Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2018

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad 2018-11-14. Utlysningen stänger den 12 april kl 14.00. Den 14 november 2018 tar Formas forskarråd beslut om vilka forskningsprojekt som beviljas medel i Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2018.

Beslut

Beslutslista: Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2018 14 november 2018
, 29.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma.

Formas finansierar forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Nyhet för årliga öppna utlysningen 2018

Formas uppmuntrar öppen tillgång och användning av vetenskapliga data, förutsatt att det inte strider mot nationell lagstiftning. I den årliga öppna utlysningen 2018 är det obligatoriskt att fylla i och bifoga bilaga K – Forskningsdata till ansökan. Ska ingen data samlas in eller om det inte är möjligt att spara den öppet tillgänglig anges detta i bilagan.

Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt

Syftet med årliga öppna utlysningen är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden. I årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning.

Projektstart för forsknings- och utvecklingsprojekt i årliga öppna utlysningen 2018 kan ske tidigast 1 januari 2019 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2019. Medel kan sökas för högst tre år (36 månader).

Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan till Formas öppna utlysning per utlysningstillfälle. De forskare som uppfyller behörighetskraven i mer än en delutlysning (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare och/eller medel för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären) kan enbart inkomma med en ansökan till en av de utlysningar där de är behöriga att söka.

Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökning med olika huvudsökanden till Formas årliga öppna utlysning. Detta gäller inom och mellan samtliga delutlysningar (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare och/eller medel för mobilitetsstöd tillforskare tidigt i karriären). Ansökningar som har samma innehåll kommer att avvisas.

Det är endast tillåtet att ha ett löpande projektbidrag som projektledare (huvudsökande) i Formas öppna utlysning. Ett projekt räknas som löpande endast under de år medel betalas ut, även om dispositionstiden är längre än så. Projektansökningar från forskare som redan har ett löpande projektbidrag 2019 från någon av Formas öppna utlysningar, oavsett delutlysning, avvisas utan granskning.

Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och teknisk personal. Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering.

Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt kan förutom lön avse finansiering av driftkostnader (t.ex. förbrukningsartiklar, utrustning till ett värde av max 500 000 kronor, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access), avskrivningskostnader för utrustning (max 500 000 kronor) och lokalkostnader.

Bidragen får användas som svensk samfinansiering av forsknings- och utvecklingsinriktade EU-projekt.

Utöver forskningsprojekt finansierar Formas även utvecklingsprojekt i begränsad omfattning. Utvecklingsprojekt definieras som systematisk och metodisk användning av forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att ta fram nya eller väsentligt förbättra befintliga produkter, processer eller system (OECD Frascati-manualen). För att söka finansiering av utvecklingsprojekt hos Formas är samfinansiering (minst 50 procent) ett krav.

Riktvärde för bidragets storlek

Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt kan max omfatta 1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 1 miljon kronor per år kommer ansökan att avvisas.

Vem kan söka

För att kunna ansöka om bidrag inom forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare ska huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare (för 2018 innebär detta tidigast den 1 januari 2010 och senast den 31 december 2016). Föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring, politiskt uppdrag eller annan liknande omständighet som förhindrat forskningsverksamhet under tiden närmast efter examen ska anges i inlämnad CV och kan vara skäl för att medge undantag från åttaårsregeln. Den tilltänkte bidragstagaren ska stå som projektledare på ansökan. Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare (läs mer om godkända medelsförvaltare här). Det finns inte någon åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

Vad ansökan ska innehålla

 • Projektets mål och syfte
 • Projektbeskrivning
 • Projektets potentiella samhällsnytta och kommunikation med intressenter/användare
 • Budget
 • CV och publikationslista för huvudsökande och medverkande forskare
 • Bilaga K – Forskningsdata

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men Formas rekommenderar att ansökan skrivs på engelska. Formas beredningsgrupper har en internationell sammansättning och ansökningar som i sin helhet skrivs på svenska kommer att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Den sökande kommer inte ges möjlighet att läsa eller göra ändringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska, medan den korta projektbeskrivningen ska finnas på både svenska och engelska. Vänligen notera att budgetspecifikationen alltid bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är.

Bedömning av ansökan

Inkomna ansökningar bedöms i någon av Formas beredningsgrupper för årliga öppna utlysningen. Sökande kan föreslå upp till tre beredningsgrupper i prioriteringsordning från den rullmeny som finns i ansökningsformuläret. I de fall Formas anser att kompetensen för bedömning av en ansökan finns i en annan än de tre föreslagna beredningsgrupperna, kan ansökan efter samråd med projektledaren flyttas till annan beredningsgrupp. Information om beredningsgruppernas inriktningar.

