Öppen vetenskap och Plan S

Formas ställde sig i september 2018 bakom initiativet Plan S, och ingår i en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer, Coalition S, som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Plan S är organisationens särskilda initiativ för att påskynda övergången mot omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierade forskningsresultat i vetenskapliga publikationer.

Fri forskning är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Därför finansieras den forskning som bedrivs på olika lärosäten, i huvudsak, med offentliga medel. Men för att resultaten ska kunna spridas och komma till nytta är det viktigt att de kvalitetssäkras och att alla har möjlighet att ta del av resultaten med så liten fördröjning som möjligt.

Dagens system för vetenskaplig publicering innebär att ett fåtal stora globala förlag genom monopolliknande ställning har skapat sig möjlighet att ta betalt på ett sådant sätt att många forskningsresultat i praktiken blir inlåsta bakom kostsamma betalväggar. I förlängningen innebär det att vissa lärosäten, myndigheter, andra forskningsutförare och organisationer liksom enskilda medborgare i Sverige och utomlands inte har tillgång till de offentligt finansierade forskningresultat som är mest aktuella.

Sammantaget innebär det här att de offentliga forskningsmedlen inte får den utväxling som skulle vara möjlig, för att med forskningen som grund skapa ny kunskap för att möta olika samhällsutmaningar. Därutöver får det offentliga systemet betala först för forskningen därefter för publiceringen och till sist även för att ta del av densamma, när gemensamma resurser istället skulle kunna gå till att finansiera mer forskning.

Formas, liksom många svenska forskningsfinansiärer, har jobbat länge med frågan om öppen vetenskap och vi har ställt krav på open access-publicering för våra projekt sedan 2012. Formas vill, tillsammans med de andra organisationerna som anslutit sig till Plan S, öka takten i övergången till ett system som bygger på öppen vetenskap. Forskningsresultat som är finansierad med skattemedel ska vara omedelbart tillgängliga. Arbetet för detta har pågått sedan tidningsvärlden började digitaliseras i början av 2000-talet. Även om det finns utmaningar att hantera menar Formas att mer moderna affärsmodeller som stöder publicering av kvalitetssäkrade forskningsresultat behöver komma på plats inom en överblickbar tid.

Formas kommer att tillämpa regelverket från och med 2021. Våra nuvarande villkor och krav på öppen tillgång kommer att fortsätta gälla för projekt som beviljas finansiering i utlysningar som öppnar innan 1 januari 2021. Nuvarande villkor tillåter publicering i så kallade hybridtidskrifter med embargotider på upp till sex månader. Vi utreder för närvarande hur våra villkor kommer ändras med anledning av Plan S.

Här uppdaterar vi texten kontinuerligt för att berätta om hur vårt arbete med Plan S och nya villkor fortskrider:

Nytt avtal viktigt steg mot öppet tillgänglig vetenskap

Snart kan forskare publicera sig i över 500 av Springer Natures öppet tillgängliga tidskrifter utan avgift. Det blir möjligt sedan Formas, Forte, Vinnova och Vetenskapsrådet tillsammans med Bibsamkonsortiet tecknat ett avtal med förlaget.

Bibsamkonsortiet, där bland annat drygt 30 svenska lärosäten ingår, och de statliga svenska forskningsfinansiärerna har kommit överens om att betala 50 procent var av kostnaderna för publicering i Springer Natures open access-tidskrifter, bland annat Nature communications och Scientific reports. Avtalet gäller forskare som är knutna till de deltagande organisationerna och träder i kraft den 15 juli i år.

Formas ser avtalet som ett viktigt steg i arbetet mot ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringsssystem.

Läs mer om avtalet på Kungliga Bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats.

Här är några viktiga hållpunkter i vad som tidigare skett i arbetet med Plan S:

Juni: KB går igenom Plan S nya riktlinjer

Kungliga biblioteket, KB, har tittat närmare på vad de reviderade riktlinjerna för Plan S innebär för Bibsamkonstoritet.

KB uppmärksammar bland annat att Plan S nya riktlinjer tillåter upphovsrättslicensen CC BY-ND (inga förändringar av verket får göras) vilket har betydelse för till exempel humanioraforskning. KB lyfter även fram möjliga synergieffekter angående Bibsamkonsortiets arbete med transformativa avtal och Plan S principer.

Läs mer på kb.selänk till annan webbplats

Juni: Svar från Plan-S-konsultation offentliga

Nu kan du läsa svaren som inhämtats efter Coalition S första utkast till riktlinjer för implementeringen av Plan S.

Över 600 svar från bland annat forskare, universitet och publicister i ett 40-tal länder inhämtades vid en öppen konsultation som pågick under perioden november 2018 - februari 2019.

