Kommuner och forskare utvecklar policys för klimatanpassning

2023-10-17

Kommunernas arbete med klimatförändringarnas effekter berör många aktörer och rymmer potentiella intresse- och målkonflikter. Formas finansierar nu sju projekt där kommunala beslutsfattare, forskare och intressenter tillsammans utformar policys och arbetssätt, för att hantera utmaningar kopplade till ett förändrat klimat.

Klimatförändringarnas effekter förväntas få allt större konsekvenser för våra samhällen, och anpassningar är nödvändiga inom alla samhällsområden. Sveriges kommuner påverkas på olika sätt av allt ifrån ökade skredrisker till vattenbrist och förkortad turistsäsong. Nu går beslutsfattare och forskare samman genom utlysningen Genomförande av policylabb för klimatanpassning Länk till annan webbplats.. Policylabben ger kommunerna möjlighet att experimentera och ta fram väl förankrade policys och arbetssätt som integrerar en bredd av sektorer, perspektiv och kompetenser för att hantera komplexa avvägningar. Dessutom deltar nationella aktörer som SMHI, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Sveriges kommuner och regioner, SKR och flera länsstyrelser i en referensgrupp för att underlätta överhörning, skalning och spridning.

– Genom policylabben sätts vetenskaplig kunskap i konkret dialog med intressenter och användare. Olika perspektiv på klimatanpassning får ta plats i samma rum för att ta fram effektiva åtgärder, säger Anna Kaijser, forskningssekreterare på Formas.

I många ansökningar har flera kommuner samverkat kring gemensamma utmaningar och i de sju beviljade projekten medverkar totalt 41 aktörer. Projekten adresserar bland annat målkonflikter kopplade till transportsystem, utmaningar kring bebyggelse i klimatanpassningszoner och risker kopplade till förändrad nederbörd.

Utlysningen görs på initiativ av det nationella forskningsprogrammet inom klimat Länk till annan webbplats. som leds av Formas.

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Policylabb för klimatanpassning

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02099

Åsa Elisabeth

Romson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Klimatanpassning tillsammans i städer- lokala klimatanpassningskontrakt

4 731 874

2023-02100

Gunnel

Göransson

Statens väg- och transportforskningsinstitut

PolKaT - Designdrivet policylabb för stärkt klimatanpassning av transportsystem

5 526 609

2023-02101

Juliana

Dänhardt

Lunds universitet

Policylabb för naturbaserade lösningar i tvärkommunal klimatanpassning

5 999 000

2023-02102

Joanna

Friberg

Göteborgsregionens kommunalförbund

SamLab – Samverkan förg enomförande av kommunal klimatanpassning genom policylabb

5 727 213

2023-02104

Per

Wikman Svahn

KTH

Robust klimatanpassning Gävleborg

4 667 439

2023-02105

Silvia

Bruzzone

Mälardalens universitet

Art: Arbetssätt på tvärs – policylabb för klimatanpassningsarbete i relation till förändrad nederbörd

5 209 000

2023-02106

Lisa

Carlgren

RISE Research Institutes of Sweden AB

Delad finansiering av klimatanpassningsåtgärder efter fördelning av nytta och kommunernas hantering av områden olämpliga för ytterligare bebyggelse trots förenlighet med detaljplan

5 834 071

Kontakt

Läs mer

Uppdaterad:17 oktober 2023