Utvecklat förslag för kvalitetsbaserad resursfördelning

2022-05-31

Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova har den 31 maj presenterat ett vidareutvecklat förslag av den modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som myndigheterna presenterade 2021. Förslaget är resultatet av ett gemensamt regeringsuppdrag om att utforma en modell för hur ansökan och bedömningar av profilområden ska utformas och genomföras.

Förslaget gäller en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av ökade medel inom det så kallade basanslaget till universitet och högskolor för forskning och utbildning på forskarnivå. Modellen bygger på regeringens formuleringar i den forskningspolitiska proposition som kom i december 2020, och de uppdrag forskningsfinansiärerna fått av regeringen. Modellen innebär att lärosätena definierar sina strategiska profilområden och att kvaliteten i dessa bedöms av en internationell panel. De olika profilområdena ska syfta till att stärka lärosätenas forskningsprofiler och bidra till ökad kvalitet i forskningen.

I den nu färdigställda vidareutvecklingen av förslaget har myndigheterna preciserat sådant som bedömningsgrunder och betygskriterier. Arbetet har skett i dialog mellan forskningsfinansiärer och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

Utgångspunkten i det nu genomförda arbetet har varit att säkra transparensen och förutsägbarheten i bedömningen av kvaliteteten. Samtidigt ska bedömningsgrunderna vara öppna så att många olika potentiella profilområden som lärosätena väljer att lyfta fram kan inkluderas.

Det vidareutvecklade förslaget i korta drag

De 27 lärosäten som berörs av modellen skickar in en ansökan per lärosäte där de beskriver och underbygger kvaliteten och den planerade utvecklingen för ett eller flera profilområden som de själva definierar. Både etablerade profilområden och profilområden under uppbyggnad ska kunna komma i fråga.

Med utgångspunkt i de underlag som finns i ansökningarna bedömer en internationell panel med sakkunniga de inkomna ansökningarna utifrån tre komponenter: Vetenskaplig kvalitet, förutsättningar för kvalitet och kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.

För vart och ett av de tre komponenterna finns huvudfrågor och vägledande frågor, det finns också instruktioner om vilka underlag lärosätena ska tillhandahålla för att beskriva sina profilområden.

Panelen sätter betyg och formulerar yttranden som blir underlag för regeringens beslut om fördelning av ökade anslag. Panelen rangordnar inte lärosäten eller profilområden.

De fyra myndigheterna som har arbetat med att utveckla förslaget har lagt stor vikt vid förnyelse och utveckling i kriterierna för bedömning. Detta för att skicka en signal till de berörda lärosätena att tänka långsiktigt och strategiskt i utformningen av olika profilområden.

Om ökade anslag ska fördelas enligt den föreslagna modellen år 2025 är förslaget att modellen bör börja sjösättas i höst.

Uppdaterad:1 juni 2022