Praktiknära forskarskola skulle ge kompetenslyft för svensk livsmedelssektor

2022-12-06

Kompetensförsörjningen i den svenska livsmedelssektorn är en central framtidsfråga. En praktiknära forskarskola kan bidra till att fler högutbildade personer blir verksamma i sektorn. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Formas.

Förstudien Förgrodda doktorander bättre rustade vid utplantering är framtagen av utredaren Erik Fahlbeck på uppdrag av Formas och den Nationella kommittén för livsmedelsforskning. Förstudien dokumenterar och värderar tidigare erfarenheter av utformning av praktiknära forskarutbildning från flera olika ämnesområden och resonerar om hur ett nytt initiativ på bästa sätt skulle komma livsmedelssektorn till gagn. I förstudien intervjuas representanter från olika typer av aktörer och olika delar av livsmedelssektorn för att få en bredd i perspektiv.

De intervjuade i förstudien pekar på att det viktigaste en praktiknära forskarskola kan åstadkomma är att fler högutbildade människor blir verksamma i livsmedelssektorn. Det är också en stor fördel att de som gått igenom utbildningen kommer ha fast förankring i både akademien och i näringslivet. I den positionen har de potential att underlätta kunskapsöverföring och skapa nya samarbetsformer, vilket är av högsta vikt när förväntningarna på branschen ökar på att svara upp mot många olika mål.

Förstudien presenterar tre olika alternativ hur Formas kan ta initiativ till att bilda praktiknära forskarskolor inom livsmedelssektorn; tre alternativ anpassade till olika nivå på total budget.

Rapporten

Förgrodda doktorander bättre rustade vid utplantering

Kontakt på Formas

Uppdaterad:6 december 2022