Klimat och jordbruk fokus för nya satsningar

2022-10-04

I utlysningen Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark får nu sex projekt finansiering för att öka kunskapen om kolinlagring i svensk jordbruksmark och för att främja svensk livsmedelsproduktion.

Under 2021 publicerade Formas en systematisk översikt av all forskning kring hur växtföljder påverkar inlagring av organiskt kol i jordbruksmark. Rapporten identifierade kunskapsluckor inom området och visade också att det är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra åtgärder som bidrar till ökad kolinlagring.

­— När vi utformade utlysningen ville vi inte bara öka kunskapen inom området, utan även finansiera forskning som kan bidra till att stärka konkurrenskraften inom den svenska jordbrukssektorn samtidigt som den bidrar i klimatomställningen , säger Linda Bell, chef för avdelningen areella näringar.

Nu får sex projekt finansiering i utlysningen där det inkom totalt tjugo ansökningar från en rad olika lärosäten.

— Det råder brist på bra forskning i skärningspunkten klimat och jordbruk, säger Henrik Pompeius, forskningssekreterare som arbetat med utlysningen. Det är därför mycket glädjande att vi nu kunnat finansiera sex projekt som tar sig an kunskapsluckorna på olika sätt.

Förutom flera projekt som tittar närmare på jordmån och grödor, finns ett projekt som tar sig an frågan genom att fokusera på vilka drivkrafter och hinder som finns för att få till en beteendeförändring hos lantbrukarna.

Nu väntar en programkonferens för projekten som kommer att följas särskilt nära och noga för att se vilken nytta de skapar och för att ge underlag till framtida satsningar.

Jordhälsa och kopplingen mellan jordbruk och klimat är frågor där det finns fortsatt stora kunskapsbehov. Inom EU har uppdragsområdet mission soils adresserat bland annat de samhällsutmaningar som följer av att jorden på många håll i världen utarmas.

Linda Bell menar att det framöver blir viktigt att få mer kunskap om sambanden mellan en ökad diversifiering i val av grödor och ekosystemens funktion och resiliens.

— Vi ser flera viktiga utmaningar framöver, där bristen på tillgång till kapital för hållbar omställning inom jordbrukssektorn är ett av de områden vi hoppas kunna ta oss an. Där tror vi på satsningar med ett bredare anslag för att locka ännu fler projekt att söka medel för forskning som skapar nytta inom området, säger hon.

Finansierade projekt

Titel

Sökande och medelsförvaltare

Kolinlagring i svensk jordbruksmark

Thomas Kätterer, Sveriges lantbruksuniversitet

Att fånga in och binda koldioxid i perenna odlingssystem

Jonas Ardö, Lunds universitet

Konsekvenserna av perenna grödor för djuplagring av kol i jordbruksmark

Johannes Rousk, Lunds universitet

Grödornas kapacitet för ökad kolinlagring i marken i ett föränderligt klimat - synergier och målkonflikt

Thomas Keller, Sveriges lantbruksuniversitet

Kolinlagring i jordbruket som klimatstrategi: ett lantbrukarperspektiv

Elina Andersson, Lunds universitet

Interaktioner mellan markens organiska kol och markens struktur

Mats Larsbo, Sveriges lantbruksuniversitet

Kontakt

Uppdaterad:4 oktober 2022