Planerade utlysningar 2024

2023-12-11

Nedan presenteras en översiktlig plan för utlysningarna för 2024. Utlysningarna är antingen redan beslutade eller preliminära satsningar. Formas forskarråd kommer under 2024 diskutera och fatta beslut om att utveckla och öppna de satsningar som ännu är under utarbetande.

Utlysningarna är uppdelade per kategori av satsning: forskarinitierad forskning; nationella forskningsprogram; övriga tematiska satsningar; strategiska innovationsområden och internationella utlysningar.

De forskarinitierade utlysningar som planeras för 2024 är Karriärstöd för forskare tidigt i karriären och Forskningsprojekt. I likhet med tidigare forskarinitierade utlysningar föreslås att utlysningsformerna är årligt återkommande. Gemensamt för de forskarinitierade utlysningarna är att forskare fritt identifierar forsknings- och utvecklingsbehov och formulerar frågeställningar inom Formas ansvarsområden. Under 2023 och 2024 pågår ett omfattande utvecklingsarbete där Forskarrådet bidragit, och kommer att fortsätta att bidra, till utformningen av utlysningarna.

Forskarrådet beslutade om utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären på rådsmötet i september och utlysningen omfattas därför inte av beslutet om en utlysningsplan. Utlysningen syftar till att stödja samhällets kompetens- och kunskapsförsörjning på kort och lång sikt. Samhället är i stort behov av människor med hög kompetens som innehar en kombination av färdigheter och ämneskunskaper och kan leda arbetet med att lösa globala och nationella samhällsutmaningar. Utlysningen ger forskare, med en karriärålder från noll till sju år (efter avlagd doktorsexamen), möjlighet att erhålla finansiering för att självständigt driva ett forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet, med krav på inslag av nationella/internationella mobilitetsvistelser. Det här stärker dessa forskares möjlighet till kunskaps- och karriärutveckling genom att de får möjlighet att utveckla sina kunskaper, kompetenser och förmågor i att samverka. Det ska detta till samhällets kompetensförsörjning och till en kontinuerlig och långsiktig kunskapsuppbyggnad som främjar samhällets tillgång till kunskap för att fatta beslut, vidta konkreta åtgärder och lösa samhällsutmaningar. Projekten kan pågå i 36–48 månader. Budgeten för 2024 års utlysningsomgång fastställdes vid Forskarrådsmötet i september 2023 till upp till 400 miljoner kronor.

Utlysningen Forskningsprojekt utvecklas i enlighet med Forskarrådets tidigare fattade beslut om syfte, mål och åtgärder. Dessa kan sammanfattas i följande punkter:

  1. En tydlig förflyttning av kunskapsläget ska vara en viktig del i instrumentet.
  2. Instrumentet ska också möjliggöra projekt med ett högre inslag av risk, vilket bland annat kan kopplas till hur vi instruerar bedömarna.
  3. Samhällsperspektivet och en tydlig koppling till hållbar utveckling och lösning av samhällsutmaningar ska vara en viktig del i instrumentet.
  4. Högsta vetenskaplig kvalitet ska understödja den förflyttning vi vill åstadkomma.

Utlysningen kommer även fortsättningsvis välkomna ansökningar inom Formas tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande. Utlysningen kommer troligtvis bestå av endast en bidragsform. Beredningsgruppstruktur, bedömningskriterier och begränsningar för nya utlysningen Forskningsprojekt kommer att utvecklas och beslutas under första kvartalet 2024. Den nya utlysningen är planerad att öppna i september eller oktober 2024. Budgeten för utlysningen Forskningsprojekt är ännu ej fastställd men beräknas för 2024 års utlysningsomgång uppgå till cirka 330 miljoner kronor.

Formas är en del av Weave genom utlysningen Forskningsprojekt. Inom Weave kan forskare från två eller tre europeiska länder lämna in en forskningsansökan till någon av de deltagande finansiärerna och ansökan kommer bara genomgå en enda utvärdering. Varje projektpart finansieras av sitt lands finansiär. I arbetet med att utveckla utlysningen Forskningsprojekt kommer Weave att ingå.

Formas har under lång tid möjliggjort finansiering för hastigt uppkomna forskningsbehov genom den så kallade Akutlysningen. Akutlysningen är för närvarande stängd men vi föreslår att Forskarrådet fattar beslut om möjligheten att öppna en ny omgång av Akututlysningen under 2024. Under 2023 har budgeten för akututlysningen varit tio miljoner kronor, vilket vi föreslår kvarstår.

