Öppen vetenskap och djupgående samverkan kan öka takten i omställningen

2024-06-18

I en värld som präglas av allt större geopolitiska spänningar kan öppen vetenskap och djupgående samverkan öka takten i omställningen och skapa förutsättning för ömsesidiga och jämlika internationella samarbeten. Det är några av de synpunkter Formas vill bidra med i diskussionen inför att EU:s kommande forsknings- och innovationsprogram, FP10, ska ta form.

Internationella samarbeten är en grundläggande förutsättning för att lösa stora samhällsutmaningar. Formas har en bred internationell portfölj. Vi arbetar nu aktivt för att stärka svenska forskares möjlighet att ta del av de medel som finns inom Horisont Europa. Samtidigt arbetar vi med utformningen av kommande program.

— Klimatutmaningarna består och är till sin natur internationella. Detsamma gäller för alla våra stora samhällsutmaningar. Låt oss därför kraftsamla, så att våra nationella satsningar kan bidra till EU:s nästa ramprogram, FP10, säger generaldirektör Johan Kuylenstierna

Genom Horisont Europa, EU:s nuvarande program för forskning och innovation, skapar vi på Formas starka internationella samarbeten som leder till högre vetenskaplig kvalitet och bredare perspektiv i den globala kunskaps- och kompetensutvecklingen.

Stora samhällsutmaningar som exempelvis klimatkrisen är alltför komplexa för att ett enskilt land ska kunna komma till rätta med dem på egen hand. Därför behöver den kunskap som byggs upp i samverkan mellan olika länder med stöd av EU:s ramprogram bidra till att förändra och förnya samhälle och näringsliv och stärka Europas resiliens och konkurrenskraft.

Det är först när frågeställningar blir belysta utifrån olika länders kontext och perspektiv som kunskapsutvecklingen blir bred och tillämpbar. En sådan samverkan måste dock även fortsättningsvis ske på ett öppet, ömsesidigt, jämlikt och ansvarsfullt sätt.

Formas anser att:

  • En hållbar utveckling och omställning, med ett starkt fokus på klimat, biologisk mångfald och social rättvisa, ska även fortsättningsvis ha en framträdande plats i EU:s satsningar på forskning.
  • Ett större fokus ska läggas på så kallade sidonyttor, co-benefits, och synergier, där alla satsningar, oavsett fokus och inriktning, har ett tydligt hållbarhetsfokus.
  • Det behövs ett tydligt fokus på djupgående samskapande med en bredd av aktörer för att kunskap som forskningen skapar ska komma till användning i närtid.
  • Öka integreringen mellan olika pelare och delar i EU:s nästa ramprogram. Det är först när hög kvalitet integreras med samhällsrelevans som forskningen på allvar kan möta samhällsutmaningarna.
  • Samhällsvetenskap och humaniora måste fortsatt lyftas fram och genomsyra satsningarna än mer djupgående än i nuvarande program.
  • Öppen vetenskap ska även fortsättningsvis har en framträdande och självklar roll.
  • Ansvarsfulla och ömsesidiga internationella samarbeten är en grundläggande förutsättning för att nå de gemensamma globala hållbarhetsmålen.
  • De samfinansierade partnerskapen är värdefulla instrument som skapar länkar mellan nationella och internationella agendor och prioriteringar. Inför kommande program kan det finns behov av enstaka strategiska tillägg av nya partnerskap så som inom klimatområdet
  • Uppdragen (på engelska missions) är ett intressant instrument, med nära koppling till forskning och regionala och lokala aktörer. Instrumentet behöver mer tid för att påvisa effekter och resultat.
  • Det finns ett behov av förenklingar samt tydligare riktlinjer för att den administrativa bördan ska minska.

Kontakt

Uppdaterad:18 juni 2024