Stor satsning på samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald

2023-08-23

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hot mot våra gemensamma vattenresurser är tätt sammankopplade utmaningar. Formas finansierar nu tio forskningsprojekt för att öka kunskapen om sambanden.

Utlysningen Samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald är en långsiktig satsning och projekten delar på 133 miljoner kronor i ett första steg. Utlysningen förväntas leda till att samhället får en ökad förmåga att fatta beslut och vidta åtgärder utifrån vetenskaplig grund.

Enligt IPCC:s sjätte utvärderingsrapport kommer exempelvis klimatförändringarna att intensifiera och kraftigt förändra den hydrologiska cykeln både globalt och regionalt. Förändringar som leder till allt ifrån issmältning och höjda havsnivåer, till förändrade nederbördsmönster och långvariga perioder av torka. Stora vattenmängder skapar problem i samhället i form av exempelvis översvämningar, ras och oönskade transporter av föroreningar och näringsämnen. De extrema väderhändelserna kan innebära ett utbrett mänskligt lidande, påverka samhällens funktionalitet och ge betydande störningar i ekosystemen.

– Trots att vi förstår att de här globala utmaningarna hänger ihop så kvarstår viktiga kunskapsluckor och tidsramarna blir allt snävare. Vi behöver identifiera effektiva åtgärder och verktyg för att hantera utmaningarna på ett holistiskt sätt och knyta kunskapsutvecklingen närmare olika samhällsaktörer, säger Elin Weyler, forskningssekreterare på Formas.

Utlysningen Samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald är ett samarbete mellan två av de nationella forskningsprogrammen, hav och vatten samt klimat, som drivs av Formas. Projekten som finansieras handlar om allt ifrån bättre kunskapsunderlag i de svenska mark- och miljödomstolarna, till marina ekosystem med ängar av ålgräs och storskalig restaurering av betesmarker i torrområden i östra Afrika. Totalt sökte 92 projekt till utlysningen, som är den första av två fyraåriga etapper.

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-00284

Lenka

Kuglerová

Sveriges lantbruksuniersitet

Hur man bevarar det man inte vet att man har: Identifiera, förstå och förvalta akvatisk biologisk mångfald i intensivt brukade skogar och ett allt extremare klimat

12 500 000

2023-00297

Johan

Eklöf

Stockholms universitet

Underlätta havets återhämtning i ett föränderligt klimat: hinder, överraskningar och möjligheter (FORCE)

13 989 803

2023-00307

Aida

Bargués Tobella

Sveriges lantbruksuniersitet

Storskalig restaurering av betesmarker i torrområden kan drivas genom synergier mellan biologisk mångfald, vatten och klimat (RestaureraMera - Restore4More)

13 999 178

2023-00310

Steven

Lade

Stockholmsuniversitet

Att fånga och mäta multipel miljöpåverkan av företag och investeringar: ett nytt verktyg som beaktar klimat, vatten och biologisk mångfald samt dess interaktioner

13 995 990

2023-00314

Beatrice

Hedelin

Karlstads universitet

Beslut för hållbar utveckling: Nya idéer kring samverkan för ett bättre kunskapsunderlag i miljömål

11 446 058

2023-00321

Lan

Wang Erlandsson

Stockholms universitet

Att förstå och säkra skogsbaserade klimatmitigeringsåtgärders resiliens

13 999 754

2023-00339

Andres

Palacio

Lunds universitet

Att konfrontera samband mellan klimat-vatten och biologisk mångfald: hur landsbygdssamhällen kan välja att bli hållbara

11 702 930

2023-00348

Per-Olav

Moksnes

Göteborgs universitet

Ramverk för storskalig, klimatanpassad ålgräsrestaurering för biologisk mångfald i kustekosystem

13 999 709

2023-00361

Daniel

Metcalfe

Umeå universitet

Molnskogar utan moln: känsligheten av ett globalt centrum för biologisk mångfald för klimatförändringar

13 973 233

2023-00365

Sebastian

Sobek

Uppsala universitet

Att minimera klimatavtrycket vid restaureringar av vattendrag

13 999 758

Kontakt

Läs mer

Uppdaterad:7 september 2023