Formas ansvarar för fyra nationella forskningsprogram (NFP). I enlighet med regeringens styrning bedrivs utlysningar med både ett forsknings- och innovationssyfte inom programmen. I de fyra NFP:erna föreslår vi flera olika former av satsningar under kommande år. Alla planerade utlysningar tar sin utgångspunkt i de av Forskarrådet beslutade strategiska agendorna vilka ligger som grund för aktiviteterna inom de nationella programmen. Utlysningsförslagen är dessutom kalibrerade med Formas omvärldsbevakning och utformade i nära samråd med de arbetsgrupper och programkommittéer som är knutna till respektive program. Utlysningsförslagen är olika långt framarbetade och presenteras därför kortfattat nedan.

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande planeras under 2024 för två nya insatser.
Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Under 2024 planeras för en utlysning riktad till kommuner i samverkan med forskare som en uppföljning på den utlysning som genomfördes under 2022 på temat klimatneutrala och inkluderande kommuner. Utlysningen planeras öppna under våren 2024. Den totala budgeten är preliminärt ca 20 miljoner kronor och kommer att fördelas på perioden 2025 och 2026.

Under 2021 deltog Formas i utlysningen ”Visioner: i Norr” som var en utlysning som finansierade idéskisser med syfte att samla tvärsektoriell och kreativ kompetens för att bidra till utvecklingen och omställningen till ett mer hållbart samhälle i sex kommuner i Norr- och Västerbotten. Under 2024 planeras en andra utlysning, Visioner: i norr 2.0, med fokus på bostadsförsörjning. Utlysningen är ett samarbete i Rådet för hållbara städer, där Formas, Vinnova och Energimyndigheten går in som finansiärer. Programmet föreslås att bidra med 5 miljoner kronor till utlysningen 2024.

Nationella forskningsprogrammet om klimat

Det nationella forskningsprogrammet om klimat planerar under 2024 att öppna en ny utlysning för forskningsprojekt på temat Hållbar konsumtion. Utlysningen tar utgångspunkt i Sveriges förhållandevis höga konsumtionsbaserade utsläpp och betydelsen av att minska dessa som del i att nå klimatmålen. Utlysningen kommer att utgå från olika systemperspektiv där frågeställningar om resurseffektivitet, värdekedjor, styrmedel, normer och beteenden kan rymmas. Utlysningen planeras öppna under första kvartalet 2024 och preliminär budget är 60 miljoner kronor men kan justeras när slutligt förslag presenteras för Forskarrådet.

Programmet planerar även en uppföljning på 2023 års utlysning om policylabb, vilket var en ny typ av utlysning för att främja att forskning kommer till användning i samhället och som möjliggjorde att kommuner kunde söka medel tillsammans med forskare för innovativ policyutveckling för klimatanpassning. 2024 års utlysning kommer att bibehålla det övergripande syftet med utlysningen, vilket är att främja innovativ policyutveckling för att integrera olika perspektiv och ta fram policys med bred förankring och helhetsperspektiv. Utlysningens tematiska inriktning kommer att utvecklas under våren 2024. Utlysningen planeras att öppna under hösten 2024, med beslut under 2025. Preliminär budget är 40 miljoner kronor.

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Under 2024 planerar det nationella forskningsprogrammet för livsmedel att utlysa medel för nya centrumbildningar som kompletterar satsningen som gjordes år 2020. Den tidigare satsningen uppmärksammades av programmets halvtidsutvärdering som menar att centrumen har bidragit till tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan samt stärkt kopplingen mellan forskning och högre utbildning. Målet är att finansiera tre till fyra centrumbildningar med inriktning mot kunskap och innovation för ökad livsmedelsberedskap och konkurrenskraft, upp till fyra år (med möjlighet för förlängning efter 4 år) samt ett budgettak på 15 miljoner kronor per år och centrum. Programmet har budgeterat 240 miljoner kronor (55 miljoner kronor för 2024) över perioden 2024 till 2027 för denna utlysning.

Nationella forskningsprogrammet om hav och vatten

Under 2022 och 2023 har Formas genomfört tre stora utlysningar på havs- och vattenområdet: Hållbar vattenresurshantering, Blå innovation och Sambanden mellan klimat, biologisk mångfald och vatten. Formas deltar också i en rad internationella utlysningar på området framför allt inom EU partnerskapen Water4All och SBEP (se nedan). Under 2024 kommer det inte genomföras några större utlysningar inom programmet eftersom merparten av budgeten är intecknat för året.

