Användning av AI i forskning och innovation

2024-04-23

EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area, ERA, och andra intressenter lanserat riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI i forskning och innovation. Formas stöder riktlinjerna och uppmuntrar att de används av forskare, universitet och forskningsfinansiärer.

Generativa AI-verktyg som exempelvis ChatGPT får snabbt en ökad användning inom många områden. Forskning och innovation är områden där generativ AI på olika sätt kommer att driva förändring och har stor potential att accelerera utvecklingen. Generativ AI är kraftfulla verktyg, men innebär även utmaningar, risker och begränsningar som vi användare måste vara medvetna om och lära oss att hantera.

De nya riktlinjerna är en uppsättning rekommendationer som avser att ge en praktisk vägledning för forskarsamhället. De främjar användandet av tekniken på ett ansvarsfullt sätt och bör ses som stöd för forskare som använder och arbetar med generativ AI inom vetenskapen.

– Riktlinjerna ger en bra vägledning för både forskare och forskningsfinansiärer, säger Mattias Blomberg, senior rådgivare inom innovation på Formas. De ger goda förutsättningar för att skapa en samsyn för hur vi arbetar med frågor kring AI-verktyg inom forskning och innovation i Europa.

Några viktiga aspekter som riktlinjerna tar upp

  • Forskare har ansvaret för AI-genererat innehåll, och behöver vara särskilt uppmärksamma på frågor som integritet, sekretess och immateriella rättigheter och undvika att dela känslig eller skyddad information. Ytterligare en viktig aspekt är transparens i användningen av generativ AI.
  • Forskningsorganisationer bör främja ansvarsfull AI-användning genom utbildning och säkerställa att etiska och juridiska krav efterföljs.
  • Forskningsfinansiärer bör uppmuntra ansvarsfull användning av AI och arbeta för att främja transparens bland sökande. Användningen av AI i bedömningsprocesser behöver ta noggrann hänsyn till transparens, integritet, dataskydd, konfidentialitet och IPR-frågor.

Ta del av riktlinjerna i sin helhet: Living guidelines on the responsible use of generative AI in research Länk till annan webbplats..

Regelbunden uppdatering

Riktlinjerna kommer att uppdateras regelbundet för att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen inom detta område. Forskarsamhället uppmuntras att bidra med sina synpunkter och idéer om hur man kan förbättra framtida versioner genom att fylla i formuläret EUSurvey - Survey (europa.eu). Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:23 april 2024