Fosfor från enskilda avlopp – hur effektiv är markens egen reningsförmåga?

2023-06-21

I en ny forskningssammanställning har Formas kartlagt all forskning om markretention av fosfor från enskilda avlopp.

Rött hus intill vatten. Det röda huset speglas i vattnet. I bakgrunden syns gröna träd.

– Frågan är angelägen eftersom markens förmåga att ta hand om fosfor har betydelse för vilka krav man bör ställa på avloppsanläggningarna vad gäller fosforrening, säger Ida Envall som är analytiker på Formas.

Fosfor från enskilda avlopp kan bidra till övergödning av sjöar, vattendrag och hav. Det är en av anledningarna till att kommunerna ibland ställer höga krav på rening. Men frågan är hur effektiv markretentionen är, det vill säga markens förmåga att på naturlig väg hålla kvar den fosfor som släpps ut från enskilda avloppsanläggningar.

– Vi tog oss an den här frågan ur ett vetenskapligt perspektiv eftersom den är så omdiskuterad, fortsätter Ida Envall. Inte minst bland fastighetsägare som kan behöva vidta kostsamma åtgärder för att förbättra sina avloppsanläggningar om de inte uppfyller kraven.

Efter att ha gått igenom alla studier som finns på området kan vi konstatera att tillgänglig forskning inte kan ligga till grund för att svara på frågan om hur effektiv markretentionen av fosfor från enskilda avlopp är.

– Det hade varit bra att få fram vetenskapligt grundade schablonvärden för markretentionen kopplat till olika marktyper, säger Ida Envall. Inte minst för kommunerna som har tillsynsansvar för små avlopp. Men det är tyvärr inte möjligt att ta fram sådana mått baserat på den forskning som finns idag.

Rapporten som Formas publicerar innehåller, utöver kartläggningen av forskning om markretention, också en samhällsekonomisk analys av läget. Där belyser vi frågan utifrån ett helhetsperspektiv för att öka förståelsen för problemets olika aspekter. Vi konstaterar att ett kompletterande styrmedel, till exempel någon form av utsläppshandel, skulle kunna vara en möjlighet för att minska kostnadsbördan på fastighetsägare.

– En viktig sak att påpeka när vi publicerar rapporten, är att den kartläggning som Formas tagit fram handlar om fosfor. Men det finns fler skäl till att rena avloppsvatten, bland annat kväve, syreförbrukande ämnen och smittämnen. Fosfor är bara ett av problemen, men i debatten låter det inte sällan som om det vore det enda, avslutar Ida Envall.

Relaterad information

Kontaktperson

Uppdaterad:21 juni 2023