Världen överens om nytt klimatavtal

2024-01-08

Under FN:s klimatkonferens, COP28, enades världen om ett nytt klimatavtal. För första gången presenterades utvärderingen av den globala översyn som kartlagt var vi står i förhållande till Parisavtalets åtaganden. Konferensen avslutades den 13 december, med formuleringar som innebär att världens länder ska röra sig från fossila bränslen. Turbulensen i vår omvärld och att 2023 var det varmaste år som hittills uppmätts, har skapat incitament att accelerera klimatarbetet.

— Utfallet är lite bättre än befarat, men inte så bra som det skulle behöva vara för att leva upp till Parisavtalets mål och åtaganden. Det är positivt att fossila bränslen står i centrum men det är ett fokus som borde varit på plats för länge sedan. Jag hade förväntat mig skarpare beslut om en snabbare utfasning. Överenskommelsen är långt ifrån tillräcklig för att nå 1,5-gradersmålet, säger Johan Kuylenstierna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., generaldirektör på Formas.

Vid flera tillfällen under konferensen betonades förlusten av skog och konsekvenserna den har fört med sig. Formas vill prioritera satsningar på området, för en bredare kunskapsuppbyggnad kring skogens klimatnyttor, ett ökat värdeskapande för olika samhällsmål och skogens roll i ett globalt perspektiv.

Skogsfrågorna är nära kopplade till våra landskap och samhällets förmåga att hantera markens många olika användningsområden. Därför ser vi också behov av en ny tioårig satsning på forskning och innovation om mark, med fokus på hållbar markanvändning, fysisk planering, och markhälsa.

Formas välkomnar att frågor om sambandet mellan livsmedel och klimatförändringar har stått högre upp på agendan än tidigare. Vi lyfter nu flera förslag för att bidra till och säkra ett tryggt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

I sluttexten för den globala översynen från COP28 läggs vikt på frågor som rör vatten. Rent vatten och sanitet är avgörande för att nå klimatmålen. Vi ser vatten både som resurs och risk. Därför behövs ny forskning för att förbättra samhällets förmåga att hantera klimatutmaningarna.

— Vi befinner oss i ett avgörande årtionde när det gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle. Ambitionerna behöver förstärkas vid kommande förhandlingar och länderna måste öka tempot genom nästa generations nationella planer som nu utarbetas. För att nå netto noll utsläpp till 2050 behöver vi samtidigt stärka kunskapsläget inom en rad områden. Formas avser arbeta mer med policyrelevanta dialoger och underlag för att stödja beslutsfattare. Nu när regeringens klimathandlingsplan publicerats finns en tydlighet vad gäller politikens ambitioner framöver och därmed även hur Formas på olika sätt kan bidra till att stärka det nationella arbetet, avslutar han.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:11 januari 2024