Akutbidrag 2019

Beslutad: 2020-01-15 00:00

Akutbidrag för att säkerställa framtida tillgänglighet av data 2019.

En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner;
humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Formas akutbidrag är årligt återkommande.

För en akutansökan gäller

Ansökan för ett akutbidrag kan skickas in löpande under året och registreras på en gång när den är inskickad i Prisma till Formas. Signering av ansökan av sökande och medelsförvaltare ska sedan ske inom sju veckodagar efter det att ansökan har skickats in. Beredningen av en ansökan för akutbidrag tar ca sex till tio veckor. Beslut fattas löpande under året.

Sökande ska i sin ansökan

 • motivera det akuta behovet av att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterial
 • motivera och förklara eventuella konsekvenser av ett uteblivet akutanslag
 • motivera hur projektet tillhör ett eller fler av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och/eller samhällsbyggande
 • beskriva kortfattat forskningspotentialen av data/forskningsmaterial
 • redogöra för vilken metod som ska användas för insamlingen av data/forskningsmaterial
 • ange kostnaden för att säkerställa data/forskningsmaterial.

Projektet genomförs under maximalt ett år.

Bidrag kan sökas för

 • Kostnader för att genomföra insamlingen av data/forskningsmaterial: löner till forskare, doktorander eller teknisk personal samt relevanta driftskostnader som exempelvis förbrukningsartiklar och resor samt övriga kostnader.
 • Kostnader för sådan bearbetning och analys av data/forskningsmaterialet som behövs för att säkerställa möjligheterna att använda det i framtiden.

Kostnader för deltagande i konferenser och publicering i tidskrifter beviljas inte för ett akutbidrag.

Riktvärde för bidragets storlek

Riktvärdet för bidragets storlek är relaterat till kostnaderna för genomförandet av projektet under ett år. Den sökande bör tydligt specificera kostnaderna för att utföra det akuta projektet med avseende på arbetsplanen.

Vem kan söka?

För att få söka ett akutbidrag måste projektledaren och eventuell medverkande ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Bedömning av ansökan

Formas bedömer ansökningar om akutbidrag. När så är relevant bedöms ansökan även av externa granskare. Granskning av okomplicerade fall kan oftast göras inom sex veckor medan ansökningar som kräver extern granskning tar längre tid.

Kriterier för bedömning av ansökan och grund för beslut för finansiering:

 • Projektet skall uppfylla det akuta behovet av att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterial.
 • Projektet ska tillhöra ett eller fler av Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
 • Projektet skall uppfylla Formas krav på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans.

Kriterier för vetenskaplig kvalitet: Frågeställning med avseende på det akuta behovet. Metod och genomförande av att säkerställa data/forskningsmaterialet. Vetenskaplig kompetens av projektledare/medverkande.

Kriterier för samhällsrelevans: Frågeställningens möjliga samhällsnytta. Kommunikation med intressenter/användare bedöms ej då det inte är relevant för genomförande av ett akutprojekt.

Ansökan som inte tillräckligt väl beskriver och motiverar det akuta behovet av att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterialet, i enlighet med beskriven inriktning och krav för denna utlysning, avvisas utan vidare beredning.

Beviljat bidrag

Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan om ett akutbidrag lämnas i ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto.

Ansökan ska innehålla följande information: 

Grundinformation

 • Ange de månader ansökan avser (Projektet kan max vara 12 månader. Projekt som exempelvis avses börja i maj 2019 kan ha en projektlängd till max sista april 2020).
 • Projekttitel på svenska och engelska
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska och engelska
 • Sammanfattning på svenska och engelska

Både den populärvetenskapliga beskrivningen och sammanfattningen bör tydligt ta upp det akuta behovet av ansökan, mål och relevans samt metod.  

Projektinformation

Det akuta behovet, Formas ansvarsområden och relevans för och mål med projektet

 • Sökande motiverar det akuta behovet av att säkerställa data/forskningsmaterialet. (Mål/relevans)
 • Sökande motiverar och förklarar eventuella konsekvenser av ett uteblivet akutanslag
 • Sökande motiverar hur projektet tillhör ett eller fler av Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande. (Mål/relevans)
 • Sökande beskriver den vetenskapliga relevansen kortfattat. (Underliggande frågeställning, referenser)

Projektbeskrivning innefattar arbetspaket och tidsplan, material och metoder.

 • Sökande redogör för metoden och insamlingen av data/forskningsmaterial.
 • Sökande redogör för genus och andra kritiska perspektiv.

Samhällsrelevans

 • Kriterier för samhällsrelevans: Frågeställningens möjliga samhällsnytta. 

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad för samtliga deltagare i projektet, även för de projektdeltagare som bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Specificera driftskostnader och lokalkostnader (om lokalkostnader inte ingår i OH-kostnader) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.
 • Budgetspecifikation. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen och bör skrivas på engelska (en svensk budgetspecifikation kommer inte att översättas).
 • I fältet "Annan kostnad" anges om projektet har finansiering från annan källa, här anges medel som inte söks från Formas men som är relevant för projektets genomförande.
 • Observera att i Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Etik

Klassificeringar

Bilagor

 • Bilaga J. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén kan en bilaga laddas upp. Max en bilaga om 4 MB i formaten jpg, png eller gif accepteras.
 • Bilaga K. Klimat- och miljödata, denna bilaga rekommenderas för alla ansökningar som avser klimat- och miljöforskning där datainsamling ingår som en viktig del av projektet. Uppgifterna som lämnas kommer att utgöra ett underlag för granskningen av ansökan. Notera att svenska universitet, högskolor och andra myndigheter ansvarar för säker förvaring av de data som samlas in genom deras verksamhet. Bidrag till datalagring som kan anses ligga inom en myndighets ansvar ska inte ingå i ansökan. Data ska publiceras inom rimlig tid och ska vara tillgängliga genom relevanta nationella och/eller internationella organisationer för datapublicering (mall , 875.2 kB..)

Medelsförvaltare

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Kontakta din organisation om den saknas i listan. Din organisation måste då skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt efter utlysningen stängts till medelsförvaltaren som har sju veckodagar på sig att signera ansökan.  

Beredningsgrupper

 • För akutbidrag är beredningsgruppen vald.   

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare (de forskare som anses vara medsökande för projektet) och medverkande administratörer (inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret). Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs). 

CV

Den sökande hämtar för ansökan relevanta uppgifter från sin personliga profil i Prisma. Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan och bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Uppgifterna ska omfatta:

 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:
 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin bibliometriska profil, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag), ii) Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält. Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10). 

Publikationslista

 • Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.  

Länkar

Teknisk support Prisma

Prisma IT-support Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:15 januari 2020
Sidansvarig: Kristina Laurell