvudsökanden till Formas årliga öppna utlysning. Detta gäller inom och mellan samtliga delutlysningar (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare och/eller medel för mobilitetsstöd tillforskare tidigt i karriären). Ansökningar som har samma innehåll kommer att avvisas.

Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan till Formas öppna utlysning per utlysningstillfälle. De forskare som uppfyller behörighetskraven i mer än en delutlysning (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare och/eller medel för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären) kan enbart inkomma med en ansökan till en av de utlysningar där de är behöriga att söka.

Det är endast tillåtet att ha ett löpande projektbidrag som projektledare (huvudsökande) i Formas öppna utlysning. Ett projekt räknas som löpande endast under de år medel betalas ut, även om dispositionstiden är längre än så. Projektansökningar från forskare som redan har ett löpande projektbidrag under 2019 från någon av Formas öppna utlysningar, oavsett delutlysning, avvisas utan granskning.
Projektstart för mobilitetsstöd kan ske tidigast 1 januari 2019 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2019.

Följande kan ansökas om:

 • Sökandens lön vid den medelsförvaltande hemorganisationen i enlighet med sökandens befintliga lön eller motsvarande ingångslön vid medelsförvaltaren.
 • OH-kostnader och direkta lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Bidragsansökningar avseende driftkostnader och kostnader för utrustning kommer inte att beviljas.

Formas täcker kostnader för resor och merkostnader för vistelsen vid värdorganisation(erna), för sökanden och medföljande familjemedlemmar. Summan som beviljas är en schablonsumma som beror på i) värdlandets kostnadsläge och ii) antalet medföljande familjemedlemmar. Denna schablonsumma baseras på siffror från Arbetsgivarverket.

Riktvärde för bidragets storlek

Bidrag för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären kan enbart omfatta den sökandes lön samt OH-kostnader och direkta lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Bidrag avseende driftkostnader och kostnader för utrustning kommer inte att beviljas.

Vem kan söka

För att kunna ansöka om mobilitetsstöd ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom de tre senaste åren (för 2018 innebär det tidigast den 1 januari 2015 och före den 1 oktober 2018). Observera att en kopia av examensbeviset på avlagd doktorsexamen ska lämnas in till Formas senast den 1 oktober 2018. Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring, politiska uppdrag eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska anges i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från treårsregeln. Den tilltänkte bidragstagaren ska stå som projektledare på ansökan. Bidrag för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Vad ansökan ska innehålla

 • Projektets mål och syfte
 • Projektbeskrivning
 • Projektets möjliga samhällsnytta och kommunikation med intressenter/användare
 • Budget (endast lön och OH)
 • CV och publikationslista
 • Beskrivning av hur projektet och forskningsmiljön vid hem- och värdorganisation(erna) kommer att bidra till sökandens utveckling, samt en resplan. Ladda ner mall , 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. och läs mer under bilaga G.
 • Kopia av diplom eller examensbevis på avlagd doktorsexamen alternativt att sökande uppger i ansökan att examensbeviset kommer skickas till Formas efter den 12:e april men senast den 1:a oktober.
 • Bilaga K – Forskningsdata (mall , 875.2 kB, öppnas i nytt fönster.).
 • Inbjudan från hem- och värdorganisation(er) (Bilaga L). Bilagan ska innehålla en inbjudan från både hem- och värdorganisation(erna). Inbjudningarna bör innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen samt en försäkran om att nödvändiga faciliteter och resurser kommer att ställas till förfogande.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men Formas rekommenderar att ansökan skrivs på engelska. Formas beredningsgrupper har en internationell sammansättning och ansökningar som i sin helhet skrivs på svenska kommer att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Den sökande kommer inte ges möjlighet att läsa eller göra ändringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska, medan den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska. Vänligen notera att budgetspecifikationen alltid bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är.

Bedömning av ansökan

Inkomna ansökningar bedöms i någon av Formas beredningsgrupper för årliga öppna utlysningen. Sökande kan föreslå upp till tre beredningsgrupper i prioriteringsordning från den rullmeny som finns i ansökningsformuläret. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, kan ansökan efter samråd med projektledaren flyttas till annan beredningsgrupp. Information om beredningsgruppernas inriktningar.

Beredningsgrupperna är problemorienterade och brett definierade för att kunna täcka in Formas ansvarsområden. I varje grupp ingår både aktiva forskare och användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan. Forskarna är i majoritet. Grupperna har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Grupperna kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fem kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet:

 • Frågeställning
 • Metod och genomförande
 • Vetenskaplig kompetens. För Mobilitetsstöd ska även forskningsmiljöns styrka och konkurrenskraft bedömas för både hem- och värdorganisation(erna) under detta kriterium.

Kriterier för samhällsrelevans:

 • Frågeställningens möjliga samhällsnytta
 • Kommunikation med intressenter/användare

Alla kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan. Genus och andra kritiska perspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant.
Fördjupad information om Formas bedömningskriterier och beredningsprocess.

Beslut om bidrag

Formas forskarråd planerar att fatta beslut om bidrag den 14 november 2018. Besluten offentliggörs på Formas hemsida samma dag. Besluten kan inte överklagas.

