Forskning om hållbara hav

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Lösningar som främjar hållbart nyttjande av världens hav samt för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med deltagare från flera olika länder.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Svenska deltagare i ett forskningssprojekt kan sammanlagt söka 3-4 miljoner kronor över tre år.

Beslutad: 2020-02-29 16:00

Denna globala utlysning är nu stängd för nya ansökningar. Inkomna projektförslag utvärderas för att eventuellt bjudas in att inlämna fullständiga projektansökningar. Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans genomför denna utlysning för att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav och för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar.

Totalt bidrar 16 finansiärer från 14 länder i denna utlysning med medel och in-kind bidrag motsvarande ungefär 16 miljoner euro.

 • Australien
 • Brasilien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Island
 • Indien
 • Japan
 • Norge
 • Filippinerna
 • Ryssland
 • Saudiarabien
 • Sydafrika
 • Sverige
 • USA

Genom SIDA kan även forskare från följande länder delta: Somalia, Kenya, Tanzania, Moçambique, Comorerna och Madagaskar.

Detta ämne fokuserar kring påverkan på miljö, samhälle, kultur och ekonomi från utvinning av olika resurser (t.ex. fiske, akvakultur, muddring, gruvdrift av sand och mineraler) såväl som annat nyttjande av haven (t.ex. turism, fartygstrafik).

Forskningen ska inrikta sig på påverkan av sådana ekonomiska aktiviteter på ekosystemen, på samhället inklusive hälsofrågor, kultur och ekonomi, liksom på de sociala systemens kapacitet att hantera denna påverkan.

Vår kapacitet att använda haven på ett hållbart sätt påverkas av vår förståelse för förändringar i haven på olika skalor, samt de synergistiska och additiva effekter som kan uppstå av olika förändringar. Forskningen inom detta ämne bör inkludera frågeställningar kring interaktioner mellan olika påverkansfaktorer, såsom klimatförändringar, försurning, föroreningar och syrebrist, biologiska processer såsom förändringar i artutbredning och biodiversitet samt fysikaliska processer såsom förändringar i havsströmmar, temperatur och havsnivå.

Dessa utmaningar är naturligtvis mycket komplexa och kräver därför verkligt transdisciplinära ansatser med forskare från

 • samhällsvetenskap/humaniora/ekonomi
 • naturvetenskap/ teknologi
 • företrädare för samhället och dess organisationer

Projekten ska redan i planeringsstadiet integrera användare och intressenter genom så kallad co-design, co-development och co-implementation.

Ett viktigt kriterium är att varje konsortium ska ha stöd från minst tre deltagande finansiärer, från tre olika länder och med relevant global geografisk spridning. Konsortiepartners som inte är berättigade till stöd från de deltagande finansiärerna kan delta i projektet på egen bekostnad.

Denna utlysning avser att stödja medelstora forskningsprojekt med en varaktighet på 3–4 år. Ansökningsprocessen omfattar två steg, som inleds med en obligatorisk registrering och beskrivning av projektet (föransökan), varefter utvalda projekt bjuds in att inlämna en fullständig ansökan.

Ansökan

Detaljer om utlysningen och ansökningsprocessen är beskrivna på Belmont Forums ansökningsportal Länk till annan webbplats. och på Belmont Forums webbplats Länk till annan webbplats.. Sista datum för föransökningar är den 31 januari 2019 och för steg 2 gäller 27 augusti 2019.

Träningsmoduler för ansöknings-processen finns att se på Belmont Forums YouTube-kanal Länk till annan webbplats.. Innan ni påbörjar ansökan rekommenderas ni att kontakta de finansiärer ni avser att söka medel från, kontaktpersoner finns i respektive annex i utlysningsdokumenten.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt