En mer robust livsmedelsförsörjning

2022-11-25

Nu finansierar vi tio projekt med totalt 60 miljoner kronor genom utlysningen Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider. Projektens resultat förväntas bidra till ökad kunskap och innovativa lösningar för hur vi säkrar såväl svensk som global livsmedelsförsörjning vid samhälleliga och miljömässiga kriser.

Tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Men krig, klimatförändringar och coronapandemin har visat att det finns stor sårbarhet i såväl svensk som global livsmedelsförsörjning. Även om det globalt sett produceras mat för att mätta världens befolkning, har antalet människor som svälter ökat från 27 miljoner år 2019, till 44 miljoner år 2022. FN:s livsmedelsprogram bedömer att drygt 800 miljoner människor lever i hunger. Samtidigt behöver jordbruket bli fossilfritt, såväl globalt som i Sverige.

Formas öppnade därför utlysningen Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider sommaren 2022. Utlysningen riktar sig till forsknings- och utvecklingsprojekt som skapar förutsättningar för en global livsmedelsförsörjning som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

— Vi bedömer att det finns ett stort behov av forskning inom området under rådande omvärldsläge. Därför genomfördes utlysningen med kort varsel, säger Susanne Johansson, forskningssekreterare och ansvarig handläggare på Formas.

De tio projekt som nu beviljats medel har en ämnesmässig spridning. Projekten har en tonvikt på primärproduktion och naturvetenskap, men många är även policy- och samhällsvetenskapligt inriktade. De fokuserar bland annat på djurhållning i tider av vattenbrist, protein från cellulosa, inhemsk och hållbar växtnäring, innovationslabb för hållbar beredskap, getproduktion i Zambia, regional livsmedelsberedskap och bevarande av jordbruksmark samt aktionsforskning för livsmedelsförsörjning i kristider.

— Formas ser ett stort av värde av samverkan mellan akademi, bransch och andra aktörer för att resultaten ska svara mot de behov som finns i livsmedelssystemet och skapa nytta i samhället. Därför hade vi krav på att projekten skulle bestå av flera parter, gärna även utanför akademin, fortsätter Susanne Johansson. 

Projekttiden uppgår till högst 36 månader och omfattar en total budget om maximalt 6 miljoner kronor per projekt. I varje flerpartsprojekt behöver minst en forskningsutförare ingå, antingen som koordinerande projektpart eller projektpart. Totalt inkom 34 ansökningar.

Nötkreatur – för hållbar livsmedelsförsörjning i tider av vattenbrist

Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbar intensifiering av zambisk getproduktion i en föränderlig värld

Jonas Johansson-W, Statens veterinärmedicinska anstalt

FoodAct: Aktionsforskning för hållbar livsmedelsförsörjning i kristider - Agroekologi i Sverige, Italien och Chile

Cristian Alarcón-F, Sveriges lantbruksuniversitet

Innovationslabb för hållbar beredskap i livsmedelsförsörjningen

Maria Elmqvist, Chalmers tekniska högskola

Svamp protein och lipid från lignocellulosa

Volkmar Passoth, Sveriges lantbruksuniversitet

Förena minskad klimatpåverkan med ekonomisk motståndskraft – introduktionen av Science-Based Targets i mejerinäringen

Uliana Gottlieb, Sveriges lantbruksuniversitet

En stark, hållbar och hälsosam försörjningskedja av svenska baljväxter och spannmål från åker och fabrik till bord

Maud Langton, Sveriges lantbruksuniversitet

Resilient livsmedelsförsörjning i kommuner i Östra Mellansverige - policy, planering och praktik med fokus på livsmedelsberedskap och bevarande av jordbruksmark i ett lokalt och regionalt perspektiv

Madeleine Granvik, Uppsala universitet

Mot hållbar beredskap i svenskt lantbruk

Helena Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet

Produktion och tillförsel av inhemsk och hållbar växtnäring för livsmedelstrygghet i osäkra tider

Serina Ahlgren, Rise, Sveriges forskningsinstitut

Kontakt

Uppdaterad:28 november 2022