Låt inte kolinlagring kompensera fossila bränslen

2023-02-28

EU-kommissionen föreslår ett certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid. Formas anser i ett remissvar att även om förslaget kan stötta arbetet för att göra EU klimatneutralt till 2050 ska kolinlagring inte användas för att kompensera fortsatt användning av fossila bränslen och material.

I Formas remissvar instämmer vi i kommissionens bedömning att certifieringsramverket bidrar till att möta ländernas åtagande inom ramen för Fit For 55 och EU:s mål om klimatneutralitet 2050. Förslaget har potential att öka intresset för upptag av koldioxid och bidra till ytterligare incitament samt en bredare finansieringsbas inom området. Det är dock viktigt att kolinlagringsåtgärder inte används för att kompensera för en fortsatt användning av fossila bränslen och material. Formas menar att utfasningen av dessa inte bör genomföras i lägre takt än vad dagens klimatlagstiftning anger. Det är den takt som EU och Sverige följer i dag.

För att skapa en bra grund för certifieringsramverket behöver ramverket skilja på olika typer av kolupptag då vissa är mer långsiktiga och säkra än andra. Det är även av stor vikt att certifieringssystemet säkerställer miljöintegritet och långsiktighet. De åtgärder som certifieras behöver ha en verklig kolinlagringseffekt, annars kan det leda till att statliga resurser användas utan att leda till väsentlig klimatpåverkan eller att greenwashing-aktiviteter främjas.

Eftersom det föreslagna certifieringssystemet är baserat på en frivillig grund ser vi även en risk för konflikter med befintliga eller kommande styrmedel som beslutas nationellt. I nuläget går till exempel svenska staten in med betydande ersättningar för kolinlagringsåtgärder såsom bio-CCS och återvätning av torvmarker. Förväntade ersättningar kan därför innebära svagt intresse för att genomföra åtgärder på frivillig basis.

– Sverige behöver bedöma risken för sådana potentiella konflikter noggrant. Men certifieringsramverket kan även skapa möjligheter för involvering av privata medel som kan komplettera offentlig finansiering. Det skulle hjälpa medlemsstater att uppnå sina klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt, säger Sule Karamik, utredare på Formas. 

I EU-kommissionens förslag saknar Formas en tydlig definition av så kallade carbon removals. Likaså saknar vi detaljerade beskrivningar av vilka typer av kolinlagringsmetoder som kommer att omfattas, vilka krav som ska uppfyllas och hur certifikaten kan användas. Det gör det svårt att göra en konsekvensanalys av de föreslagna åtgärderna.

Förslaget inkluderar tre aktiviteter för upptag och inlagring av koldioxid: lagring av kol i produkter och permanent lagring genom tekniska åtgärder. Men även så kallad carbon farming, en affärsmodell där markförvaltare kan generera intäkter genom ökat upptag av koldioxid eller minskad avgång av koldioxid, med hänsyn tagen till biologisk mångfald och naturmiljön som helhet. Speciellt för området carbon farming är att kunskapsläget är förhållandevis omoget och ofullständigt, och att fältet rör sig framåt väldigt snabbt. Det är därför viktigt att EU:s förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid utformas med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskaplig kunskap.

Kontakt

Uppdaterad:3 mars 2023