Formas har under 2023 även gett bidrag till forskare för att delta i Internationella Havsforskningsrådet ICES arbetsgrupper genom ett samarbete med Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten. Utifrån den erfarenheten vill vi fortsätta erbjuda ett sådant bidrag under 2024. Vi undersöker samtidigt behovet av och möjligheten att erbjuda ett liknande stöd för deltagande i IPCC:s sjunde arbetsprogram samt andra eventuellt jämförbara internationella science-policyorgan såsom IPBES. För ICES föreslås en budget om 500 000 tusen kronor för 2024 och att vi preliminärt avsätter ytterligare 1 miljon kronor för andra sammanhang.

Samtliga nationella forskningsprogram

Under 2022 och 2023 genomfördes Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle. Utlysningen hade genomförts en gång tidigare och ambitionen är att ha detta utlysningsformat återkommande. En uppföljning är även planerad till 2024. Utlysningsformatet spänner över alla fyra nationella forskningsprogram och riktar sig till projekt som omsätter forskningsresultat, tillsammans med kunskap och erfarenhet hos behovsägare, till hållbara lösningar som kan tillämpas och komma till nytta i samhället. Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare kunde ansöka om medel i utlysningen. Preliminär budget för utlysningen är 70 miljoner kronor.

Följande preliminära tematiska utlysningar är planerade för 2024.

Likt de senaste åren planeras en kommunikationsutlysning även för 2024. Utlysningen syftar till att komplettera forsknings- och innovationsfinansieringen. Syftet med utlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning rörande hållbar utveckling för att resultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället. Projekten ska knyta an till något av Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar eller samhällsbyggande och samtidigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Total budget planeras vara minst 24 miljoner kronor.

En utlysning inom skogsområdet är planerad under hösten 2024, med budgeterade medel för åren 2025–2028. Utlysningens tema baseras på strategin för Formas roll inom skogsområdet, och kommer preliminärt att fokusera på skogens och skogssektorns framtid och utveckling i en global kontext.

Smart Built Environment

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar tillsammans innovationsprogrammet Smart Built Environment. Inom programmet sker en stor öppen utlysning varje år och utöver det kan man söka medel i Innovationsidén. Den stora öppna utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken öppnar varje år i november och stänger i februari påföljande år. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Det tematiska innehållet i utlysningarna varierar, men gemensamt är att de omfattar programmets fyra temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur samt Kunskap och kompetens. I denna utlysning kan två huvudtyper av projekt finansieras: 1. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt; 2. Fortsättningsprojekt.

I Innovationsidén kan man söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer för uppskalning och/eller implementering. Inom programmet bedrivs även strategiska projekt inom temaområdena för att bidra till programmets mål och effekter.

Den totala budgeten för Smart Built Environment är 60 miljoner kronor för 2024. Vinnova och Energimyndigheten är medfinansiärer och bidrar med 10 miljoner kronor respektive 6 miljoner kronor. I budgeten ingår medel för nya utlysningar, men också kostnader för administration så som koordinering av programmet samt utbetalning av medel för projekt som blivit beviljade medel tidigare år men som löper över 2024. Enligt Formas regleringsbrev omfattar det strategiska innovationsprogrammen 100 miljoner kronor per år. De medel som inte används inom Smart Built Environment medfinansierar strategiska innovationsprogram på Energimyndigheten och Vinnova, framförallt programmen Viable Cities, Bioinnovation och RE:Source. Under 2024 kommer budgeten att användas i de befintliga strategiska innovationsprogrammen. En mindre del kommer att användas i det nya regeringsuppdraget, Impact innovation.

Under 2024 planerar Formas att delta i internationella utlysningar inom flera av de program där vi är aktiva parter. Utöver de listade programmen nedan, ingår Formas även i ytterligare internationella program och partnerskap som inte planerar att genomföra utlysningar under kommande året.

Biodiversa+

Supporting transformation for the sustainable use and management of biodiversity

Det europeiska partnerskapet Biodiversa+ stödjer framstående forskning om biologisk mångfald med inverkan på samhället och politiken. Det utvecklades som del av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030. Inom Biodiversa+ planeras även en utlysning på temat Supporting transformation for the sustainable use and management of biodiversity. Den är i ett initialt planeringsskede, så tidsplanen är ännu inte satt. Preliminär budget från Formas är 3 miljoner euro och total budget från samtliga länder är 40 miljoner euro.

Driving Urban Transitions (DUT)

Det europeiska partnerskapet Driving Urban Transitions (DUT) adresserar frågor om energi, mobilitet- och resursanvändning i en urban kontext. Formas, Energimyndigheten och Vinnova ingår som svenska myndigheter och utlyser tillsammans medel så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar inom DUT. I DUT-utlysningen 2024 kommer specifika teman utvecklas mellan de i partnerskapet ingående aktörerna. DUT-utlysning 2024 planeras att öppna i september 2024. Total budget för DUT-utlysning 2024 från samtliga aktörer i partnerskapet är inte klart än.

