Öppen vetenskap och Plan S

Formas ställde sig i september 2018 bakom initiativet Plan S, och ingår i en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer, Coalition S, som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Plan S är organisationens särskilda initiativ för att påskynda övergången mot omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierade forskningsresultat i vetenskapliga publikationer.

Fri forskning är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Därför finansieras den forskning som bedrivs på olika lärosäten, i huvudsak, med offentliga medel. Men för att resultaten ska kunna spridas och komma till nytta är det viktigt att de kvalitetssäkras och att alla har möjlighet att ta del av resultaten med så liten fördröjning som möjligt.

Dagens system för vetenskaplig publicering innebär att ett fåtal stora globala förlag genom monopolliknande ställning har skapat sig möjlighet att ta betalt på ett sådant sätt att många forskningsresultat i praktiken blir inlåsta bakom kostsamma betalväggar. I förlängningen innebär det att vissa lärosäten, myndigheter, andra forskningsutförare och organisationer liksom enskilda medborgare i Sverige och utomlands inte har tillgång till de offentligt finansierade forskningresultat som är mest aktuella.

Sammantaget innebär det här att de offentliga forskningsmedlen inte får den utväxling som skulle vara möjlig, för att med forskningen som grund skapa ny kunskap för att möta olika samhällsutmaningar. Därutöver får det offentliga systemet betala först för forskningen därefter för publiceringen och till sist även för att ta del av densamma, när gemensamma resurser istället skulle kunna gå till att finansiera mer forskning.

Formas, liksom många svenska forskningsfinansiärer, har jobbat länge med frågan om öppen vetenskap och vi har ställt krav på open access-publicering för våra projekt sedan 2012. Formas vill, tillsammans med de andra organisationerna som anslutit sig till Plan S, öka takten i övergången till ett system som bygger på öppen vetenskap. Forskningsresultat som är finansierad med skattemedel ska vara omedelbart tillgängliga. Arbetet för detta har pågått sedan tidningsvärlden började digitaliseras i början av 2000-talet. Även om det finns utmaningar att hantera menar Formas att mer moderna affärsmodeller som stöder publicering av kvalitetssäkrade forskningsresultat behöver komma på plats inom en överblickbar tid.

Formas kommer att tillämpa regelverket framåtsyftande från och med 2020. Det innebär att det är utlysningens öppningsdatum som är relevant för vilka villkor som gäller. Våra nuvarande villkor kommer fortsätta gälla för projekt som beviljas finansiering i utlysningar som öppnar innan 1 januari 2020. Vi kommer att meddela i god tid hur de nya villkoren ser ut.

Våra nuvarande krav för öppen tillgång gäller och är desamma som förra året. Nuvarande villkor tillåter publicering i så kallade hybridtidskrifter med embargotider på upp till sex månader. Vi utreder för närvarande hur våra villkor kommer ändras med anledning av Plan S men det påverkar inte de projekt som beviljas i utlysningarna som genomförs under 2019.

De villkor som gällde när du skrev ditt kontrakt med Formas gäller och kommer inte ändras.

Här uppdaterar vi texten kontinuerligt för att berätta om hur vårt arbete med Plan S och nya villkor fortskrider:

OA2020 och Coalition S i gemensamt ställningstagande

I mitten av maj går OA2020, ett internationellt samarbete mellan rektorskonferenser, bibliotek och forskningsorganisationer, tillsammans med Coalition S ut med ett gemensamt ställningstagande för öppen vetenskap. Syftet är att snabba på omställningen till öppen tillgång av vetenskapliga publikationer.

Här är några viktiga hållpunkter i vad som tidigare skett i arbetet med Plan S:

Konsultation om implementeringen av Plan S

En omfattande konsultation av Plans S särskilda plan för implementering genomförs på såväl EU- som nationell nivå och analysen av olika intressenters inspel pågår. Konsultationen syftade till att få in synpunkter på hur Plan S bäst ska kunna genomföras och analysen kommer att leda till att implementeringsplanen uppdateras.

I januari genomför Formas, Forte och VR även en hearing om implementeringen av Plan S. Syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång och öppna för dialog mellan olika aktörer. Synpunkterna bidrar ytterligare till analysen av implementeringen av Plan S. Se hearingen om Plan S här.länk till annan webbplats

KB ger rekommendationer om öppen tillgång

Kungliga biblioteket (KB) har ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång av vetenskapliga publikationer. I mars lämnar de ett antal rekommendationer till nationella lösningar och särskilda utmaningar till regeringen. Läs rekommendationer på KB:s webbplats, länk till annan webbplats

Formas överlämnar synpunkter om Plan S

I mars överlämnar också Formas sina synpunkter på implementeringsguiden för Plan S till Coalition S. I inspelet har vi tagit hänsyn till uppfattningar som inhämtats i konsultationer, hearing och Kungliga Biblioteket, KB:s rekommendationer om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

I Formas inspel till Coalition S lyfter vi bland annat fram synpunkter om att tidsplanen för implementeringen av Plan S anses snäv.

Formas tar också upp att det finns en oro för att kostnaderna för författaravgifter kommer att bli höga. Vi anser att det krävs ett långsiktigt arbete för att uppnå en standardisering av publiceringsavgifterna. Avsikten med Plan S är inte att kostnaderna ska belasta forskarna och forskningsprojekten. Istället bör förhandlingar om avgifter ske mellan det nationella bibliotekskonsortiet Bibsam och förlagen eller via central finansiering på lärosätesnivå. På så sätt blir kostnaderna mer transparanta och lättare att kontrollera. Läs Formas inspel till Coalition S i sin helhet (obs, texten är på engelska)

Öppen vetenskap lyfts fram i regeringens färdplan

Regeringen beslutade i april om en nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet, ERA. Planen innehåller prioriteringar och åtgärder för att stärka samarbetet. Ett av de prioriterade områdena är öppen vetenskap.

Plan S initierades av EU-kommissionens sändebud för öppen tillgång och har utvecklats i samarbete med bland annat ett antal medlemmar från Science Europe, som är en sammanslutning av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare. Bland de tjugotal organisationer som ställer sig bakom initiativet återfinner man exempelvis europeiska forskningsrådet ERC, UK Research and Innovation, UKRI, Norges forskningsråd, Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, samt Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Ytterligare ett drygt tjugotal organisationer har uttryckt stöd för planen, däribland League of European Research Universities (LERU), The European University Association (EUA) , och The African Academy of Sciences, AAS.

Länktips:

Skriv ut
Sidansvarig: John Tumpane
Uppdaterad:24 maj 2019