Förändring är viktigare än organisationsmodell

2024-02-01
Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas.

Formas välkomnar utredningen om statlig forskningsfinansiering och vill att regeringen genomför flera av de förändringar som utredningen föreslår. Vi menar dock att en större omorganisation i enlighet med utredningens huvudförslag skulle medföra allt för stora produktivitetstapp i det svenska forsknings- och innovationssystemet. Det framgår av Formas remissvar som nu har lämnats in till utbildningsdepartementet.

Formas ser positivt på många av de förslag som forskningsfinansieringsutredningen lägger fram. Exempelvis att det behövs en mer långsiktig hantering av forskningsinfrastruktur liksom förslaget att regelbundet följa upp de forskningsfinansierande myndigheternas arbete. Vi ser också att det vore bra att göra vissa konsolideringar i systemet när det handlar om utlysningar och fördelning av forskningsmedel. Det behövs för att öka effektiviseringen och professionaliseringen av forsknings- och innovationsfinansieringen i Sverige.

Formas menar att en förändring av den övergripande organisationen, som utredningen föreslår, är fullt möjlig men också ofrånkomligen innebär betydande störningar i systemet. Något som skulle öka kostnaderna för forskning och innovation under en tid då Sverige och världen står inför stora utmaningar som behöver mötas med forskning, ny kunskap och innovation.

– Det kommer att krävas både resurser och tid för att bygga upp nya verksamheter oavsett om det blir en, två eller tre nya myndigheter. Oavsett organisationsstruktur finns betydande risker för både överlapp och glapp, säger generaldirektör Johan Kuylenstierna.

Han poängterar att det samtidigt behövs ny kunskap och nya lösningar kring frågor som rör klimatet, näringslivets gröna omställning och nationell säkerhet. Svensk konkurrenskraft ska bibehållas och stärkas. Givet det läge Sverige och världen befinner sig i, är det vår bedömning att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att lägga tid och finansiella resurser på omfattande organisationsförändringar som utredningen föreslår.

– Men av precis samma skäl behöver vi förändra och förbättra det system vi har. Om det är någon gång statlig forsknings- och innovationsfinansiering behövs är det i perioder som denna, som präglas av omställning och samhällsförändringar, säger Johan Kuylenstierna.

I Formas underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik som vi lämnade in under hösten 2023, enskilt och i samarbete med de andra större forskningsfinansierande myndigheterna, har vi gett vår bild av vilka förändringar som behövs i systemet. Vi vill gärna se våra förslag, liksom flera av de förslag som forskningsfinansieringsutredningen lägger fram, omsatta till handling i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Formas ser att dessa förändringar kommer att leda till de förbättringar som behövs i forsknings- och innovationssystemet. Vi föreslår att regeringen fokuserar mer på vad som behöver göras och mindre på organisationsmodellen.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:8 februari 2024
Sidansvarig: Susanne Karlsson