ERA-Net AXIS

Beslutad: 2019-03-12 00:00

Joint Programming-initiativet “JPI Climate” har öppnat sitt andra ERA-Net för att förstärka transnationell forskning om klimatpåverkan. Utlysningen riktar sig till forskare baserade i Belgien, Frankrike, Irland, Moldavien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Beslutslista: JPI Climate ERA-Net AXIS 2018 , 16.5 kB.

ERA-Net AXIS (Assessment of cross - sectoral climate impacts and pathways for sustainable transformation) syftar till att stärka transnationell och tvärsektoriell forskning för att öka integrering och robusthet i forskning om klimatpåverkan och koppla den till samhällsbehov. AXIS strävar efter att överbrygga gränser mellan vetenskapliga discipliner och grupper genom inter- och transdisciplinära forskningsprojekt.

AXIS följer på det tidigare JPI Climate ERA-Netet ”Climate Services”. Båda ingår som delar av JPI Climates arbete med att bidra till implementeringen av den europeiska färdplanen för klimattjänster. AXIS ämnar framförallt att bidra till att förbättra integrationen mellan fysiska och socioekonomiska data och att förstärka förtroendet för klimattjänster och att öka förståelsen för osäkerheter i klimattjänster i beslutsstödsystem.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen sker i två steg: deadline för steg 1 (förregistrering) är den 18 juni 2018 (17:00, CEST) och deadline för steg 2 (fullständig ansökan) är den 8 oktober 2018 (17:00, CEST). Förväntad projektstart är vår 2019. Ansökan sker genom ERA-Net AXIS ansökansportal.

Vem kan söka?

Utlysningen riktare sig till sökande i någon av de 10 länder vars nationella forskningsfinansiärer medverkar i ERA-Net AXIS (Belgien, Frankrike, Irland, Moldavien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike). De nationella forskningsfinansiärerna kommer tillhandahålla medel till medverkande forskargrupper i respektive land. Detta innebär att villkoren skiljer sig något från land till land. Projekt som beviljas stöd ska bestå av minst tre partner från minst tre av de i utlysningen medverkande länderna.

Villkor för deltagare från respektive land framgår i de nationella annexen. Länk till annan webbplats.

Villkor för sökande från Sverige

Sökande och medverkande forskare måste ha avlagt doktorsexamen. Bidraget får endast förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag.

Stöd kan ges till forskningsprojekt som ligger inom utlysningens alla tre teman. Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, såsom anställningar för forskare eller doktorander, resor, konferenser och workshops, provtagning och analyser samt till lokaler och andra relaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Bidrag kan sökas för utrustning till en maximal kostnad av 500 000 svenska kronor. Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access.

Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Formas allmänna villkor för bidrag till forskningsprojekt gäller.

Riktvärde för bidragets storlek

Sökande från Sverige kan som mest söka 300 000 euro för deltagande i ett projekt och 500 000 euro om sökande också koordinerar projektet. Projekt kan sökas för max 3 år.

Återrapportering av beviljade projekt

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslut.

Information och ansökan

Fullständig utlysningstext, regelverk och ansökansportal finns på JPI Climate/ AXIS portal Länk till annan webbplats..

Kontaktperson på Formas

Anders Clarhäll, analytiker, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 41 04
E-post: anders.clarhall@formas.se

Kontaktperson på utlysningssekretariatet

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor.

Cornelia Parisius
Telefon: +49 228 3821 1422
E-post: cornelia.parisius@dlr.de

Uppdaterad:12 mars 2019