Ingrid Petersson ska leda utredning om Sveriges livsmedelsberedskap

2022-04-29

Ett försämrat säkerhetsläge har aktualiserat behovet att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig. Som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap som ska ledas av Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Utredningen är ett led i arbetet med att stärka Sveriges civila försvar utifrån totalförsvarspropositionen för perioden 2021–2025. De kommande förslagen ska utgöra en del av underlaget för det fortsatta arbetet att bygga upp livsmedelsberedskapen. Betänkandet ska lämnas 1 december 2023.

– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet. En livsmedelsberedskap behöver därför byggas upp för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade. Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande från regeringen.

Utformningen av livsmedelsberedskapen behöver ta hänsyn till och följa övrig samhällsutveckling, vara kostnadseffektiv och få samhällets acceptans och förtroende. Beredskapen behöver byggas för att möta olika typer av samhällsstörningar som kan uppstå under allvarliga fredstida krissituationer och höjd beredskap och då ytterst krig.

Ingrid Petersson

– Det är ett mycket viktigt och förtroendefullt uppdrag som jag kommer att ta mig an med stort engagemang och seriositet, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Livsmedelsberedskap är komplex fråga, menar hon, vilket innebär att man måste jobba på alla nivåer; internationellt, nationellt, regionalt och lokalt och med såväl det offentliga som det privata och över många olika sektorer.

– Det första jag ska göra är att se vilka pusselbitar som redan finns, uppdragen som myndigheterna redan lämnat, förslagen som branschorganisationerna bidragit med, nya riktlinjer från EU och sedan prata med alla aktörer.

Uppdaterad:6 september 2022