Nu utreds statens finansiering av forskning

2022-06-27

I enlighet med den senaste forskningspropositionen har regeringen nu beslutat att se över den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering. Utredningens direktiv är brett och syftar till att stärka Sverige som forsknings- och innovationsnation.

Syftet med översynen är att säker­ställa att organisationen effektivt stödjer forskning och innovation av högsta kvalitet, är anpassad till samhällsutvecklingen och främjar nationella och internationella samarbeten samt god tillgång till forskningsinfrastruktur. Uppdraget börjar den 1 september 2022 och ska redovisas den 30 september 2023. Som särskild utredare att leda arbetet har regeringen utsett Ingrid Petersson, som avslutar sin tjänst som Formas generaldirektör den 30 augusti 2022.

Översynen, som aviserades redan i forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020, är bred och har ett öppet direktiv. Målet är att den svenska organisationen för forskningsfinansiering ska premiera forskningens kvalitet vid fördelning av medel och säkerställa att forskningens frihet är garanterad. Den ska också bidra till att näringslivet, offentlig sektor och samhället i övrigt har tillgång till relevant forskningsbaserad kunskap och kvalificerade medarbetare inom de områden som behövs för att bidra till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 samtidigt som den stärker Sveriges konkurrenskraft.

— Det är ett viktigt och omfattande uppdrag som jag tar mig an med stor ödmjukhet. Det handlar om att se till helheten. Mitt första steg blir därför att ta kontakt med berörda aktörer, säger Ingrid Petersson.

Inom ramen för uppdraget ska Ingrid Petersson inhämta synpunkter och föra dialog med olika nationella och internationella aktörer. Till dem hör universitet och högskolor, statliga och privata forskningsfinansiärer, -institut och -stiftelser och näringslivsföreträdare. Till stöd i arbetet kommer även en referensgrupp att utses med representanter från bland annat forskarsamhället och studenter.

Läs mer

Regeringens pressmeddelande: Organisationen för statlig forskningsfinansiering ska ses över Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:13 oktober 2022