Många svenskar i nya europeiska projekt om konst och design

2023-12-13

Åtta europeiska forskningsfinansiärer från sju länder rekommenderar att fem projekt får finansiering i den gemensamma utlysningen om hållbar omställning i städer genom konst och design. Totalt satsar finansiärerna cirka 4 miljoner euro i utlysningen som ingår i det europeiska programmet ENUTC. Det är svenskt deltagande i fyra av projekten och tre av dem koordineras av svenskar.

Formas har huvudansvar för ledning och genomförande av ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Den nya utlysningen inom programmet har bjudit in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och aktörer inom konstnärlig verksamhet för att bilda transnationella konsortier.

– Vi har goda erfarenheter från pågående projekt i den nationella utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö. I linje med initiativet New European Bauhaus ingår nu de konstnärliga perspektiven i vår nya europeiska utlysning. Det känns spännande att kunna rikta oss till den europiska kulturella och kreativa sektorn inom samhällsbyggandet, och det är roligt med ett stort svenskt deltagande och engagemang i projekten, säger programkoordinator Kristina Laurell på Formas.

Forskningen inom projekten ska bidra till urban omställning utifrån experimenterande och samskapande. Allt för att skapa en vacker och hållbar urban framtid som också är inkluderande, beboliga och bidrar till gröna omgivningar. De nya projekten – Envision change, Ipa, Sound up, Turf och Unloc – kommer undersöka hållbara beslutsprocesser, inre och yttre omställning för existentiell hållbarhet, livskvalitet utifrån förändrade ljudmiljöer, adaptiv återanvändning på livsmedelsområdet samt hur maktrelationer historiskt har reflekterats i arkitekturen.

Under november samlades de nya projekten i Delft i Nederländerna tillsammans med projekt från programmets första utlysning för ett erfarenhetsutbyte. Evenemanget arrangerades av Formas tillsammans med en nederländsk finansiär.

Kontakt

ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) ingår i JPI Urban Europe och stöds av Europeiska kommissionen. ENUTC finansieras via Horisont 2020 enligt avtalsnummer 101003758.

 

Finansiärer inom den nya utlysningen BTC-ENUTC är

Innoviris (Belgien), Bulgarian National Science Fund (Bulgarien), Latvian Council of Science (Lettland), Regieorgaan SIA (Nederländerna),
National Science Centre (Polen),
Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding UEFISCDI (Rumänien)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Sverige) och Energimyndigheten (Sverige).

Uppdaterad:27 december 2023