Stort svenskt engagemang i europeisk utlysning om urban omställning

2023-10-09

Det europeiska partnerskapet Driving urban transitions, DUT, ger stöd till forsknings- och innovationsprojekt som hjälper städer i omställning till hållbara ekonomier och samhällen. Resultatet i den första utlysningen visar ett stort intresse bland europeiska aktörer – och för svensk del är medverkan en framgång.

Resultatet från den första utlysningen inom partnerskapet visar på ett stort intresse i Sverige. Det svenska engagemanget innebär bland annat både flest medverkande och huvudsökande i projekten i jämförelse med andra länder. Överlag är det många projekt med svenska deltagare vilket innebär att Sveriges medverkan i utlysningen är en framgång.

– Vi har hoppats på att svenska aktörer ska komma väl ut för det första året i den här stora utlysningen. Vi har dock inte vågat tro att Sverige bland annat skulle ha flest medverkande och huvudsökande i projekten. Det är så roligt att se och ett tecken på att vi är väldigt engagerade inom hållbart samhällsbyggande, säger Ann Maudsley och Björn Wallsten, Formas.

De svenska finansiärerna Formas, Energimyndigheten och Vinnova har tillsammans gått in med cirka 42 miljoner kronor för den första utlysningen. Forskare, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter som är verksamma inom städers klimatomställning har kunnat söka medel för att ingå i internationella forsknings- och innovationsprojekt med tvärvetenskapliga angreppssätt.

– Svenska forsknings- och innovationsaktörer från olika sektorer inom arbetet med stadsutveckling befinner sig i den europeiska toppen. Det är tydligt i och med detta viktiga styrkebesked från den första utlysningen. Det ska bli spännande att följa de tvärvetenskapliga projekten under de kommande tre åren, säger Björn Svensby Kurling, Vinnova.

Under hösten utlyser Formas och Energimyndigheten nya medel inom ramen för det europeiska partnerskapet. På nationell nivå ansvarar Formas som tidigare för frågor om cirkulära urbana ekonomier, CUE. När det gäller energipositiva stadsdelar, PED, och 15-minutersstaden, 15minC, är det till Energimyndigheten som intresserade vänder sig.

– Nu ser vi fram emot ansökningar till den andra utlysningen och att stötta intresserade att ta del av europeiska medel. Det är viktigt att Sverige fortsätter på inslagen väg för att ta sig an de komplexa utmaningarna för våra städer och samhällen, säger Emina Pasic, Energimyndigheten.

Partnerskapet ska hjälpa beslutsfattare, företag och andra aktörer i samhället att agera och bidra till städers hållbara omställning. EU-kommissionen har tillsammans med 27 europeiska länder, inklusive Sydkorea och Kanada i den andra utlysningen, cirka 100 miljoner euro i budget för att aktörer ska kunna delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt inom urban omställning.

Kontakt

Uppdaterad:12 oktober 2023