Beredningsgrupperna är problemorienterade och brett definierade för att kunna täcka in Formas ansvarsområden. I varje grupp ingår både aktiva forskare och användare av forskningsresultat som är kvalificerade för att bedöma den potentiella samhällsnyttan. Forskarna är i majoritet. Grupperna har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Grupperna kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fem kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet:

 • Frågeställning
 • Metod och genomförande
 • Vetenskaplig kompetens

Kriterier för samhällsrelevans:

 • Frågeställningens möjliga samhällsnytta
 • Kommunikation med intressenter/användare

Alla kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan. Genus och andra kritiska perspektiv bör beaktas i projektförslag där så är relevant. Fördjupad information om Formas bedömningskriterier och beredningsprocess

Beslut om bidrag

Formas forskarråd planerar att fatta beslut om bidrag den 14 november 2018. Besluten offentliggörs på Formas hemsida samma dag. Besluten kan inte överklagas.

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan om bidrag för forsknings- och utvecklingsprojekt lämnas i ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto.

Länk till Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla följande information:

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive blanksteg)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive blanksteg)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive blanksteg vardera)

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (7 000 tecken inklusive blanksteg).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken inklusive blanksteg). Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet: i) om ansökan avser ett utvecklingsprojekt ii) kortfattad beskrivning av befintlig och behov av ny grundutrustning, iii) kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, iv) bekräftelse på att internationella avtal och regler följs, v) genus och andra kritiska perspektiv, vi) huvudhandledare om finansiering söks för en doktorand.
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta och planerad kommunikation med intressenter/användare (8 000 tecken inklusive blanksteg). Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta och vilka de relevanta intressenterna/användarna av forskningen är samt hur forskningen och dess resultat planeras kommuniceras med dessa intressenter (se stöd för att adressera kommunikationskriteriet) , 86.8 kB, öppnas i nytt fönster..
 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (5 000 tecken inklusive blanksteg).

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad för samtliga deltagare i projektet, även för de projektdeltagare som bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Specificera driftskostnader och lokalkostnader (om lokalkostnader inte ingår i OH-kostnader) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.
 • Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, publicering via Open Access av både publikationer och data, mm. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen och bör skrivas på engelska (en svensk budgetspecifikation kommer inte att översättas).
 • I fältet ”Annan kostnad” anges om projektet har finansiering från annan källa, här anges medel som inte söks från Formas men som är relevant för projektets genomförande.
 • Observera att i Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Etik

Djur- och humanförsök beskrivs när det är relevant för genomförandet av projektet. Läs mer i Formas allmänna anvisningar.

Klassificeringar

 • Välj ett ämnesområde.
 • Välj minst en och max tre SCB-koder.
 • Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för projektet anges i den första rutan. För mer information om målens innebörd se här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Ange minst ett och max fem nyckelord som beskriver projektet.

Bilagor

Följande bilaga kan laddas upp om relevant för ansökan:

 • Bilaga J. Illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp.

Följande bilaga är obligatorisk för alla ansökningar:

 • Bilaga K. Forskningsdata. Denna bilaga ska fyllas i och bifogas alla ansökningar. Ska ingen data samlas in eller om det inte är möjligt att spara den öppet tillgänglig anges detta i bilagan. Notera att svenska universitet, högskolor och andra myndigheter ansvarar för säker förvaring av de data som samlas in genom deras verksamhet. Bidrag till datalagring som kan anses ligga inom en myndighets ansvar ska inte ingå i ansökan. Formas rekommenderar att data ska publiceras inom rimlig tid och ska vara tillgängliga genom relevanta nationella och/eller internationella organisationer för datapublicering (mall , 875.2 kB, öppnas i nytt fönster.).

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare.
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Kontakta din organisation om den saknas i listan. Din organisation måste då skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt efter utlysningen stängts till medelsförvaltaren som har sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Beredningsgrupper

 • Välj den beredningsgrupp där du önskar få din ansökan granskad, välj i prioriteringsordning ytterligare två beredningsgrupper som alternativ.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare (disputerade forskare som anses vara medsökande för projektet) och medverkande administratörer (inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret). Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Den sökande hämtar för ansökan relevanta uppgifter från sin personliga profil i Prisma. Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan och bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Uppgifterna ska omfatta:

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.

 • Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

 • Meriter och utmärkelser:
  • Docentur
  • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de mest relevanta (max 10).
  • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
  • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin bibliometriska profil, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive blanksteg). Denna summering bör inkludera följande: i) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), ii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.
   Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

 • Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.

Länkar

Allmänna anvisningar
Medelsförvaltare
Så här bereds din ansökan hos Formas
Formas etikpolicy
Sök i Prisma
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om Prisma
Användarstöd för Prisma
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stöd för att adressera kommunikationskriteriet
, 86.8 kB, öppnas i nytt fönster.
FAQ 2018 , 65 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Här finns kontaktuppgifter till ansvariga för respektive beredningsgrupp.

För mer specifika frågor angående utlysningen vänligen kontakta:

Karin Önneby, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 22
E-post: karin.onneby@formas.se

Linda Bergqvist Ampel, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 62
E-post: linda.ampel@formas.se

Formas jourtelefon, 08-775 4005, och chatt kan besvara allmänna frågor om utlysningen under perioden 9–12 april: kl. 9:00–16:00, lunchstängt 12:00-13:00.

För teknisk support Prisma

Prisma support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma

Uppdaterad:28 januari 2019