Coalition S analyserade responsen och presenterade reviderade riktlinjer den 31 maj i år.

Läs svaren här.länk till annan webbplats

Maj: Införandet av Plan S förskjuts ett år

Plan S har nu genomgått en konsultation och de över 600 synpunkter som kom in har analyserats. Den reviderade implementeringsguiden innehåller flera förändringar, en av dem är att tidsplanen förskjuts ett år.

Formas och Coalition S har lyssnat på de synpunkter som inkommit under konsultationen. Tidsplanen för när kraven på öppen tillgång införs förskjuts därför ett år. Krav på omedelbar öppen tillgång kommer att omfatta forskningsprojekt som får medel i utlysningar som öppnar efter 1 januari 2021. De första publiceringarna som omfattas av de nya kraven kommer först runt 2024.

–Plan S är ett initiativ som syftar till en omfattande förändring av hela publiceringslandskapet. Att kraven på omedelbar öppen tillgång förskjuts ett år underlättar denna omställning och ger alla berörda bättre möjligheter att förbereda sig, säger John Tumpane avdelningschef på Formas.

Läs Coaltion S pressmeddelande här.länk till annan webbplats

Maj: Vinnova ansluter till Coalition S

Vinnova beslutade sig i slutet av maj för att gå med i Coalition S.

- Genom att påskynda omställningen till öppen tillgång av vetenskapliga publikationer och forskningsresultat tror vi att möjligheterna till innovation ökar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i myndighetens pressmeddelande om att de ansluter till Coalition S.

Vinnova kommer i och med detta att kräva att forskningsprojekt som de ger stöd till ska följa principer för open access vid publicering av vetenskapliga artiklar.

Läs mer om nyheten.

Maj: Gemensamt ställningstagande för öppen vetenskap

I mitten av maj går OA2020, ett internationellt samarbete mellan rektorskonferenser, bibliotek och forskningsorganisationer, tillsammans med Coalition S ut med ett gemensamt ställningstagande för öppen vetenskap. Syftet är att snabba på omställningen till öppen tillgång av vetenskapliga publikationer.

Läs mer om ställningstagandet här.

April: Öppen vetenskap lyfts fram i regeringens färdplan

Regeringen beslutade i april om en nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet, ERA. Planen innehåller prioriteringar och åtgärder för att stärka samarbetet. Ett av de prioriterade områdena är öppen vetenskap.

Läs mer om färdplanen här.

Mars: Formas överlämnar synpunkter om Plan S

I mars överlämnar Formas sina synpunkter på implementeringsguiden för Plan S till Coalition S. I inspelet har vi tagit hänsyn till uppfattningar som inhämtats i konsultationer, hearing och Kungliga Biblioteket, KB:s rekommendationer om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Läs mer om inspelet här.

Mars: KB ger rekommendationer om öppen tillgång

Kungliga biblioteket (KB) har ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång av vetenskapliga publikationer. I mars lämnar de ett antal rekommendationer till nationella lösningar och särskilda utmaningar till regeringen.

Läs rekommendationer på KB:s webbplats.länk till annan webbplats

Januari: Konsultation om implementeringen av Plan S

En omfattande konsultation av Plans S särskilda plan för implementering genomförs på såväl EU- som nationell nivå och analysen av olika intressenters inspel pågår. Konsultationen syftar till att få in synpunkter på hur Plan S bäst ska kunna genomföras och analysen kommer att leda till att implementeringsplanen uppdateras.

I januari genomför Formas, Forte och VR en hearing om implementeringen av Plan S. Syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång och öppna för dialog mellan olika aktörer. Synpunkterna bidrar ytterligare till analysen av implementeringen av Plan S.

Se hearingen om Plan S här.länk till annan webbplats

Plan S initierades av EU-kommissionens sändebud för öppen tillgång och har utvecklats i samarbete med bland annat ett antal medlemmar från Science Europe, som är en sammanslutning av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare. Bland de tjugotal organisationer som ställer sig bakom initiativet återfinner man exempelvis europeiska forskningsrådet ERC, UK Research and Innovation (UKRI), Norges forskningsråd och Bill & Melinda Gates foundation. Svenska medlemmar är de statliga forskningsråden Formas och Forte samt innovationsmyndigheten Vinnova.

Ytterligare ett drygt tjugotal organisationer har uttryckt stöd för planen, däribland League of European Research Universities (LERU), The European University Association (EUA) , och The African Academy of Sciences, AAS.

Länktips:

Skriv ut
Sidansvarig: John Tumpane
Uppdaterad:16 augusti 2019