Skatt för arbetsresor i linje med globala målen

2022-02-10

Regeringen förslag till ändringar i regelverket för skattelättnader av arbetsresor är ett steg i rätt riktning. Förslagen ligger i linje med flera av de globala målen för hållbar utveckling, vilket Formas välkomnar.

Regeringen har skickat en promemoria om nya regler för skattereduktion av arbetsresor på remiss, bland annat till Formas, som är positiv till förslaget. Nuvarande system för reseavdrag har kritiserats för att storstadsbors resor till arbetet med bil gynnas framför kollektivtrafik. Regeringen föreslår i stället ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt system, vilket uppmuntrar till resor med kollektivtrafik när detta är möjligt.

– Det är en klar förbättring gentemot nuvarande regler, som om man hårdrar det gynnar män i storstäder som kör mycket bil, säger Anna Kaijser, forskningssekreterare på Formas.

Det nuvarande systemet ger större skattelättnader för personer med högre inkomst, medan det nya förslaget öppnar för skattelättnader oberoende av inkomst. Då män statistiskt bevisat har högre inkomster än kvinnor, samt kör mer bil, gynnas män som grupp av nuvarande system.

”Även om förslaget bara innebär en marginell ökning av den ekonomiska jämställdheten, ser vi det som en viktig signal, och ett steg i rätt riktning för att nå målet om jämställdhet,” skriver Formas i ett remissvar till regeringen.

Regeringen förslår också en generell nedre avståndsgräns på 15 kilometer, som för storstadsbor föreslås bli dubbelt så lång.

– På så sätt blir det mer förmånligt att åka kollektivt för de som bor i områden med god tillgång till kollektivtrafik. Det bidrar också till att boende och arbete i alla delar av landet möjliggörs.

Personer som på grund av sjukdom eller funktionsvariation behöver använda bil för arbetsresor ska enligt förslaget undantas från avståndskravet.

– Det innebär mer likvärdiga möjligheter till inkomst och delaktighet i samhället, vilket även detta ligger i linje med målet om minskad ojämlikhet.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:10 februari 2022