Nya möjligheter för hotade arter och ekosystem

2022-12-21

Resultatet från förhandlingarna vid toppmötet COP15 för FN:s konvention om biologisk mångfald nådde kanske inte så långt som många hade hoppats. Trots stora skillnader mellan ländernas syn på problemen enades man ändå till slut om en rad åtgärder som förbättrar våra möjligheter att bevara jordens hotade arter och ekosystem.

— Den globala överenskommelsen stärker Formas möjlighet att arbeta för att främja dialog och kunskapsöverföring mellan samhällssektorer, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas.

Han lyfter exempelvis områden där Formas med utgångspunkt i systemanalys och tvärvetenskap kan finansiera forskning och genomföra andra kunskapsförhöjande insatser. Hit hör områden som biologisk mångfald och vattenresurser, miljögifter, jordkvalitet, livsmedelsförsörjning och den bebyggda miljön.

— Med faktaunderlag från forskning, miljöanalys och tillämpad systemanalys har vi möjlighet att lyfta kunskap som kan vara ett stöd till beslutsfattare inom både politik och näringsliv, säger han. 

Formas har många utlysningsformer och verktyg för att i samverkan med andra myndigheter och finansiärer skapa goda förutsättningar för att Sverige ska vara ledande i de globala omställningar världen står inför. Det sker bland annat genom ansvar för de nationella forskningsprogrammen inom klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel samt hav och vatten, och genom att delta i ett flertal europeiska partnerskap och globala samarbeten. Resultat och arbete inom den forskning och innovation som Formas finansierar ger också den stöd för Sveriges egen implementering av överenskommelsen.

— Vi har en viktig roll för att koppla våra internationella åtaganden till svensk forskning, konkret politik och hållbart samhällsbyggande, avslutar Johan Kuylenstierna.

Uppdaterad:22 december 2022