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan om bidrag för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären lämnas i ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto.
Länk till Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla följande information:

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive blanksteg)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive blanksteg)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive blanksteg vardera)

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (7 000 tecken inklusive blanksteg)
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken inklusive blanksteg). Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet: i) kortfattad beskrivning av grundutrustning, ii) kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, iii) bekräftelse på att internationella avtal och regler följs, iv) genus och andra kritiska perspektiv.
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/användare (8 000 tecken inklusive blanksteg). Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta och vilka de relevanta intressenterna/användarna av forskningen är samt hur forskningen och dess resultat planeras kommuniceras med dessa intressenter. Stöd för att adressera kommunikationskriteriet. , 86.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (5 000 tecken inklusive blanksteg).

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad i projektet. Det visar om sökande bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Specificera lokalkostnader (om lokalkostnader inte ingår i OH-kostnader) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på lokalkostnader.
 • Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till lönekostnaden. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen och bör skrivas på engelska (en svensk budgetspecifikation kommer inte att översättas).
 • I fältet "Annan kostnad" anges om projektet har finansiering från annan källa.
 • Observera att i Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Etik

Klassificeringar

 • Välj ett ämnesområde.
 • Välj minst en och max tre SCB-koder.
 • Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för projektet anges i den första rutan. För mer information om målens innebörd se här. Länk till annan webbplats.
 • Ange minst ett och max fem nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

 • Följande bilagor ska bifogas ansökan:
 • Bilaga G. Beskrivning av hur projektet och forskningsmiljön vid värd- och hemorganisation(erna) kommer att bidra till sökandens utveckling samt en resplan. Mall för Bilaga G. , 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Bilaga I. Kopia av diplom eller examensbevis på avlagd doktorsexamen. Sökanden som önskar inkomma med sitt examensbevis till Formas efter den 12:e april men senast den 1:a oktober skriver en notering om detta och laddar upp som en pdf (max 4 MB).
 • Bilaga K. Forskningsdata. Denna bilaga ska fyllas i och bifogas alla ansökningar. Ska ingen data samlas in eller om det inte är möjligt att spara den öppet tillgänglig anges detta i bilagan. Notera att svenska universitet, högskolor och andra myndigheter ansvarar för säker förvaring av de data som samlas in genom deras verksamhet. Bidrag till datalagring som kan anses ligga inom en myndighets ansvar ska inte ingå i ansökan. Formas rekommenderar att data publiceras inom rimlig tid och ska vara tillgängliga genom relevanta nationella och/eller internationella organisationer för datapublicering (mall , 875.2 kB, öppnas i nytt fönster.).
 • Bilaga L. Inbjudan från hem- och värdorganisation(erna). Bilagan ska innehålla en inbjudan från både hem- och värdorganisation(erna). Inbjudningarna bör innehålla ett utlåtande om den planerade forskningen samt en försäkran om att nödvändiga faciliteter och resurser kommer att ställas till förfogande. Maximalt en bilaga (PDF) om 4 MB kan laddas upp.
 • Följande bilaga kan laddas upp om relevant för ansökan:
 • Bilaga J. Illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga (PDF) om 4 MB kan laddas upp.

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Kontakta din organisation om den saknas i listan. Din organisation måste då skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt efter utlysningen stängts till medelsförvaltaren som har sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Beredningsgrupper

 • Välj den beredningsgrupp där du önskar få din ansökan granskad, välj i prioriteringsordning ytterligare två beredningsgrupper som alternativ.

Medverkande

 • Den sökande bjuder in eventuella medverkande administratörer (inte en del av projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret). Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Den sökande bjuder in medverkande administratörer genom att söka deras för- och efternamn samt e-mail adress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-mailadress krävs).

CV

Den sökande hämtar de uppgifter från sin personliga profil som är relevanta för den aktuella ansökan.

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.

 • Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar. Eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

 • Meriter och utmärkelser:
  • Handledda personer: t.ex. examensarbetare; ange det totala antalet samt namnge de mest relevanta (max 10).
  • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
  • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska den sökande forskarens hela bibliometriska profil summeras (max 800 tecken inklusive blanksteg). Denna summering bör inkludera följande: i) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), ii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.
   Under övriga meriter läggs även andra meriter som är relevanta för ansökan, som till exempel populärvetenskapliga texter samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

 • Den sökande forskaren anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profil.

Länkar

Allmänna anvisningar
Medelsförvaltare
Så här bereds din ansökan hos Formas
Formas etikpolicy
Sök i Prisma
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om Prisma
Användarstöd för Prisma
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stöd för att adressera kommunikationskriteriet
, 86.8 kB, öppnas i nytt fönster.
FAQ 2018 , 65 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Här finns kontaktuppgifter till ansvariga för respektive beredningsgrupp.

För mer specifika frågor angående utlysningen vänligen kontakta:

Karin Önneby, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 22
E-post: karin.onneby@formas.se

Linda Bergqvist Ampel, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 62
E-post: linda.ampel@formas.se

Formas jourtelefon, 08-775 4005, och chatt kan besvara allmänna frågor om utlysningen under perioden 9–12 april: kl. 9:00–16:00, lunchstängt 12:00-13:00.

För teknisk support Prisma

Prisma support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:22 februari 2019