Ny strategi ska tydliggöra internationell verksamhet

2023-02-21

Ett ömsesidigt internationellt kunskapsbyggande behövs för att vi tillsammans ska kunna lösa de globala samhällsutmaningarna. Det slog Formas forskarråd fast när de fattade beslut om en ny internationell strategi. Våra ambitioner som internationell samarbetspartner ska bli tydligare och det internationella arbetet mer synliggjort.

Formas internationella arbete ska präglas av ömsesidigt lärande, jämlik samverkan och bredare perspektiv i forskningen. Den forskning och innovation vi finansierar ska bidra till ökad kunskap för att lösa gemensamma globala samhällsutmaningar. Både svenska och internationella aktörer ska kunna dra nytta av den kunskap som växer fram och lära av varandra. Den nya internationella strategin syftar också till att ge våra samarbetspartners, såväl nationella som internationella, ökad förståelse för vad vårt internationella arbete ska bidra till och hur vi prioriterar våra insatser.

– Forskning och innovation är till sin natur gränsöverskridande, på samma sätt som samhällsutmaningarna, och internationella samarbeten är därmed centrala för att vi tillsammans ska kunna lösa de globala hållbarhetsmålen. Vi behöver vara en del av den snabba kunskapsutvecklingen som sker internationellt och verka för en globalt öppen forskning, bred kunskapsöverföring och ett globalt kapacitetsbyggande, säger Britta Fängström, senior rådgivare inom internationella frågor på Formas.

Formas är aktivt i flera internationella forskningspolitiska nätverk och forum på internationell nivå om exempelvis öppen vetenskap, utveckling av bedömningsprocesser och nyttiggörandet av forskning. Processerna här är viktiga för att öka möjligheterna till jämlika internationella samarbeten.

– En central del i arbetet är att vi, tillsammans med våra internationella partners, utformar kommande internationella forsknings- och innovationsagendor som tar ut riktningen för nya satsningar. Vi säkerställer att de internationella agendorna ligger i linje med våra nationella, och vi är ofta med tidigt i processerna, säger Karin Perhans, senior rådgivare inom areella näringar.

– Vår uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för svenska aktörer att delta och bidra i en internationell kontext. Det känns verkligen roligt att den nya strategin nu är på plats, säger Britta Fängström.

Formas nya internationella strategi gäller för åren 2023–2027 och ska fungera som ett stöd för medarbetarna vid prioritering och bedömning av internationella satsningar och samarbeten.

Mer information

Karin Perhans

Biträdande avdelningschef / Senior rådgivare

karin.perhans@formas.se

Uppdaterad:23 februari 2023