Water4All Partnerskap

Det europeiska partnerskapet Water4All syftar till att hantera vattenutmaningar som förvärras av klimatförändringarna, hjälpa till att uppnå UN:s mål för hållbar utveckling samt att öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Formas har varit partner till Water4All Partnership sedan lanseringen 2022. Sedan dess har Formas bidragit till de två första utlysningarna av partnerskapet, inom områdena hantering av vattenresurser (2022) och akvatiska ekosystemtjänster (2023). Utlysningen 2024 kommer att ha temat: Vatten för cirkulär ekonomi som överensstämmer med Water4All SRIA. Utlysningstexten kommer att tas fram under andra kvartalet 2024. Formas planerar att bidra till utlysningen med 20 miljoner kronor. Utlysningen kommer att lanseras i september 2024.

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) ökar omvandlingen mot en klimatneutral, hållbar, produktiv och konkurrenskraftig blå ekonomi. Vid utformningen av de internationella utlysningarna bygger och arbetar SBEP kring Intervention Areas som är baserade på den SRIA och medlemsstaternas och de associerade ländernas prioriteringar. För utlysningen 2024 valde SBEP ut fyra tematiska interventionsområden enligt följande: havets digitala tvillingar, blå ekonomisektorer, hantering av havsbruk och blå bioresurser. Utlysningstexten kommer att behandla alla interventionsområden tillsammans. Liksom i utlysningen 2023 förväntas denna utlysning finansieras av mer än 30 finansiärer med en budget på cirka 50 miljoner euro. Formas kommer att bidra med 20 miljoner kronor. Utlysningen kommer att lanseras i februari 2024 och de finansierade projekten kommer att starta under tredje kvartalet 2025.

Partnerskapet Agroecology

Formas planerar att utlysa 25 miljoner kronor inom den första utlysningen i partnerskapet Agroecology (Accelerating farming systems transition: Agroecology living labs and research infrastructure). Partnerskapet syftar till att bidra till omställningen till ett mer motståndskraftigt, produktivt, välmående och platsanpassat jordbrukssystem. I den första utlysningen planerar 35 länder att delta. Den preliminära titeln är Agroecology at Farm and Landscape Level och utlysningen har en total budget på cirka 320 miljoner kronor. Enligt den preliminära tidsplanen ska utlysningen förannonseras senast december 2023 och öppna februari 2024. Deadline för pre-proposals planeras i slutet av april och för fullständiga ansökningar september 2024. Vilka projekt som slutligen ska finansieras beslutas i årsskiftet 2024–2025. Utlysningen kommer som ett separat beslut på Forskarrådets möte den 21 november 2023 där konceptet utvecklas ytterligare.

Partnerskapet Animal Health and Welfare

Formas deltar som finansiär från Sveriges sida i det europeiska partnerskapet Animal Health and Welfare (PAHW). Två svenska forskningsorganisationer, SLU och SVA, går också in i partnerskapet. På ett övergripande plan adresserar partnerskapet frågor om djurvälfärd, smittsamma sjukdomar och vaccinutveckling. I partnerskapet ingår 24 länder, och arbetet koordineras av Universitetet i Ghent. Total budget i partnerskapet är 120 miljoner euro, varav 60 miljoner euro från EU. Man planerar att ha fyra externa utlysningar som alla kommer att sökas i en tvåstegsprocess. Formas går in med sju miljoner euro totalt på sju år och deltar preliminärt i två eller tre av de utlysningar som planeras. Partnerskapet planerar för att en första utlysning ska sjösättas under tredje eller fjärde kvartalet 2024. Tema för den första utlysningen kommer att tas fram med utgångspunkt från partnerskapets SRIA och beslutas runt årsskiftet 2023–2024.

