Forskning och innovation behövs för ett hållbart och säkert samhälle

2023-10-31
Kollage med generaldirektörerna för de olika myndigheterna

Övre raden från vänster: Johan Kuylenstierna (Formas), Katarina Bjelke (Vetenskapsrådet) och Robert Andrén (Energimyndigheten). Undre raden från vänster: Darja Isaksson (Vinnova), Jonas Björck (Forte) och Anna Rathsman (Rymdstyrelsen).

Formas, Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova har nu lämnat ett gemensamt underlag med rekommendationer inför regeringens forsknings- och innovationsproposition. Excellent forskning, internationalisering och innovation står i fokus.

Sverige, liksom resten av världen, står inför komplexa samhällsutmaningar som väsentligt påverkar samhällets utveckling och hotar förutsättningarna för hållbar utveckling, tillväxt och välfärd. Sveriges framtida konkurrenskraft och förmåga att lösa samhälls­utmaningarna är beroende av excellent forskning, inter­nationella samarbeten och innovation. Det skriver de sex statliga forskningsfinansiärerna i ett gemensamt underlag till regeringen.

Det krävs kraftigt ökade investeringar i forskning och innovation – i en kombination av bred forskarinitierad forskning och mer riktade tematiska satsningar. Strategiska satsningar i samverkan mellan forskning, näringsliv och omgivande samhälle är också nödvändigt, liksom en särskild kraftsamling inom områdena: god hälsa och life science, framtidssäkrat samhälle, nationell säkerhet samt klimatomställning.

— Oavsett vilka utmaningar och kriser som ligger framför oss vet vi att tryggad livsmedelsförsörjning, rent vatten, goda livsmiljöer och fungerande samhällsinfrastruktur gör våra samhällen starkare och mer robusta. Tillsammans med våra systermyndigheter bidrar vi på Formas till att bygga kunskap och hitta lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Att investera i forskning och innovation är att satsa på framtiden, säger Johan Kuylenstierna, Formas generaldirektör.

Förslagen i korthet

Kraftfulla strategiska satsningar krävs för att främja excellent forskning, öka näringslivets konkurrenskraft och möta samhällsutmaningarna. Även lärosätenas förmåga att prioritera och skapa starka integrerade forsknings- ­och innovationsmiljöer behöver stärkas. Vi föreslår därför en ökning av statens satsningar på forskning och innovation som motsvarar minst 1,2 procent av BNP, och att Sveriges totala investeringar i forskning och utveckling ökar till minst 4 procent.

Sverige behöver kunna rekrytera och behålla framstående forskare. För att forskningen ska komma till ökad nytta i samhället och för att stärka forskningens kvalitet, behövs mer samverkan mellan forskare och samhället, och övergången till ett öppet vetenskapssystem skyndas på.

Sveriges inflytande över den europeiska forsknings- och innovationspolitiken måste öka. Genom kraftfulla satsningar, ökade synergier mellan nationella och europeiska satsningar samt internationella samarbeten utanför Europa kan vi stärka svensk forskning och innovation.

Tillgång till forskning- och innovationsinfrastruktur är avgörande för att Sverige ska vara ett ledande forsknings- och innovationsland. Därför behövs kraftfulla satsningar på forskningsinfrastruktur och rymdbaserad forsknings- och innovationsinfrastruktur. Samtidigt måste Sverige möta behovet av lagring, överföring, beräkningar och analys av stora datamängder.

Myndigheterna lämnar också fördjupade analyser inom sina ansvarsområden

Förutom det gemensamma inspelet till kommande forsknings- och innovationsproposition har myndigheterna också i uppdrag att lämna individuella analyser, utifrån sina respektive ansvarsområden. I dessa analyser presenteras mer riktade förslag som komplement och fördjupning till det gemensamma inspelet.

Uppdaterad:31 oktober 2023
Sidansvarig: Susanne Karlsson