Livsmedelsberedskap i fokus för ny utlysning

2022-06-20

Antalet människor som svälter i världen ökar till följd av krig, klimatförändringar och coronapandemin. Nu öppnar vi en utlysning för att finansiera tillämpade forskningsprojekt som skapar förutsättningar för en global livsmedelsförsörjning som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

FN:s livsmedelsprogram beräknar att drygt 800 miljoner människor i världen lever i hunger och antalet människor som svälter har ökat från 27 miljoner år 2019 till 44 miljoner år 2022. Situationen riskerar att förvärras ytterligare på grund av Rysslands krig i Ukraina. Samtidigt behöver jordbruket globalt, såväl som i Sverige, transformeras och på sikt bli fossilfritt.

De senaste åren har visat på stora sårbarheter i Sveriges livsmedelsförsörjning. Brist på och höjda priser på insatsvaror, arbetskraft och drivmedel har slagit hårt mot vår livsmedelsproduktion. Regeringen klassade livsmedelssektorn som samhällsviktig under 2020 och nyligen utsågs Formas generaldirektör Ingrid Petersson till att leda utredningen om Sveriges livsmedelsberedskap.

— Livsmedelsberedskap är ett högaktuellt område i behov av forskning och utveckling. Därför är vi väldigt glada att vi med kort varsel fått möjlighet att lysa ut forskningsmedel, säger Alexandre Dubois, forskningssekreterare. Med denna utlysning hoppas vi även kunna lyfta fram livsmedelsberedskap som renodlat tvärdisciplinärt forskningsfält i Sverige.

Utlysningen ges inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och förväntas bidra till ökad kunskap och innovativa lösningar för hur vi säkrar en tillräcklig och hållbar tillgång till livsmedel och vatten vid olika typer av kriser. Genom samverkan med andra nationella forskningsprogram inom klimat, hållbart samhällsbyggande samt hav och vatten förväntas beredskapsperspektivet i relation till hållbar samhällsutveckling stärkas.

Projekten som kan söka finansiering ska vara flerpartsprojekt där, utöver akademi eller forskningsinstitut, även behovsägare som näringsliv, bransch- eller intresseorganisation, myndighet eller annan offentlig organisation kan vara medsökande.

— Vår livsmedelsförsörjning berör alla delar av samhället och därför vill vi ge möjlighet till samarbete mellan forskare och intressenter. Vi har inte råd att gå miste om några goda idéer eller erfarenheter säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare, som också arbetar med utlysningen.

Utlysningen är bred och det finns många områden som är relevanta för projekt att gripa sig an. Exempel är bland annat inom alternativa och fossilfria insatsvaror, nya sätt att organisera livsmedelssystemet, identifiering av sårbarheter och robusta lösningar, utveckling av styrmedel samt hantering av mål- och intressekonflikter.

Utlysningen öppnar 30 juni och stänger för ansökningar 1 september. Formas forskarråd fattar beslut om vilka projekt som får finansiering 23 november och projekten kan starta i december 2022. Projekten kan söka max sex miljoner kronor för projekt upp till tre år.

Kontakt

Uppdaterad:26 juli 2022