Partnerskapet FutureFoodS

Formas medverkar i EU-partnerskapet FutureFoodS (också kallat Food Systems), tillsammans med Vinnova. Samarbetet mellan Formas och Vinnova innebär att ett brett spektrum av svenska FoI-aktörer i livsmedelssektorn kommer att få möjligheten att ingå i större grupperingar som förstärker kunskapsuppbyggnaden och Sveriges internationella konkurrenskraft inom livsmedelsområdet. Formas indikativa budget för partnerskapet är 80 miljoner kronor. I partnerskapet ingår 84 organisationer (40 finansiärer och 44 forskningsutförare) från 20 länder. Partnerskapets totala budget är strax över en miljard euro, varav ungefär 320 miljoner kronor från EU medfinansiering. En första utlysning planeras under 2024, där Formas har indikerat att gå in med ungefär 20 miljoner kronor. På ett övergripande plan adresserar partnerskapet frågor om förädling, paketering, distribution och konsumtion efter att råvaran har producerats. Utlysningens mer specifika teman tas fram i samverkan mellan de i partnerskapet ingående aktörerna och kommer att fastställas under första halvåret 2024.

Översikt planerade utlysningar 2024

Utlysning

Öppnar

Beslut

Forskarinitierade utlysningar

 

 

Karriärsstöd för forskare tidigt i karriären

Kvartal 1 2024

Kvartal 4 2024

Forskningsprojekt

Höst 24

 

 

 

 

Nationella forskningsprogrammet om klimat

 

 

Hållbar konsumtion

Kvartal 1 2024

Kvartal 3 2024

Policylabb

Kvartal 3 2024

 

Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning

Mars 2024

 

 

 

 

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

 

 

Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

Vår 2024

 

Visioner: i Norr 2.0

 

 

Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning

Mar 2024

 

Hållbar, cirkulär och resurseffektiv byggd miljö

Okt 2024

Maj 2025

Åtgärder för ett transformativt samhällsbyggande

Höst 2024

Vår 2025

 

 

 

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

 

 

Centrumsatsningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Feb 2024

 

Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning

Mar 2024

 

 

 

 

Nationella forskningsprogrammet för hav och vatten

 

 

Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning

Mar 2024

 

 

 

 

Övriga tematiska utlysningar

 

 

Kommunikationsutlysning 2024

Kvartal 3 2024

Kvartal 1 2025

Skogens och skogssektorns framtid och utveckling i en global kontext (preliminärt fokus)

Höst 24

 

 

 

 

Strategiska innovationsområden

 

 

Smart Built 12: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

 

 

Smart Built Innovationsiden 6 (vår 2024)

 

 

Smart Built Innovationsiden 7 (höst 2024)

 

 

Smart Built, strategiska projekt 2024 omg 1 (vår)

 

Löpande

Smart Built, strategiska projekt 2024 omg2 (höst)

 

Löpande

 

 

 

Internationella utlysningar

 

 

Driving Urban Transitions: Utlysning 2

Vår/sommar 24

 

Biodiversa+ Societal Transformation

Sep 2024

Höst 2025

Water4All Utlysning 3: Water for Circular Economy

Sep 2024

Höst 2025

Sustainable Blue Economy (SBEP) Utlysning 2

Feb 2024

Vår 2025

Agroecology: Utlysning 1

Vår 2024

 

FutureFoodS: Utlysning 1 (Partnerskap Food System)

Höst 2024

 

PAHW: Utlysning 1

Höst 2024

 

Water4All JTC 2: Aquatic Ecosystem Services

Vår 2024 (steg 2)

 

Nordforsk: Sustainable Develeopment of the Arctic

Feb 2024


Under 2022 infördes ett delvis nytt arbetssätt där Forskarrådet på novembermötet fattade beslut om en övergripande utlysningsplan. Utlysningsplanen samlar de utlysningar som är planerade att genomföras under nästkommande år. Utlysningarna återges i planen på rubriknivå och ger en översiktlig bild över utlysningsportföljen. Efter beslut i Forskarrådet kan utlysningsplanen kommuniceras vilket uppskattades främst av forskarsamhället men vi fick också positiv respons på planen från institut, branschaktörer, företag och kommuner. En beslutad utlysningsplan ger också bättre möjligheter för Formas som organisation att planera den interna verksamheten. Utlysningsplanen möjliggör också ökad koordinering med andra finansiärer, till exempel gemensamma kommunikationsaktiviteter kring finansieringsmöjligheter.

Efter att utlysningsplanen har beslutats kommer varje enskild utlysning tillbaka till Forskarrådet för beslut om mer detaljerad inriktning och utformning för respektive utlysning. Dessa utlysningskoncept ger Forskarrådet möjlighet att påverka och bidra till varje enskild utlysning till exempel gällande storlek på projekten, projektlängd, eventuella krav på samverkan och den tematiska inriktningen. På föreliggande möte återfinns två utlysningar i utlysningsplanen som på mötet också kommer upp som utlysningskoncept. Resterande utlysningar återkommer till Forskarrådet som utarbetade utlysningskoncept på kommande möten.

Uppdaterad:5 juli 2024