Inspel till det nya nationella forskningsprogrammet om hav och vatten

2022-05-05

Formas har i uppdrag att leda det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten. De centrala delarna av den strategiska forskningsagendan för programmet, Kraftsamling för friska hav och vatten, finns nu i en första version och vi bjuder in att lämna synpunkter på den.

Om programmet

Formas har fått i uppdrag av regeringen att inrätta och genomföra ett tioårigt nationellt forskningsprogram för hav och vatten. Programmet ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt med ett helhetsperspektiv på vatten för att underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter och samla finansiärerna inom vattenområdet.

De samhällsutmaningar vi står inför gör att vi behöver kraftsamla kunskap, höja innovationsförmågan samt bygga mer samarbeten och partnerskap för att nå friska hav och vatten. Vi behöver öka förståelsen för vattnets kretslopp och hitta hållbara sätt att använda våra vattenresurser på. Samhällsutvecklingen innebär att vi behöver integrera behoven av friska hav och vatten i de samhällsbehov vi ser idag. Det blir alltmer nödvändigt att hantera vattenfrågan som en del av samhällsfrågan.

Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor kommande fyra åren för Formas att bygga upp det nya programmet. En programkommitté har inrättats som utgörs av berörda myndigheter och intressenter inom havs- och vattenområdet. Du kan läsa om det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten och vilka som ingår i programkommittén

Instruktioner

Agendan beskriver vilka vattenrelaterade samhällsutmaningar som vi står inför, och vilka teman och perspektiv som utgör programmets inriktning. Det är en remissversion av den strategiska forskningsagendan. Dina inspel kommer tas om hand i den fortsatta bearbetningen av agendan. De teman och perspektiv som presenteras pekar på vilka prioriterade områden som programmet ska initiera forskningssatsningar och andra aktiviteter inom. De är inte formulerade för att direkt omformuleras till specifika utlysningar.

Välj om du vill kommentera på alla eller vissa delar av agendan. Motivera dina synpunkter. Du kan när som helst spara och komma tillbaka till formuläret.

Kontakta oss gärna med eventuella frågor.

Remissunderlag Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten

En lista på de organisationer som bjuds in att lämna synpunkter finns på länken nedan. Observera att om du är verksam vid någon av de organisationer som finns med i remisslistan uppmanar vi dig att samordna ditt svar med organisationens officiella svar, om möjligt.

Vi ser fram emot dina inspel senast 31 maj.

Hur ska jag besvara remissen?

Vi ser helst att du svarar på remissen via länken ovan. Om det inte fungerar med befintliga rutiner i din organisation så kan du skicka remissvar till registrator@formas.se, (ange diarienummer 2022-01816), men följ då frågestrukturen som finns i detta underlag: Remissfrågor strategisk agenda för hav och vatten , 107 kB.

Allmän handling

Observera att inkomna remissvar är en allmän handling som diarieförs. Om du väljer att svara via länken i detta mejl eller via Formas webbplats kommer en kopia av dina svar att skickas till din e-postadress.

Nationella forskningsprogrammet för hav och vatten

Det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt med ett helhetsperspektiv på vatten. Det ska underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter och samla finansiärerna inom vattenområdet. Det behövs forskning som inriktas mot såväl förståelsen av naturliga processer och deras interaktioner, som påverkanstryck och miljö- och klimateffekter. Forskning kring havsmiljön i Östersjön, som ett av världens mest förorenade hav, och Öresund, som en av världens mest trafikerade farleder, ska vara en del av programmet. Forskning om styrmedel och stöd för innovation för livskraftig vattenmiljö och effektivare användning av vattenresurser ska också ingå. Programmet är tioårigt och startade 2021.

Forskningsprogrammet för hav och vatten Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:9 maj 2022