Elva nya projekt för kunskap och samarbete inom vattenresurshantering

2022-11-29

Nu finansierar vi projekt som ska öka förutsättningarna för att säkra en framtida vattenförsörjning för människa, samhälle och miljö. De elva projekten som beviljats finansiering får dela på 170 miljoner kronor.

Vatten är en förutsättning för liv och vårt vanligaste livsmedel. En hållbar vattenhantering och säker tillgång till vatten för alla delar av samhället är nödvändigt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Det finns dock betydande utmaningar kopplade till hur våra vattenresurser förvaltas, från hur vi organiserar och fördelar ansvar inom vattenförvaltningen till vilka målkonflikter och synergier som kan uppstå och hur de ska hanteras.

Formas öppnade under 2022 därför en utlysningen inom hållbar vattenresurshantering för att stimulera och öka kunskap, forskning och samarbete inom vattenresurshantering.

– De projekt som nu startar handlar om alltifrån Sveriges exponering för globala vattenstörningar till dricksvattenförsörjning på Gotland, säger Katarina Buhr, forskningssekreterare på Formas.

Forskarna i de finansierade projekten kommer bland annat arbeta med ekosystemtjänster inom våtmarker och torvmarker, förbättra prognostisering och övervakning av vattenresurser, samt arbeta med rättviseaspekter i vattenförvaltningen.

Utlysningen har genomförts inom det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Om utlysningen

Hållbar vattenresurshantering

Att förutsäga hur återvätning av torvmarker påverkar vattenhushållning och vattenkvalitet

Gustaf Granath, Uppsala universitet

Ett nytt prognossystem för skadliga algblomningar för tryggare framtida vattenförsörjning och utveckling av turism på Gotland

Inga Koszalka, Stockholms universitet

Hållbara innovativa lösningar för behandling av dricksvatten för storskalig vattenförsörjning och återanvändning av processvatten (SIDWater)

Lutz Ahrens, Sveriges lantbruksuniversitet

Intressenternas engagemang och hållbart återställande av våtmarker för vattensäkerhet

Nandita Singh, Södertörns högskola

Kartläggning av nya miljöföroreningar inklusive mikroplaster i lakvatten från deponier, deras påverkan på ekosystemet samt utveckling av hållbara reningstekniker

Oksana Golovko, Sveriges lantbruksuniversitet

PUDDLE JUMP: För att förbättra länken mellan uppströms-nedströms i den akvatiska miljön – förvaltning i samsyn

Martyn Futter, Sveriges lantbruksuniversitet

RättvistVatten: Samverkan för rättvis vattenförvaltning i avrinningsområden - stresstest av torka och höga flöden för hållbar och multifunktionell användning av vatten.

Berit Arheimer, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Utökad övervakning av vattenresurser för att möta klimatrelaterade risker i vattenförsörjningen

Hossein Hashemi, Lunds universitet

Vatten åt alla varelser. Naturens Rättigheter som ekosystemförvaltningsinnovation.

Martin Hultman, Chalmers tekniska högskola

Vattenrisker i Anthropocene: att förstå och hantera Sveriges beroende av global vattenresiliens

Lan Wang Erlandsson, Stockholms universitet

Återanvändning av gråvatten: Var, varför och hur? (GREW)

Inga Herrmann, Luleå Tekniska Universitet

Kontakt

Uppdaterad:5 december 2022