Nya lösningar för en trygg och god bostadsförsörjning

2023-06-20

Bostadsbrist, hemlöshet och trångboddhet är bara några av utmaningarna kopplade till bostadsförsörjning. Nu finansierar Formas elva forsknings- och innovationsprojekt för nya lösningar och arbetssätt. Projekten delar på cirka 60 miljoner kronor genom utlysningen Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla.

Utlysningen ska bidra till nya arbetssätt och lösningar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning, med bostäder som är tillgängliga även för samhällsgrupper med mindre ekonomiska resurser eller särskilda behov.

– Bostadsfrågor är minst sagt komplexa, och utmaningarna ser olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig. Därför är det glädjande att vi ser en stor mångfald bland projekten, både vad gäller vilka organisationer som deltar och hur projekten tar sig an frågor kopplat till bostadsförsörjning, säger Josefin Wangel, forskningssekreterare på Formas.

I utlysningen ställdes krav på samverkan mellan forskare och behovsägare, det vill säga en organisation som har behov av ny kunskap inom området. Det kan handla om kommuner, bostadsföretag eller föreningar. Genom samverkan kan de lösningar och arbetssätt som utvecklas i projekten vara relevanta för praktiken samtidigt som de baseras på forskning.

De elva projekt som nu beviljas medel handlar bland annat om lokala innovationssystem, hyressättning, kvinnor i hemlöshet, kollektiva boendeformer genom delningsarkitektur, aktiv matchning inom allmännyttan, segregationsbekämpning och samverkan mellan kommuner.

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Kontakt

Läs mer om utlysningen och de finansierade projekten

Uppdaterad:20 juni 2023