120 miljoner kronor till forskning om nya sätt att sköta skogen

2022-11-24

Tolv projekt får finansiering för att stärka kunskapen om nyttan och effekterna av nya metoder för skogsskötsel.

Både på EU-nivå och i Sverige betonas skogens mångfunktionella roll för ekonomi, klimat, landsbygd, biologisk mångfald, och för människors hälsa och välmående. Alternativa skogsskötselmetoder, som hyggesfritt skogsbruk, lyfts fram alltmer inom såväl svensk som internationell skogspolitik. Nu finansierar Formas projekt som ska stärka kunskapsunderlaget och ge ökad trygghet till beslutsfattande på området och till praxis inom skogsbruket.

I utlysningen gick det att söka finansiering för forskningsprojekt med en bredd av olika infallsvinklar, som lönsamhet, klimatnytta och effekter på mark, vatten och biologisk mångfald. Även synergier och målkonflikter var centrala områden. Utlysningen omfattade också socioekonomiska aspekter på införandet av nya skogsskötselmetoder.

— De tolv projekt som nu får medel spänner över en bredd av olika perspektiv och discipliner och möter utlysningens syfte mycket väl, säger Karin Perhans, senior rådgivare på avdelningen för areella näringar.

Projekten som får finansiering kommer bland annat att undersöka hur ett hyggesfritt skogsbruk påverkar kolinlagring, men också vilka effekter det får på biologisk mångfald, vattendrag och markprocesser. Andra frågor projekten tar sig an är ett förbättrat beslutsstöd, rådgivningstjänster och hur familjeskogsägare kan fungera som gräsrotsagenter för alternativa skogsskötselmetoder.

MultiForSe - Mångbruk, privat skogsägande och sociala lärande nätverk. Familj skogsägare som gräsrots agenter för alternativa skogsskötselmetoder.

Brian Danley, Uppsala universitet

Flexibla val för gemensamma mål i skogen - individuella mål ger multifunktionella landskap

Fredrik Widemo, Sveriges lantbruksuniversitet

BROADEN-projektet: Utveckling av nya metoder för ett mer diversifierat och lövträdsdominerat kontinuitetsskogsbruk

Magnus Löf, Sveriges lantbruksuniversitet

Diversifiering av svensk skog för att säkerställa dess resiliens och multifunktionalitet

Michelle Cleary, Sveriges lantbruksuniversitet

Metoder för föryngring utan kalhyggen för att möjliggöra en omställning till alternativa skogsskötselmetoder i svenska skogar - vilken roll spelar markkonkurrensen?

Nils Henriksson, Sveriges lantbruksuniversitet

Samskapande av rådgivningstjänster och planering för mer diversifierad skogsskötsel i svenska familjeskogsbruket, Co-Creator

Vilis Brukas, Sveriges lantbruksuniversitet

Blå infrastruktur som leder till en bättre grön skoglig infrastruktur

Eliza Maher Hasselquist, Sveriges lantbruksuniversitet

Skuggskogar – att utmana traditionella skötselmetoder och skapa möjligheter för ett transformativt skogsbruk

Sara Holmgren, Sveriges lantbruksuniversitet

Evidensbaserat kunskap och beslutsstöd för alternativa skogsskötselstrategier

Jeannette Eggers, Sveriges lantbruksuniversitet

Hyggesfria metoder och hur de påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster på kort och lång sikt

Jörgen Sjögren, Sveriges lantbruksuniversitet

CONFLICT – Kan hyggesfritt skogsbruk öka kolinbindningen i skogsekosystem?

Achim Grelle, Linnéuniversitetet

“Hyggesfritt” skogsbruk: möjligheter och utmaningar för implementering av olika skogsägarkategorier

Lucas Dawson, Sveriges lantbruksuniversitet

Kontakt

Karin Perhans

Biträdande avdelningschef / Senior rådgivare

karin.perhans@formas.se

Uppdaterad:24 november 2022